• Prindi

Metsandus

Eesti on metsarohke riik. Metsamaa moodustab riigi pindalast umbes poole ja on 2011. aasta seisuga 50,6%1. Metsa- ja puidutööstus pakub tööd hinnanguliselt 30 000 inimesele2 ja on seega riigi  jaoks oluline valdkond.

Keskkonnaministeerium on välja toonud metsade olulisuse neli aspekti:
majanduslik – mets kui tuluallikas;
sotsiaalne – mets kui tööhõive tagaja ja metsapuhkuse pakkuja;
ökoloogiline – mets kui liigilise mitmekesisuse säilitaja;
kultuuriline – mets kui osa Eesti kultuurist.

Eesti metsapoliitikas on metsandusele püstitatud kaks üldeesmärki:

  • säästlik (st ühtlane, pidev ja mitmekülgne) metsandus, mille all mõeldakse metsade majandamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ning potentsiaali
  • metsade efektiivne majandamine.

Kogu Eesti metsamaast kuulub umbes 40% riigile, 45% moodustavad erametsad ning 15% on veel reformimata metsamaad (tagastatav või erastatav maa, sh kinnistamata riigi reservmaa).1

Riigimetsa majandamise ja kaitsmise eest vastutab Riigimetsa Majandamise Keskus. Erametsaomanikke on umbes 97 000. 34% metsamaast kuulub füüsilistele isikutele ja 11% juriidilistele isikutele.1

1 allikas: Aastaraamat Mets 2011 (Keskkonnateabe Keskus)
2 Eesti Metsa- ja Puidutööstuse andmed