• Prindi

Maaelu areng

Eesti maaelu arendamisel on kolm põhilist eesmärki:

  • maapiirkonna majandustegevuse konkurentsivõime tõstmine;
  • põllumajanduskeskkonna säästliku kasutamise parandamine;
  • maapiirkonna elukeskkonna arendamine.

Maaelu mitmekülgsuse tõttu tegelevad antud teemaga mitmed ministeeriumid. Põllumajandusministeeriumi peamised valdkonnad on sealjuures alternatiivne väikeettevõtlus maal (maaturism jt), erametsandus, maaparandus, põllumajanduskeskkond ning kohalik omaalgatus. Põllumajandusministeeriumi põhiline roll maaelu edendamisel seostub eelkõige EL-i maaelu arengule suunatud toetusprogrammide kavandamise ja elluviimisega Eestis. Enne liitumist oli Eestil võimalus saada osa liitumiseelsest maaelu ja põllumajanduse arendamise programmist SAPARD (toetuste taotlusi võeti vastu aastatel 2001-2003), mille vahendeid kasutas Eesti väga edukalt. Liitumisjärgsete toetuste rakendamiseks valmistati ette ja kinnitati Eesti riiklik arengukava 2004-2006 (RAK) ja Eesti maaelu arengukava 2004-2006 (MAK). Aastateks 2007-2013 on ette valmistatud uus suur programm, mille kohaselt koondatakse kõik maaelu arengu toetused maaelu arengukavva (MAK 2007-2013).

MAK 2007-2013 alusel jagunevad maaelu arengu toetused nelja valdkonda:

  • põllumajanduse, erametsanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime;
  • põllumajanduskeskkond ja maastike hooldus;
  • maapiirkonna mittepõllumajanduslik ettevõtlus ja külaelu;
  • kohalik omaalgatus (LEADER).