• Prindi

Maaparandussüsteemi hooldustoetus

Maaparandussüsteemi hooldustoetus on rahaline abi, millega riik osaliselt hüvitab põllumajandusmaale või põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavale eluasemekohtade maale rajatud maaparandussüsteemi hooldustööde maksumuse. Toetatavate hooldustööde loetelu ja hooldustöödele esitatavad nõuded on põllumajandusminister kehtestanud 14. märtsi 2003 määrusega 29 “Maaparandussüsteemi hooldustööde loetelu, milleks maaparandussüsteemi hooldustoetust antakse ja hooldustöödele esitatavad nõuded”.

Toetust saab taotleda põllumajandustootja, kes valdab põllumajandusmaal või eluasemekohtade maal paiknevat maaparandussüsteemi, ja mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eemärk on maaparandushoid ja kes hooldab maaparandussüsteemi, mis ei ole kantud riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekirja.

Toetuse ühikumäära hooldustööde kaupa kehtestab põllumajandusminister, kes kehtestab taotlejale antava hooldustoetuse maksimaalsuuruse, mis võib olla erinev põllumajandustootjale ja mittetulundusühingule.

Maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra on põllumajandusminister kehtestanud 14.märtsi 2003 määrusega nr.28. Määruse lisadena on kinnitatud taotlusvorm maaparandussüsteemi hooldustoetuse saamiseks ning maaparandussüsteemi hooldustööde aastakava vorm.

Hooldustoetuse taotlemiseks tuleb esitada ettenähtud ajaks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) taotlus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. PRIA kontrollib andmete õigsust ja taotleja vastavust maaparandussüsteemi hooldustoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 20 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast. PRIA arvutab taotlejale makstava hooldustaotluse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse määra ja ühele taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust.

Maaparandussüsteemi hooldustoetuse maksmiseks tuleb taotlejal esitada PRIA-le kirjaliku kinnituse hooldustööde tegemise kohta viie päeva jooksul pärast tööde lõpetamist. Hooldustoetuse taotlejale, kelle taotletava toetuse suurus ületab taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust, antakse toetust kehtestatud maksimaalsuuruses, sellisel juhul on taotlejal õigus vähendada maaparandussüsteemi hooldustööde mahtu vastavaks toetuse maksimaalsuurusele. Hooldustoetus makstakse 30 tööpäeva jooksul alates päevast, mil taotleja esitab PRIA-le kinnituse hooldustööde tegemise kohta.