• Prindi

Nõuetele vastavus maaettevõtjale

Nõuetele vastavus  on ettevõtte jaoks keskkonnakaitse, inimeste ja loomade tervishoiu ja taimetervise ning loomade heaolu alastest standarditest kinnipidamine.

Nõuetele vastavus koosneb kohustuslikest majandamisnõuetest (KM) ja headest põllumajandus- ja keskkonnatingimustest (HPK). 

2015. aastast on mitu maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) nõuet  viidud otsetoetuste toetusõiguslikkuse nõueteks (nt niitmise, karjatamise, hekseldamise nõuded koos erisustega, kultuuri külvamine 15. juuniks, ebasoovitava taimestiku vältimine). HPK maastikuelementide säilitamise ossa on lisatud elemente nagu põllusaar, metsasiil, puude rivi, hekk, kraav ja kiviaed, mis tuleb 2015. aasta alguses PRIA-s deklareerida. Need maastikuelemendid arvatakse toetusõigusliku põllu pinna hulka. Samad põllumaaga seotud maastikuelemendid saab edaspidi otsetoetuste taotlemisel arvestada kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise ökoalade hulka. Lisaks on HPK-s veel kaks uut nõuet: puude ja hekkide pügamise ajaline piirang ning karuputke võõrliigist teatamise nõue. 

Alates 2015. aastast on muutunud kohustuslike majandamisnõudete (KM) struktuur. Osa neist KM nõuetest NV süsteemis enam ei kontrollita (looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja häirimine, kaitsealuste taimede hävitamine; reoveesette kasutamine; loomahaigustest teatamine); samas tuleb neid ka edaspidi järgida, kuna nõuded tulenevad õigusaktidest. Täiendavaid nõudeid 2015. aastast ei lisandu.

Püsirohumaade säilitamise kohustus ei ole alates 2015. aastast enam mitte nõuetele vastavuse süsteemi osa, vaid otsetoetustest rohestamise üks element. Samuti ei kuulu enam süsteemi väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded (VTK) – need kehtivad põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlejatele, kui on seotud konkreetse toetusmeetmega.


 

2014. aastal jätkub ettevõtete kontroll heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste (HPK) täitmise osas. HPK nõuded on kehtinud alates 2004. aastast ning 2009 - 2010. aastatel on nõuded täienenud mulla-, vee- ja maastikuelementide kaitse nõuetega.

2012. aastal toimus HPK struktuuris 2 muudatust: eemaldati põlluraamatu nõue ja lisati viimane kohustuslik nõue, mis keelab väetise kasutamise vooluveekogude äärsel puhverribal.
2014. aastal on täpsustatud võraaluste ja reavahede hooldamise nõuet ning lisatud 2 nõuet: ohtlike ainete käitlemise ja naftasaaduste hoidmisehitiste järgimine (senised KM 2).

Alates 2009. aastast kontrollitakse kohustuslike majandamisnõuete (KM) keskkonna ning loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna nõudeid.

2011. aastal lisandusid rahva-, looma- ja taimetervise nõuded.

2012. aastal muutus KM 1,5 nõue 1 - lindude kaitse ning KM 9 ja VTK taimekaitsevahendite osa nõuete sõnastus ja struktuur.

2013. a hakatakse nõuetele vastavuse raames kontrollima ka loomade heaolu nõuete täitmist.

2014. aastal on täiendatud KM 1,5 nõuet 1 looduskaitseseadusest tuleneva ja üle Eesti kehtiva nõudega, mille järgi kaitsealuseid taimi ei tohi kahjustada, korjata ega hävitada. KM 2 nõuded (põhjavee kaitse ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest) on alates 2014. aastast üle viidud heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste alla. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuetes (VTK) on 2014. aastal tehtud muudatus kahe nõude (väetise kasutamise nõue 6 ja taimekaitsevahendite kasutamise nõue 1) sõnastuses ning viidetes. Muudatused tulenevad veeseaduse ja taimekaitseseaduse muudatustest.