• Prindi

Ajalooline taust

Euroopa Liidus algas arutelu nõuetele vastavuse (ingl cross compliance) vajaduste üle 1980ndate lõpus, mil Euroopa Komisjon hakkas suuremat tähelepanu pöörama põllumajanduspoliitika keskkonnaküsimustele. 1992. aasta ühise põllumajanduspoliitika (ÜPT) reformid keskendusid valdavalt otsetoetustele. Arutelud otsetoetuste üle viisid laiema debatini põllumajandustoetuste eesmärkide ja võimaluste üle nõuda tootjatelt, et nad otsetoetusi saades täidaksid keskkonnanõudeid ning pakuksid ühiskonnale sotsiaalseid või keskkonnaalaseid hüvesid. Need ideed olid osaks üha laienevast mõtteviisist, et põllumajandustoetuste peamine eesmärk ei peaks enam olema vaid tootmine. Samal ajal leidis üha enam ka tõestust, et põllumajanduses oli vastavus EL keskkonnanõuetele madalam kui mõnes muus sektoris ja põllumajanduse tekitatud keskkonnakahju suurenemas. Tekkis mure, et tootjad saavad toetust, kuid samas ei täida elementaarseid standardeid.


1992. aasta reformide tulemusel said mõned keskkonnaalased nõuded osaks ühisest põllumajanduspoliitikast. Agenda 2000 reformiga laiendati nõuetele vastavuse kasutamist.


ÜPT 2003. aasta reformiga kaasnesid põllumajandustoetuste maksmisel mitmed olulised muudatused. Kõige olulisemaks muudatuseks oli ühtse otsemakse (ingl Single Payment Scheme) rakendamine, mille taotlejatelt hakati muuhulgas nõudma teatud keskkonnakaitse, inimeste ja loomade tervishoiu ja taimetervise ning loomade heaolu alaste standarditele vastavust ehk nõuetele vastavust. Süsteem rakendus nn vanades liikmesriikides järk-järgult alates 2005. aastast.

Allikas: Nõuetele vastavuse käsiraamat 2009

Nõuetele vastavuse nõuete rakendumine

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused hakkasid osaliselt kehtima juba 2004. aastal, vähehaaval on nõudeid lisandunud ka järgnevatel aastatel.


Enne 2009. aastat olid Eestis nõuded valitud  kolme teema alt - mulla orgaaniline aine, mulla struktuur, minimaalne hooldustööde tase. 2009. a tuli juurde teema - mulla erosioon ja 2010. a teema veekaitse ja -majandus. Veekaitse ja -veemajanduse nõuet kontrollib Keskkonnainspektsioon.


KM nõuete rakendumine valdkondade kaupa:
• keskkond – 2009;
• rahva-, looma- ja taimetervis: loomade registreerimine ja identifitseerimine – 2009; ülejäänud nõuded – 2011;
• loomade heaolu  – 2013.