MES täiendkoolitus

Maaelu Edendamise Sihtasutus korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitusi ning on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolitusasutus. Koostöös teadus- ja arendusasutustega, parimate õppejõudude ning oma eriala tipp-professionaalidega pakub MES erinevaid täiendkoolitusi eelkõige spetsiifilistes põllumajandus- ning sellega seotud valdkondades. Suur osa koolitustest on mõeldud konsulentide ja teiste nõustajate pädevuse tõstmiseks, kuid koolitustele on oodatud ka kõik teised osalejad, kes on huvitatud vastava koolituse teemast, olgu see seotud tema ettevõtluse või hobidega. Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse sellekohane tunnistus või tõend.

Pakume täiendkoolituste korraldamist ka „rätsepatööna“ ning leiame vajadusel lahenduse ka kõige spetsiifilisemale koolitusvajadusele.

Info:

Angelika Nöps
(+372) 53 089 961
Angelika.Nops[A]pikk.ee
Maaelu Edendamise Sihtasutus
arendus- ja koolitusspetsialist

Õppekorralduseeskiri

1. Koolituse korralduse alused
1.1. Maaelu Edendamise Sihtasutus (edaspidi MES) lähtub täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, MESi juhatuse kinnitatud õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Täienduskoolitused toimuvad aastaringselt õppekavas määratud mahus MESi juhatuse poolt kinnitatud täienduskoolituste kava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.3. Õppekava koostab MESi nõuandeteenistuse töötaja (edaspidi koolituse korraldaja) ja kinnitatakse MESi juhatuse poolt.
1.4. Õppekava koostatakse vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud täienduskoolituse standardile.
1.5. Õppekorralduseeskiri, õppekavad ja täiendkoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused on kõigile koolitusel osalejatele www.pikk.ee 
1.6. Koolituste läbiviimist korraldab MESi nõuandeteenistuse töötaja (edaspidi koolituse korraldaja).

2. Koolitusele registreerumine ja koolituse komplekteerimine
2.1. Koolitusele registreerumine
2.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda, registreeruda saab MESi nõuandeteenistuse veebilehel. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
2.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on MESi kodulehel või infovoldikutes.
2.2. Koolituse komplekteerimine
2.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolituse registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse vajadusel õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused).
2.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
2.2.3. MESil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolituse korraldaja poolt õppegruppi arvatud.
3.2. Koolitusest osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

4. Koolituste praktilise töö korraldus
4.1. Praktiline töö toimub praktilise õppe keskkonnas õppekavas sätestatud mahus ja korras.
4.2. Enne praktilist tööd toimub õppijate tööohutusalane juhendamine.

5. Koolituse lõpetamine ja koolitusel osalemist tõendavad dokumendid
5.1. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse koolitusel osalejale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
5.2. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse koolitusel osalejale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
5.3. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
5.4. Tunnistus ja tõend vormistatakse vastavalt MESi juhatuse poolt kinnitatud dokumendivormile ja allkirjastatakse koolituse korraldaja poolt.
5.5. Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:
– koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
– koolituse korraldanud asutuse nimi ja registrikood;
– majandustegevusteate registreerimisnumber;
– õppekava nimetus;
– koolituse toimumise aeg ja maht;
– tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
– tunnistuse või tõendi number;
– koolitajate nimed.
5.6. Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks p-s 5.5 sätestatule omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.
5.7. Tunnistus ja tõend vormistatakse eesti keeles.
5.8. Tunnistuse või tõendi võib väljastada ka elektrooniliselt.
5.9. Õppekava rakendamisel koostöös partnerorganisatsiooni(de)ga võib täiendusõppe tunnistusele või tõendile lisada partneri(te) logo(d).
5.10. Väljastatud tunnistused ja nende duplikaadid ning tõendid nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust.

6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel ja see tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §-le 26.

7. Koolitusest loobumine või koolituse katkestamine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada koolituse korraldajat.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolituse katkestamise korral õppetasu ei tagastata.

8. Muud tingimused
Kui MES korraldab täienduskoolitust riigihangete seaduse alusel või korraldab koolituse tellimiseks muu konkursi, viiakse täienduskoolitus läbi tellija teatavaks tehtud tingimuste kohaselt.

Kinnitatud MES juhatuse 30.08.2016 otsusega nr 39

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestab Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi MES) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
MES lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja MESi õppekorralduseeskirjast.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
1.1. MESi täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest.
1.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
1.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel ja on sõnastatud nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi.
1.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
– õppekava nimetus;
– õppekava õppekavarühm;
– õpiväljundid;
– õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
– õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
– õppe sisu;
– õppekeskkonna kirjeldus.
– õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
– lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
– koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad, kes lähtuvad muuhulgas ka täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutse-eetika koodeksist.
2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.
2.3 Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 MESi poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad kaasaegselt sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastavalt õppekavas toodud kirjeldusele pädevate  asutuste/ettevõtjate juures.
3.2 MESi kasutatavad koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
3.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine vastava koolitusgrupi jaoks toimub enne igat koolitust.
3.3 Väljaspool MESi ruume toimuvate koolituste korraldamise puhul kinnitab õppekeskkonna ruumide pakkuja ruumide sobivust ja vastavust kaasaegsetele tingimustele koolituse läbiviimiseks.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
4.1 Koolituse kestel koguvad koolituse korraldaja ja koolitaja(d) õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ja selle omandamise ning koolitajate kohta.
4.3. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning tulemuste põhjal teeb vajadusel parendused edasistes koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.

Kinnitatud MES juhatuse 30.08.2016 otsusega nr 39.

Koolitajad

Eneli Käger
Sündinud 23.05.1964.a.
Haridus: Jäneda ST agronoom-maastikukujundaja. 1985.aastal II lend. Kool andis rakendusliku kõrghariduse.
Viimased kümme aastat töötanud Innotrade Group OÜ Substral toodete aianduskonsultandina.

Sulev Savisaar
Sündinud Tartus 28.01.1950
1957 – 1965  Tartu 11. 8-klassilises koolis.
1965 – 1968  Tartu 5. keskkool keemia klass
1968 – 1975  Tartu Riikilik Ülikool.Taimefüsioloog
Praegu tegeleb FIE-na taimede paljundamisega, lisaks kuulub botaanika terminoloogia komisjoni ja aianduse terminoloogia komisjoni.
Tema taimekollektsioonis on umbes 2000 haruldast püsilille, neist enamik sibullilled. Uurib, kuidas taimed, mida Eestis varem kasvatatud pole, meie kliimatingimustes avamaal kasvatamiseks sobivad. Naabermaades selliseid andmeid kahjuks pole, sest suurimad sibullillede kasvatajad kasvatavad neid katmikalal.
Lisaks püüab neid haruldusi Eestis levitada, sest ei taha jääda nende ainukasutajaks.

Aino Vooro, maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulendi kutsetunnistus (vähemalt IV tase) ja täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Katrin Tähepõld. Kitsekasvatuskonsulent, veterinaar.

Marge Salumäe. Kitsekasvatuskonsulent, kitsepidaja, täiskasvanute koolitaja.

Linda Pajo. Andri Peedo kitsefarmi juhataja, EMÜ põllumajandusmagister.