• Prindi

Järgijad ja vastutajad

Nõuetele vastavuse nõudeid peavad järgima taotlejad, kes taotlevad järgmisi toetusi:

1) otsetoetused:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT) koos kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetusega (nn rohestamine, ROH)
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT)
 • piimalehma kasvatamise toetus (PTK)
 • ammlehma kasvatamise toetus (ATK)
 • puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKV)
 • ute ja kitse kasvatamise toetus (UTK)

     ​NB! Nõuetele vastavuse süsteem ei kehti väiketootjate skeemis osalejatele (pindalatoetuste taotlemisel kuni 1250 € lihtsustatud nõuetega).

2) MAK 2014 – 2020 toetused :

 • põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT)
  • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
  • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)
  • keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA)
  • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste/SORT)
  • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)
  • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)
 • mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE)
 • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT)
 • Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM)
 • loomade heaolu ja karjatamise toetus (LHT)

Nõudeid tuleb täita kogu ettevõttes, ka maal, millele toetusi ei taotleta. Taotleja peab järgima püsirohumaa säilitamisega seotud kohustusi, mille kehtestamise eesmärgiks on vältida rohumaa suuremahulist muutmist põllumaaks ning mille täitmist jälgib PRIA riiklikul tasandil.

Nõuetele vastavuse nõuete rikkumine toob kaasa kõigi eelpool mainitud toetuste vähendamise  või erandjuhul jäetakse toetus välja maksmata.

 

Nõuetele vastavuse eest vastutab ettevõtte omanik.