Teenused ja tooted

Eesti põllumajanduse areng on järjest intensiivsem, mis toob kaasa vältimatu vajaduse rakendada teadusuuringute tulemusi, pöörata senisest rohkem tähelepanu keskkonnahoiule ja säilitada inimväärne elukeskkond. Arenguga kaasnevad majanduslike tingimuste, seadusandluse ja poliitika pidev muutumine, samuti teadusuuenduste ja innovatsiooni rakendamine ettevõtluses. Euroopa Liiduga (EL) liitumine on toonud ettevõtetele kaasa muutusi, sest tuleb kohaneda EL-ga ühinemisest tulenevate nõuetega. Kõik eelnev toob kaasa vajaduse kvaliteetse, nõudlusele orienteeritud nõuandeteenuse järele, mis aitab ettevõtjatel teha tootmisotsuseid arvestades majanduslikke, keskkonna- ja sotsiaalseid nõudeid. Eelkõige vajavad kvaliteetse nõuandeteenuse osutamise ja teabe edastamise tugistruktuuri põllumajandustootjad ja teised maaettevõtjad. Nõuandeteenistus suudab nõustada nii suur- kui väikeettevõtjaid ja juba toimivaid ning alustavaid ettevõtteid. Meie konsulendid pakuvad erinevaid teenuseid ja välja on töötatud mitmeid nõuandetooteid.

Nõustamisteenused

Konsulentide poolt osutavad nõustamisteenused on mitmekülgsed ja pakuvad põllumeestele ning maaettevõtjatele hea võimaluse jagada vaev targa nõuga pooleks.

Saame olla abiks järgmiste nõustamisteenustega:

 • nõuetele vastavuse alane nõustamine;
 • toetuse taotlemise nõustamine;
 • tööohutuse ja töötervishoiu alane nõustamine;
 • spetsiifiline nõustamine traditsiooniliste põllumajandusvaldkondade tootmise, turustamise- ja majandusalastes küsimustes sh taime- ja loomakasvatus (veiste-, lamba- ja kitsekasvatus), aiandus (katmikala kultuurid, marjad, köögiviljad, alternatiivsed kultuurid), mesindus, maaparandus, metsamajandus,
 • spetsiifiline nõustamine mittetraditsioonilistes tootmisvaldkondades ja tegevusaladel, sh mitmekesistamine, mahepõllumajandus, saaduste töötlemine jms;
 • koostööle, ühistegevusele, kogukonna arengule ja kogemuste vahetamisele jm võrgustiku arendamisele suunatud teabe- ja nõustamistegevused;
 • keskkonnakaitse ja loodushoiu alane nõustamine;
 • ettevõtte majandamise; äriplaani koostamise juhendamise ja juhtimise alane nõustamine;
 • 2016. aastast hakkasime pakkuma ka mentorlusteenust.

Nõustamisteenuste tellimiseks on mitu võimalust:

 • helistada nõuandeteenistuse telefonile 6484 920;
 • valida endale sobiv konsulent;
 • pöörduda maakondlikku kontaktpunkti;
 • või täita tellimuse vorm.

MES nõuandeteenistusele väljastas AS Metrosert augustis 2017 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi, millega tunnistati nõuandeteenistus standardi ISO 9001:2015 nõuetele vastavaks.

Nõuandetooted

Nõuandesüsteemi erinevate osapoolte koostöö tulemusena on loodud mitmeid nõuandetooteid. Mõned neist nõuavad ka konsulendi kaasamist, aga osade nõuandetoodete materjalid on vabalt kättesaadavad pikk.ee lehel.

