Mentorlusteenus

MES nõuandeteenistus pakub maaettevõtjatele mentorlusteenust. Mentorlusteenus on 100% toetatav ehk selle saaja ei pea maksma omaosalust.

Toetatava mentorluslepingu maksimaalne maht aastas 25 h hinnaga 45,68 eurot tund. Toetatava mentorlusteenuse kogumaht ühe mentii kohta kuni 31.12.2023 on maksimaalselt 50 tundi.

Mentorprogramm on suunatud väikesele põllumajandustootjale, kelle ettevõtte müügitulu viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 eurot. Mentorlus on kahe inimese koostöösuhe, kus edukas ja kogenud põllumajandustootja/maaettevõtja ehk mentor jagab oma teadmisi ja kogemusi vähemkogenud põllumajandustootja/maaettevõtja ehk mentiiga tema isikliku ja professionaalse arengu toetamiseks. Mentorlus on seotud ettevõtte eesmärkide saavutamisega, mille käigus peab mentor silmas laiemat konteksti (organisatsioonikultuur, suhted, ajalugu jm). Mentorluse puhul lähtutakse kliendikesksuse põhimõttest, mille järgi on inimeses endas ressursid enese mõistmiseks ja aitamiseks ning nende ressursside kasutamist saab toetada. Oluline on mentii ja mentori poolt ühiste eesmärkide püstitamine.

Mentorprogrammis osalemiseks tuleb esitada avaldus ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info[A]pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:

Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
Oru 21
Viljandi 71003

Mentoriks või mentiiks sobivust hindab esitatud dokumentide põhjal mentorite ja mentiide valiku komisjon. Mentiisid võtame vastu aasta jooksul pidevalt.

Tingimuste ja dokumentide nõuete kohta loe täpsemalt: mentorile ja mentiile.

Vaata ka mentorite nimekirja.

Toetatav mentorlusteenus – Toetatava mentorlusteenuse raames luuakse suhe mentii ja mentori vahel. Mentor tegeleb oma mentii arenguvajadustega läbi personaalsete kontaktide – kohtumiste ja mentii ettevõtte külastuste, et hinnata mentii ettevõtte olukorda ja seal toimuvaid protsesse. Mentor aitab mentiil eesmärke püstitada, nende saavutamise tegevuskava koostada ning annab pidevalt hinnanguvaba tagasisidet mentii arengute kohta. Vajadusel aitab mentor mentiil tegevusplaani korrigeerida ning ületada võimalikud takistused. Valmislahenduste asemel suunab küsimuste abil mentiid ise enda probleemidele lahendusi leidma ning suunab erinevatele alternatiivsetele lahendustele. Mentorlusteenust rahastatakse MES ja MeM vahel sõlmitud käsundusleping nr. 180 vahenditest. Mentorlusteenus on 100% toetatav.

Eesmärgid:
• toetada piirkonnas tegutsevaid alustavaid, raskustes ning valdkonda vahetavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks, mis aitavad kaasa ettevõtte sisemisele kasvule ja arengule;
• kasvatada MES nõuandeteenistuse juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on valmis püsivalt panustama oma teadmiste, oskuste ja kogemustega alustavate, raskustes ning valdkonda vahetavate ettevõtjate arendamisse, ning täiendada konsulentide poolse arengunõustamisega antavat tuge.

Tulemuse mõõdikud:
• mentorprogrammis osalevate ettevõtjatega on kokkulepitud selged eesmärgid, mille täitumist klubitegevuse või 1:1 mentortoe lõpus hinnatakse. Vähemalt 80% osalejatest hindavad, et mentorklubis osalemine/mentortoe saamine oli nende jaoks kasulik. Kasulik tähendab, et mentiid on mentorklubi/mentorlusteenuse lõppemisel tagasisides märkinud, et nad saavutasid oma eesmärgid täielikult või osaliselt;
• soovitusindeks (kui suure tõenäosusega soovitaksid mentorklubis/mentortoe programmis osalemist enda tuttavale alustavale (samasse sihtgruppi kuuluvale) ettevõtjale) ei ole madalam kui 80%;
• mentorklubi/mentorlusteenuse programmi minimaalsuurus on täidetud (15 mentiid ja 5 mentorit);
• ISA 570 A2 näitajad (mentor mõõdab) on positiivses suunas võrreldes algtasemega.

