• Prindi

Loomakasvatuse pikaajaline programm

Loomakasvatuse tegevusvaldkonna pikaajalise programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool,  Maaelu Edendamise Sihtasutus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Tiina Saron. Info: tiina.saron@epkk.ee

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

 • Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine)
 • Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises
 • Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
 • Head tootmis- ja hügieenitavad
 • Ravimite vastutustundlik kasutamine
 • Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine
 • Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine)
 • Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks
 • Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised
 • Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine

Programmi raames tehakse:

 • Täienduskoolitused põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise valdkonnas
 • Käsiraamatud ja/või teabematerjalid (nt loomapidamisettevõttes nõutava arvestuse pidamine, hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid, loomakasvatuse aktuaalseid teemasid käsitlev väljaanne) veebis ja/või trükisena
 • Infopäevad: nii loomakasvatuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt loomahaiguste ennetamine, põllumajandusloomade heaolu, sööda ohutus ja kvaliteet)
 • Konverents
 • Ettevõtete külastused, õpiringid ja esitlustegevused 

Programmi tegevuste detailne kava selgus võistleva dialoogi tulemusel

2017. aastal tehakse

 • 16 infopäeva:
  põllumajandusloomade heaolu (11.08 lihaveis, 12.12 piimaveis); 
  farmide bioturvalisus ja karja tervis (9.11);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (2.11; 8.11, 10.11);
  sööt, sööda ohutus, sööda käitlemine (28.11);
  sõnniku käitlemine (12.12);
  keskkonnasäästlik loomakasvatusehitis;
  finantsteadmised loomapidamisettevõttes;
  lihaveisekasvatus;
  linnukasvatus väikemajapidamises;
  põllumajandusloomade aretus
 • 17 täienduskoolitust:
  põllumajandusloomade heaolu (25.08 seakasvatus, 28.08 hobusekasvatus, 29.08 lihaveisekasvatus, 29.09 ja 6.10 lammaste tervishoid; 7.-8.12 piimaveis); 
  mesilashaigused; 
  ravimite vastutustundlik kasutamine (7.12); 
  lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs; 
  loomapidamine, transport, tapmine (23-24.11);
  tapatoimingute pädevuskoolitus;
  lihatöötlemine;
  põllumajandusloomade nahkade parkimine;
  väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (kolmepäevane: 12.10, 25.10, 2.11)
 • 2 konverentsi: piimafoorum (7.11); lihafoorum 6.12-7.12.2017

Piimafoorumi ettekanded:
Eesti piimanduse koht põllumajanduse ja kalanduse üldises strateegias - Illar Lemetti
Dairy Outlook 2017-2030 - Sophie Hélaine, Euroopa Komisjon, DG Agri
Eesti piimatootmine ja selle prognoos - Tõnu Post, EPKK põllumajandusgrupi esimees, Kõljala POÜ
Veisekarjade bioturvalisus. Kogemusi praktikast. - Kerli Mõttus, Eesti Maaülikool
Understanding Milk Fat and Protein Variation in Your Dairy Herd - Milja Heikkinen, Helsingi Ülikool
Kvaliteetne toorpiim tööstuse vaates - Valdis Noppel, EPKK töötleva tööstuse grupi esimees, Farmi Piimatööstus
Mahepiim kui uus ressurss - Ülo Kivine, Saaremaa Piimatööstus

 • ettevõtete külastused Eestis (3 tk) ja välisriigis (lihaveis Horvaatias, 18-24.09)
 • õpiringid (2 tk)
 • teabematerjal: tunne veiste sõrahaiguseid
 • teabematerjal: põllumajandusloomade ravijuhised
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (siga)

Programmi iga-aastane kava koostatakse programmi nõukogu poolt