• Prindi

Metsade kaitse

Metsade kaitse tugineb eelkõige Looduskaitseseadusele, mille järgi looduskaitse tähtsaim põhimõte on looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramine.

Eestis on 25,4% metsamaast mingisuguse majanduspiiranguga, millest valdav osa paikneb riigimetsas. Sellest 10,1% moodustavad rangelt kaitstavad metsad, mis täidab metsanduse ning looduskaitse arengukavade eesmärgi.1 Edaspidine tegevus peaks olema suunatud kaitsemeetmete ajakohastamisele ja täiendamisele tagamaks, et rakendatavad piirangud täidavad kaitse-eeskirjas seatud eesmärki.

Keskkonnaregistri andmeil oli Eestis 31.12.2011 seisuga:

  • 5 rahvusparki
  • 131 looduskaitseala
  • 150 maastikukaitseala
  • 344 hoiuala
  • 1073 püsielupaika

Eestis tegelevad looduskaitsega sh metsade kaitsega mitmed organisatsioonid. Seaduseandjana on kindlasti kõige olulisem Keskkonnaministeerium ja tema valitsemisalas tegutsev rakendusasutus Keskkonnaamet. Samuti on riigimetsa haldajana looduskaitsega tihedalt seotud Riigimetsa Majandamise Keskus, kes pakub lisaks palju võimalusi saada osa metsa sotsiaalsetest ja kultuurilistest väärtustest läbi looduses liikumise propageerimise. Looduskaitsega tegelevad ka vabatahtlikud kodanikeühendused – näiteks Eestimaa Loodus Fond ja Eesti Looduskaitse Selts.

1 allikas: Aastaraamat Mets 2011 (Keskkonnateabe Keskus)