Erinevad mõõtmised luuakse vastavalt sihtgrupi eripärale.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.

Mentorid

2016. aastast hakkasid mentorlusteenust pakkuma MES nõuandeteenistusega lepingu sõlminud mentorid. Mentorlusteenuse saamiseks tuleb saata oma ankeet ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Oru 21
Viljandi 71003

Loe lähemalt ka mentii nõuete kohta siit.

Mentorid:

Ain Luukas Lihaveisekasvataja Viljandimaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2016 nominent.
Tunneb end tugevalt strateegilises planeerimises, ettevõtte arendamise ja laiendamise alal. Soovib mentorina innustada tegusaid noori inimesi panustama Eesti põllumajanduse jätkusuutlikku arengusse, varustada turgu kohapeal toodetud kvaliteetse toiduga ning võidelda inimeste lahkumisega maapiirkonnast. Mentiidele annab nõu oma pikajalise praktilise kogemuse põhjal, lisaks lihaveisekasvatuse praktilisele poolele ka abistab ka äristrateegia ja investeeringute analüüsil ning parimate katteallikate valikul.

Helle Rohtla Ligi 20-aastase kogemusega taimekasvatuse konsulent Järvamaalt, kes tunneb end tugevalt ka ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Helle Rohtla nõustab ettevõtjaid tulemuslikkuse parandamise teemadel  ning väärtustab tootjatele praktiliste kogemuste edastamist, sest ainult teoreetilistest teadmistest ei piisa. Tänu pikaajalisele praktikale ja mitmetel koolitustele suheldes rahvusvahelise seltskonnaga, on Helle Rohtla hea suhtlemisoskusega ja kiire kohaneja. Helle peab ka ise mahetalu, kus kasvatab lambaid ja kanu. Mentorina soovib jagada oma teadmisi ja praktilisi kogemusi, aidata mentiil suurendada enesekindlust ja eneseusku oma tegevustesse, ning leida ühiselt püstitatud eesmärkidele positiivsed lahendused.

Kalmer Visnapuu Peaaegu 20 aastase kogemusega lihaveisekasvataja Lääne-Virumaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2011 nominent. Soovib mentorina aidata kaasa lihakarjakasvatuse arengule Eestis ja panustada karjakasvatajate elukestvasse õppesse. Pikaajaliste kogemustega ettevõtte loomise, arendamise, strateegilise planeerimise, turuarenduse ja kriisijuhtimise alal ning valmis neis küsimustes ka teisi lihakarjakasvatajaid nõustama. Leiab, et lihakarjakasvatajate kogukonna kiire areng on tinginud vajaduse sektorisisese õhinapõhise nõustamise ja mentorluse järele.

Lembit Ostra Köögiviljakasvataja ja finantskonsulent Tartumaalt. Omab häid teadmisi ja kogemusi finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Kõige tugevamini tunneb end ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas ning ettevõtlusega alustamise valdkonnas. Pakub mentiidele abi ettevõtlusega alustamise küsimustes,  julgustab otsuste tegemisel ja vahendab oma praktilisi kogemusi.

Raivo Õisma Esitatud mentoriks Eesti Lambakasvatajate Seltsi poolt. 18 aastat maaettevõtluse kogemust alates metsandusest ja töötlemisest, lõpetades lambakasvatusega. Tegelenud pikalt impordi – ekspordiga, omab saneerimise ja restruktureerimise kogemusi. Tunneb ennast hästi kõigis ettevõtlus-, tootmis- ja finantsküsimustes. Nõustab mentiisid ettevõtte asutamise, dokumentide vormistamise, eelarvestamise, tegevuskontseptsiooni loomise, äriplaani koostamise, investeeringuanalüüsi, finantsaruannete analüüsi, tootlikkuse ja konkurentsivõime analüüsi teemadel ning lambakasvatuse praktilistes küsimustes. Näiteks, kuidas valida põhikarja tõugusid ning söödakultuure, planeerida ja ellu viia söödapõldude ja püsiaedade rajamist, lambakasvatuse mehhaniseerimist, nuumamist, poegimisabi, söödavarumist, ennetada ulukikahjusid ning koolitada töö – ja valvekoeri.

