• Prindi

Nõuandetooted

Nõuandesüsteemi erinevate osapoolte koostöö tulemusena on loodud mitmeid nõuandetooteid. Mõned neist nõuavad ka konsulendi kaasamist, aga osade nõuandetoodete materjalid on vabalt kättesaadavad pikk.ee lehel. 

Nõuandetoodete lühikokkuvõtted:

 • Labidaproov
  Labidaproov on visuaalne mulla struktuuri ja kvaliteedi hindamise test, mida viib läbi taimekasvatuse konsulent. See meetod võimaldab väheste vahenditega avastada probleeme mulla struktuuris ning anda tõuke mullaharimise muutmiseks. Labidaproovi abil saab tootja teada:
    • kas tema käsutuses olev muld on tihenenud;
    • millises staadiumis on tihenemine;
    • kui hästi on muld varustatud õhu ja veega;
    • kas on vaja muuta harimistehnoloogiat;
    • kas on vaja põhku sisse künda;
    • kas on vaja muuta külvikorda ehk kasvatatavat kultuuri põllul või külvata sellist kultuuri, mis on
      tugevama juurestikuga ja kobestab mulda.
  Testi analüüs aitab põllumeestel õigeid ja otstarbekaid otsuseid teha.
   
 • Alustava põllumajandustootja ABC
  Alustava põllumajandustootja ABC on juhend ettevõtlusega tegelema hakkavale põllumehele ja maaettevõtjale. See nõuandetoode võimaldab iseseisvalt tutvuda küsimuste vastustega, mis tekivad ettevõtte loomisel ja selle üleandmisel-võtmisel. Alustava põllumajandustootja ABC abil saab tootja teada: 
    • erinevate ettevõtlusvormide võimalusi;
    • kuidas ennast ettevõtjaks registreerida;
    • kuidas seada sisse raamatupidamine;
    • missuguseid riigimakse ja millal tuleb maksta;
    • ülevaate finantsanalüüsi põhinäitajatest, et ettevõtja saaks enne investeeringutoetuse või laenu
      taotlemist vajaliku äriplaani koostamist ise kerge vaevaga oma majanduslikest võimalustest ülevaate;
    • töölepingute sõlmimiseks ja ametijuhendite koostamiseks vajaliku teabe;
    • kuna ettevõtluse alustamine on sageli seotud kellegi teise ettevõtluse lõpetamisega, siis käsitletakse
      ka ettevõtjana lõpetamist ja seda, missugused õigused ja kohustused on pärijatel ettevõtja surma
      korral.
  Alustava põllumajandustootja ABC on kõigile elektrooniliselt kättesaadav siin:
  Alustava põllumajandustootja ABC (2014.a täiendustega)
   
 • Kattetulu arvestused
  Nõuandetooted „Teravilja kattetulude arvestused internetti" ja „Kartuli ja õlikultuuride kattetulude arvestused internetti" töötati välja 2009. aastal. 2010. aastal täiendati neid arvestusmooduleid ja lisaks töötati välja uued nõuandetooted „Rohumaade kattetulude arvestused internetti“ ja „Piimalehma kattetulu arvestus internetti“. 2011. aastal on kõik varem väljatöötatud arvestusmoodulid uuendatud võimalusega teha kõik arvestused kroonide asemel eurodes ning töötati välja uued nõuandetooted „Kattetulu arvestused internetti – „nuumpull“ ja „Kattetulu arvestused internetti – hernes“.

  Marju Aamisepp ja Helle Persitski Maamajanduse Infokeskusest on 2014. aastal koostanud e-raamatu "Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2014", millega saab tutvuda siin.
  Soovitame alljärgnevate kattetulu arvestuse tabeltöötluspakettide asemel kasutada ülalnimetatud raamatut.
 • Tabeltöötluspaketi Excel rakendused sisaldavad järgmisi kattetulu arvestusi:
  • teraviljad (oder, suvinisu, rukis, kaer)
  • õlikultuurid (suviraps, taliraps)
  • valgukultuurid (hernes)
  • kartul
  • rohumaad (põldhein, kultuurniit, kultuurkarjamaa)
  • piimalehm (5000, 6000, 7000 ja 8000 kg)
  • nuumpull

  Kattetulu arvestused on mõeldud töövahendina konsulentidele ja põllumajandustootjatele. Kattetulu arvestusmetoodika tundmine on abiks sissetulekute ja kulutuste planeerimisel ning otsuste tegemisel.

  Kõik väljatöötatud nõuandetooted sisaldavad juhendmaterjali arvestuste tegemiseks ja informatsiooni, mida on näidisarvestuse juures silmas peetud. Näidisarvestused on tehtud 2011.aasta hindadega.

  Taimekasvatuskultuuride kattetulu näidisarvestused on kolmel erineval saagitasemel. Kuna õlilina kasvatus ei ole eriti levinud, siis 2010.aastal on selle asemel kattetulu arvestus talirapsi kohta.

  Rohumaade arvestused võimaldavad võrrelda tootmiskulusid erinevate tehnoloogiate (nt pallisilo, hoidlasilo) rakendamisel. Samuti on lisatud võimalus rohusöötade (silo, hein, karjamaarohi) tootmiskulude võrdlemiseks erinevate seemnesegude, väetiste jne kasutamisel.

  Loomakasvatuses on toodud piimalehma näidisarvestused neljal tootmistasemel (5000, 6000, 7000 ja 8000 kg piima aastas lehma kohta), lisatud on võimalus võrrelda tulemusi erinevate söödaratsioonide või pidamisviiside korral. Nuumpulli arvestustes on võimalus võrrelda kattetulusid erinevate söödaratsioonide kasutamisel.

