• Prindi

Toiduohutuse pikaajaline programm

Toiduohutuse alase teabe edastamise teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärgiks on tõsta toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtjate, teiste toiduettevõtjate ning ettevõtete töötajate ja seeläbi ka elanikkonna toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Hanke  ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), Eesti Maaülikool.
Raamleping sõlmiti 15.12.2016
Lepingu kontaktisikuks on Roomet Sõrmus, info@epkk.ee Projektijuht on Tiina Saron, tiina.saron@epkk.ee

Programmi veebileht www.toiduteave.ee

Programmi eeldatavad tulemused:

 1. Koondatud teadus-, seadus- ja oskusteave toiduohutuse tegevusvaldkonnas (Programmi elluviija on kujunenud esmaseks programmi kirjelduses välja toodud valdkondi käsitlevaks teabeallikaks toiduohutuse küsimustes. Programmi elluviija on koondanud teavet valdkonna pädevate ekspertide ja asutuste kohta)
 2. Kaardistatud sihtgrupi teabevajadused, analüüsitud ja edastatud teave (Edastatud teave on sobiv Eesti kontekstis ja sihtgrupile lihtsalt mõistetav ning lähtub sihtrühma teabevajadustest)

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi toiduohutuse valdkondi:

 1. toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
 2. toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
 3. toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
 4. toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
 5. head tootmis- ja hügieenitavad;
 6. toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

2017. aastal tehakse:

 • 10 infopäeva järgmistel teemadel:
     keemilised riskid toidus
     toidualase teabe esitamine (3 infopäeva) - 11. aprill, 2. mai, 9. november
     toiduohutuse õigusaktid (2 infopäeva) - 21. ja 22. märts
     laboritöötajate õiged võtted mikrobioloogiliste analüüside tegemisel - 25. mai
     toiduainete koostise muutumine (reformuleerimine)
     toiduainete funktsionaalsus
     piima piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid
 • toiduohutuse konverents  - 30. november
 • 11 täienduskoolitust järgmiselt
     Toiduhügieen ja ohutus, algtase (6h)   2 koolitust:  05. mai ja 6. oktoober
     Toiduhügieen ja ohutus, kesktase (24h)    1 koolitus: 20. -22. september
     Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel (6h)   2 tk: 29.august ja 17. november
     Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (6h)    2 tk: 8. september ja 8. detsember 
     Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12h)    1 koolitus 26-27. oktoober
     Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus (6h)   2 tk: 28. august, 8. detsember
     Toidu säilitamisnõuete määramine (6h)    1 koolitus: 29. september
 • Elektrooniline käsiraamat "Säilitamisnõuete määramine ja kestvuskatsete tegemine"
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale (piim, puu- ja köögivili, pagari- ja kondiitritooted)
 • Teabematerjalid (1, 4 või 20 lk):
     toiduohutuse nõuded toidu vedamisel
     juustude soolamine
     toiduainete mikrobioloogiliste analüüside teostamine
     toidualase teabe esitamine (tekst ja infograafika)
     toidutööstuse seadmete pesemine ja desinfitseerimine
     tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes
 • Videofilmid: käte pesemine, kahjurite tõrje, kuumtöötlemine, ohutus töövõtted jmt
 • toiduohutuse veebileht