Triin Luksepp  Finantskonsulent ja ettevõtja Tartumaalt. Tugevad teadmised finantsjuhtimises, strateegilises planeerimises ja ettevõtte arendamises ning laiendamises. Nõustaja ja raamatupidajana on kokku puutunud peamiselt põllumajandusega seotud ettevõtetega, aga ka puidu- ja metallitööstuse ning kinnisvara ettevõtetega. Leiab, et maaettevõtja peab olema hea strateeg, kes valdab oskusi mitmetasandiliselt ja suudab neid enda ettevõttes ka edukalt rakendada sh siduda teiste valdkondade kogemusi enda ettevõttesse. Selleks pakub ta ettevõtetele tuge finantside juhtimisel, nõustab finantsaruannete lugemisel, finantsprognooside koostamisel, koostööpartneritega suhtlemisel ja ettevõtte investeerimisvõimaluste hindamisel, et toetused muutuksid ettevõtjale boonuseks, mitte kohustuslikuks abimehhanismiks.

Veeve Kaasik Pikaajalise peaagronoomi kogemusega taimekasvatuse konsulent  ja maheköögivilja kasvataja Saaremaalt. Kogemuste ja teadmistega ettevõtte arendamise, laiendamise ja  turunduse alal. Nõustab taimekasvatuse ja keskkonna praktilistes küsimustes ja seadusandluse teemal. Aitab mentiil enesekindlust ja eneseusku suurendada, on toeks ja aitab püstitatud eesmärke ellu viia, vajadusel abistab ka ametiasutustega suhtlemisel.

Alvar Timmi  Finantsmajanduse ja loomakasvatuse konsulent. Ligi 20 aastat kogemusi äriplaanide koostamisel, toetuste taotlemisel ja dokumentide koostamisel. Raamatupidamise osas üleminek tekkepõhisele raamatupidamisele, algbilansi koostamine ja varade arvelevõtmine. Bilansi ja müügitulu hindamine ettevõtte tegevuse edasisel planeerimisel. Ettevõtte finantsjuhtimise, arendamise ning laiendamise nõuanne. Loomakasvatuse valdkonnas söötmise ja pidamise küsimuste lahendamine, sh söödaratsioonide koostamine ja tasakaalustamine.

Ulvi Ajalik  Finantskonsulent ja ettevõtja Põlvamaalt.
Omab ettevõtjana praktilist töökogemust nii finantsjuhtimises kui ka aianduse ja mesinduse valdkonnas. Töötab juba  20 aastat  konsulendina  nõustades ettevõtjaid  erinevatest Eesti piirkondadest. Tunneb end tugevalt ettevõtte strateegilise planeerimise, finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamisega seotud küsimustes,  pakub tuge investeerimisvõimaluste hindamisel,  abistab  ettevõtjaid nende plaanide elluviimiseks finantsvahendite leidmisel, aitab koostada äriplaane. Tänu tema toele  on  arenenud ja kasvanud paljud alustavad ettevõtjad ning saanud julgust ja tuge oma ettevõtte majandamisel.

Andres Vinni  Ettevõtja Viljandimaalt. Juhi kogemusega nii põllumajanduse kui töötleva tööstuse valdkonnas. Mentorina saab abistada ettevõtte arendamisel, strateegilisel planeerimisel, ettevõtte valdkonna vahetamisel kui ka uute lisandumisel. On toeks ettevõtjale tema plaanide elluviimisel.