  Kattetulu arvestuse tabeltöötluspaketi Excel rakendused erinevate kultuuride ja põllumajandusloomade lõikes avanevad siin:

  Teraviljad:
  ODER                        
  SUVINISU  
  RUKIS                       
  KAER    

  Õlikultuurid:
  SUVIRAPS   
  TALIRAPS                                        

  Valgukultuurid:
  HERNES   

  Kartul:
  KARTUL 

  Rohumaad:
  PÕLDHEIN (pallisilo, hoidlasilo)
  KULTUURNIIT (hein)
  KULTUURKARJAMAA (karjamaarohi)

  Piimalehm:
  PIIMALEHM 5000 kg 
  PIIMALEHM 6000 kg
  PIIMALEHM 7000 kg
  PIIMALEHM 8000 kg 

  Nuumpull:
  NUUMPULL

 • Nõuetele vastavuse auditlehed
  Nõuetele vastavuse auditlehed on konsulentide poolt koostatud kontrolllehed, mis sisaldavad hinnanguid erinevatele nõutele. Nõutele vastavuse hinnangu annavad ja auditlehe täidavad konsulendid, kes on läbinud spetsiaalse nõuetele vastavuse koolituse. Nõuetele vastavuse auditlehe abil saavad tootjad teada:
    • ettevõtte olukorra hinnangu nõuetele vastavuse osas;
    • ettepanekud ja märkused nõuetele vastavuse osas.
  Nõuetele vastavuse auditlehe täitmise järel see allkirjastatakse ning antakse konfidentsiaalse dokumendina üle ettevõttele. 
   
 • Mitmekesistamise kalkulaator
  Koostatud abivahend maaettevõtluse konsulentidele, lihtsustamaks nõustamise protsessi. Sihtrühmaks eelkõige väiksemad (või alustavad) ettevõtted maal/maapiirkonnas. Ettevõtetele, kellel on vajadus mitmekesistada (laiendada tegevusi) oma ettevõtlust.
  18 konsulenti on läbinud kalkulaatori kasutamise praktilise koolituse ja kasutavad seda oma igapäeva töös.
   
 • Ettevõtte väärtuse hindamine
  Ettevõtte väärtuse hindamine on tabeltöötlusprogrammi Excel loodud töövahend, mis nõuab arvutuste keerukuste tõttu vastava koolituse läbinud finantsmajanduse konsulendi kaasamist. Antud toode on mõeldud kuni kümne töötajaga juba tegutsevale põllumajandusettevõttele. Ettevõtte väärtuse hindamise nõuandetoote kasutamisel saab tootja teada:
    • turuväärtuse meetodil arvutatud varade väärtuse;
    • bioloogilise varaga arvestatud varade väärtuse.
   
 • Ettevõtte investeerimise võimekus
  Põllumajandusettevõtjad saavad toote abil arvestada, kui palju on võimalik lähitulevikus investeerida, et ennast „lõhki“ ei laenaks.
 • Taimekaitse nõustamisteenuse tüüppakett
  Taimekaitsenõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi taimekaitseplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena jõuab klient erinevate meetmete kasutamiseni, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni järgides integreeritud taimekaitse põhimõtteid.
   
 • Arengunõustamise nõuandetoode
  Eesmärgid
  :
  arengunõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena jõuab klient toimiva ärimudelini, saavutab püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt

  Selgitused:
  · arengunõustamise teenuse pakkumise aluseks on ettevõtja arenguetappidel põhinev teekond, mis kirjeldab ära olulisemad etapid oma äriga alustamise või ärimudeli muutmise esimestest sammudest kuni jätkusuutliku ettevõtte tekkeni või tegutseva ettevõtte jätkusuutlikkuse kindlustamiseni;
  · nõustaja toel arenguetappide läbimine tagab kliendi kiire ja sujuva liikumise äriidee staadiumist jätkusuutliku tegutsemiseni, läbides kõiki või osasid ettevõtja arenguetappidest, olenevalt sellest, millises punktis klient protsessi siseneb, milline on kliendi ettevalmistuse tase ja millised on konkreetse kliendi vajadused;
  · nõustaja rolliks on toetada kliendi muudatuste elluviimise protsessi kavandamist ja elluviimist, aidata klienti ühiselt kokkulepitud tegevuskava täitmise jälgimisel

  Protsess:
  toimub vastavalt nõustajaga kokkulepitud arengunõustamise protsessi kirjeldusest lähtuva tegevuskava alusel. Arengunõustamise töömaht oleneb ettevõtte suurusest, minimaalselt võib see kokku olla 28 tundi. Arengunõustamisel arvestab konsulent Eestis kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega, ning Euroopa Liidus kehtivate seadustega. Olles teadlik välja töötatud strateegiadokumentidest ja teadus- ja arendusasutuste uuringutest põllumajanduse ja maaettevõtluse alal nii Eestis, kui mujal, tänu millele saab konsulent anda nõu, et toota efektiivselt ja keskkonda ning inimese tervist säästvalt.

  Sihtgrupp:
  · potentsiaalne ettevõtja,
  · alustav ettevõtja või
  · tegutsev ettevõtja.

  Tulemuse mõõdik:
  · arengunõustamise kaasabil saab ettevõtlikust inimesest või juba tegutsevast ettevõtjast toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja;
  · paraneb ettevõtte majanduslik olukord;
  · kliendirahulolu oodatav tulemus on min 8/10.