Marika Parv Aianduse konsulent Võrumaalt. Omab alates 2008 kogemust põllumajandusnõustajana. Ta on oma nõuande suunanud just Võrumaa väikeste tootjate poole, kes vajavad tema arvates kõige enam õlg-õla tunnet ja tuge rohujuuretasandil. On omanud ka  maaelu mitmekesistamise konsulendi kutset, sest Võrumaa on väikeste talude piirkond ja nende nõustamine on natuke teine kui suurtalunike nõustamine.  Seoses  aktuaalseks muutunud väiketöötlemise teemadega on ta omandanud teadmised nii lihasaaduste, köögiviljade, puuviljade, piimatoodete ümbertöötlemise kui ka turustamise alal. Marika saab maaettevõtjaid toetada nende tegemistesa ja pakkuda neile tuge. Temalt saab nõu ka erinevate investeeringute ja põllumajandustoetuste taotlemisel ning nõuetele vastavuses.

Margus Kopp Aianduse konsulent Tartumaalt. Ta on öelnud, et tunneb ennast tugevamalt marjakasvatuses, eriti maasika-, vaarika- ja sõstrakasvatuses. On marjakasvatusega tegelenud ja kokku puutunud aastaid. Taon aianduskonsulendina kliente nõustanud alates 2013 aastast. Margus on olnud aastal 2001 Aasta Põllumehe kandidaat. Alates 2016. aastast  konsulentide kutsekomisjoni liige. Saab ettevõtjaid aidata küsimuste ja probleemide korral, mis puudutavad istandike rajamist, väetamist, taimekaitset, saagikoristust, istandike hooldamist, toote turundamist ja eksporti. Tema eesmärgiks on aidata kaasa marjakasvatuse edendamisele Eestis. Soovib ettevõtjaid nende tegemistest toetada ja pakkuda neile tuge, juhtida tähelepanu kitsaskohtadele ja julgustada neid vajadusel võtma kasutusele erinevaid investeeringuid ning põllumajandustoetusi.

Sulev Kübar Loomakasvatuse konsulent.  Ta on töötanud erinevates loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes. Viimasel perioodil on ta tegutsenud söötmisnõustajana ja alates 2012 aastast omab  konsulendi kutset. Sulev ütleb ise, et omandatud teadmiste ja kogemuste põhjal suudab ta toeks olla loomakasvatuse valdkonnas nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele. Seda kõiges, mis puudutab loomade pidamist ja tootmise korraldamist. Olulisemateks oskusteks peab kuulamist ja arusaamist sellest, mis eesmärgid on ettevõtja endale püstitanud, et leida võimalused ja lahenduste püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Aivo Sildnik Mesinik, konsulent ja mentor Lääne-Virumaalt. Aivo on mesindusega tegelenud 38 aastat, neist mesindusvaldkonna konsulendina 19 aastat.  Omab mitmekülgseid teadmiseid ja oskuseid Eesti mesinduse arendamisest. Tema enda mesilas on peresid üle neljakümne. Tegevmesiniku, nõustaja ja lektorina on omandanud head mesindusalased teadmised, oskused ja kogemused. Õpetaja ja konsulendina töötades on ta koostanud mitmeid erinevaid õppematerjale, mida peab väga huvipakkuvaks tegevuseks. Aivolt saab abi mesila rajamise ja laiendamise, mesindusinventari soetamise, mesilasperede hooldamise, korjetaimestiku hindamise, mesindussaaduste tootmise ja äriplaanide koostamise alal.

Mentor

Mentor ehk mentorlusteenuse pakkuja on edukas ja kogenud maaettevõtja/põllumajandustootja, kes toetab ja nõustab vähemkogenud maaettevõtjat/põllumajandustootjat ehk mentiid tema ettevõtte majandus-, põllumajandus- või keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamisel.

Nõuded mentorile:

 • mentorlusteenust võib osutada vähemalt 5-aastat ettevõtte juhtimis- ja ettevõtluskogemust omav põllumajandustootja, maaettevõtja või vastava valdkonna spetsialist;
 • mentorlusteenust võib osutada konsulent, kellel on kehtiv kutsetunnistus või kelle kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud;
 • mentoril on teadmised ja kogemused juhtimisest, planeerimisest, finantsidest ja turundusest;
 • mentorid peavad läbima mentorluse põhimõtteid, baasoskusi ja supervisiooni käsitleva kaheosalise mentorluse baaskursuse, mille läbimise tulemusena omab koolitusel osaleja ettevalmistust mentori rolli täitmiseks põllumajandustootja või maaettevõtja nõustamisel ja tema arengu toetamisel.

Kasuks tulevad mentori omadused:

 • kõrgharidus;
 • põllumajandustootja tase 5 kutse;
 • ekspordikogemus;
 • erialaliidu või tootjate organisatsiooni soovitus;
 • osalemine Viljelusvõistlusel osaleja, eksperdi või kohtunikuna;
 • nominatsioon või tunnustus erialasel konkursil (viljelusvõistlused, parim piimakarjakasvataja, parim lihaveisekasvataja, parim taimekasvataja, aasta põllumees jt);
 • hea väljendusoskus;
 • hea arvutikasutusoskus.

Piirangud mentoritele:
Nõustamisteenust osutav mentor ei tohi olla mentorlusteenuse saajaks oleva ettevõtte osanik, aktsionär või juhtorgani liige, nad ei tohi mentiiga omada osalust teineteise äriühingus või kuuluda teineteise juhatusse või nõukokku, samuti ei tohi mentor ettevõtjale mentorlusteenust osutada, kui tal on ettevõtjaga seonduvalt isiklikud huvid;
• mentoril ei ole esinenud järgmisi asjaolusid viimase 5 (viie) aasta jooksul:
• süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
• süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
• on kehtiv ärikeeld;
• süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
• on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

Mentorluslepingu nõuded mentorile:
• ühel mentoril on korraga kuni 5 mentiid;
• mentor on motiveeritud tegelema mentii innustamise ja arendamisega;
• mentor on kohustatud läbima mentorite koolituse mõlemad moodulid ja osalema mentorprogrammis;
• mentor on kohustatud osalema erialasel koolitusel vähemalt 25 akadeemilist tundi kalendriaastas.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
Mentori motivatsioonikiri
Mentori CV Europass CV põhjal

Mentorprogrammis mentorina osalemiseks tuleb esitada mentori motivatsioonikiri ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressileinfo[A]pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
Oru 21, Viljandi 71003
Mentoriks sobivust hindab esitatud dokumentide põhjal mentorite ja mentiide valiku komisjon. 

Mentii

Mentii on väike põllumajandustootja, kelle ettevõtte müügitulu viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 euro ja  kes soovib parandada oma ettevõtte majandus-, põllumajandus- või keskkonnategevuse tulemuslikkust läbi kogenud ja eduka praktiku ehk mentori nõustamise ja toe.

Nõuded mentiile:
• põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad;
• väike põllumajandustootja, kelle ettevõtte müügitulu viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 euro;
• mentii peab olema registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris;
• mõõdetavate kasvueesmärkidega ettevõtte esindaja (juht/omanik);
• üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht;
• on motiveeritud mentorprogrammis osalema ning oskab põhjendada oma vajadust mentori järele.

Kasuks tulevad mentii omadused:
• eelistatud on mentiikandidaadid, kes on noortaluniku toetuse saajad või saanud seda viimase kolme majandusaasta jooksul;
• vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus;
• läbitud ettevõtluskoolitus või “Kutseseaduse” § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” viies kutsetase.

Piirangud mentiidele:

 • Ühel mentiil võib olla ainult üks nõustamisleping mentorluse valdkonnas.
 • Ei toetata mentorlusteenuse osutamist isikule, kes tegutseb mentorina kehtiva mentorluse valdkonna nõustamislepingu alusel.
 • Metsamajandusega tegelev ning metsamajandamise teemadel mentorlusteenust saav mentii ei tohi olla raskustes ettevõte ning peab vastama riigiabi nõuetele.

Mentorluslepingu nõuded mentiile:

Mentiidega sõlmitakse mentoriga koostööks nõustamiseleping.

Kahe aasta jooksul peale programmis osalemist korraldab MES järelseire, mille käigus selgitatakse välja, kui tulemuslik on olnud mentorklubis osalemine.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
Mentii ankeet
Mentii CV Europass CV põhjal

Mentorprogrammis mentiina osalemiseks tuleb esitada mentii ankeet ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
Oru 21, Viljandi 71003
Mentiiks sobivust hindab esitatud dokumentide põhjal mentorite ja mentiide valiku komisjon.