Nõuandetoodete lühikokkuvõtted:

 • Labidaproov
  Labidaproov on visuaalne mulla struktuuri ja kvaliteedi hindamise test, mida viib läbi taimekasvatuse konsulent. See meetod võimaldab väheste vahenditega avastada probleeme mulla struktuuris ning anda tõuke mullaharimise muutmiseks. Labidaproovi abil saab tootja teada:
  • kas tema käsutuses olev muld on tihenenud;
  • millises staadiumis on tihenemine;
  • kui hästi on muld varustatud õhu ja veega;
  • kas on vaja muuta harimistehnoloogiat;
  • kas on vaja põhku sisse künda;
  • kas on vaja muuta külvikorda ehk kasvatatavat kultuuri põllul või külvata sellist kultuuri, mis on
  tugevama juurestikuga ja kobestab mulda.
  Testi analüüs aitab põllumeestel õigeid ja otstarbekaid otsuseid teha.
 • Alustava põllumajandustootja ABC
  Alustava põllumajandustootja ABC on juhend ettevõtlusega tegelema hakkavale põllumehele ja maaettevõtjale. See nõuandetoode võimaldab iseseisvalt tutvuda küsimuste vastustega, mis tekivad ettevõtte loomisel ja selle üleandmisel-võtmisel. Alustava põllumajandustootja ABC abil saab tootja teada:
  • erinevate ettevõtlusvormide võimalusi;
  • kuidas ennast ettevõtjaks registreerida;
  • kuidas seada sisse raamatupidamine;
  • missuguseid riigimakse ja millal tuleb maksta;
  • ülevaate finantsanalüüsi põhinäitajatest, et ettevõtja saaks enne investeeringutoetuse või laenu
  taotlemist vajaliku äriplaani koostamist ise kerge vaevaga oma majanduslikest võimalustest ülevaate;
  • töölepingute sõlmimiseks ja ametijuhendite koostamiseks vajaliku teabe;
  • kuna ettevõtluse alustamine on sageli seotud kellegi teise ettevõtluse lõpetamisega, siis käsitletakse
  ka ettevõtjana lõpetamist ja seda, missugused õigused ja kohustused on pärijatel ettevõtja surma
  korral.
  Alustava põllumajandustootja ABC on kõigile elektrooniliselt kättesaadav siin:
  Alustava põllumajandustootja ABC (2014.a täiendustega)
 • Nõuetele vastavuse auditlehed
  Nõuetele vastavuse auditlehed on konsulentide poolt koostatud kontrolllehed, mis sisaldavad hinnanguid erinevatele nõutele. Nõutele vastavuse hinnangu annavad ja auditlehe täidavad konsulendid, kes on läbinud spetsiaalse nõuetele vastavuse koolituse. Nõuetele vastavuse auditlehe abil saavad tootjad teada:
  • ettevõtte olukorra hinnangu nõuetele vastavuse osas;
  • ettepanekud ja märkused nõuetele vastavuse osas.
  Nõuetele vastavuse auditlehe täitmise järel see allkirjastatakse ning antakse konfidentsiaalse dokumendina üle ettevõttele.
 • Mitmekesistamise kalkulaator
  Koostatud abivahend maaettevõtluse konsulentidele, lihtsustamaks nõustamise protsessi. Sihtrühmaks eelkõige väiksemad (või alustavad) ettevõtted maal/maapiirkonnas. Ettevõtetele, kellel on vajadus mitmekesistada (laiendada tegevusi) oma ettevõtlust.
  18 konsulenti on läbinud kalkulaatori kasutamise praktilise koolituse ja kasutavad seda oma igapäeva töös.
 • Ettevõtte väärtuse hindamine
  Ettevõtte väärtuse hindamine on tabeltöötlusprogrammi Excel loodud töövahend, mis nõuab arvutuste keerukuste tõttu vastava koolituse läbinud finantsmajanduse konsulendi kaasamist. Antud toode on mõeldud kuni kümne töötajaga juba tegutsevale põllumajandusettevõttele. Ettevõtte väärtuse hindamise nõuandetoote kasutamisel saab tootja teada:
  • turuväärtuse meetodil arvutatud varade väärtuse;
  • bioloogilise varaga arvestatud varade väärtuse.
 • Ettevõtte investeerimise võimekus
  Põllumajandusettevõtjad saavad toote abil arvestada, kui palju on võimalik lähitulevikus investeerida, et ennast „lõhki“ ei laenaks.
 • Taimekaitse nõustamisteenuse tüüppakett
  Taimekaitsenõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi taimekaitseplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena jõuab klient erinevate meetmete kasutamiseni, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni järgides integreeritud taimekaitse põhimõtteid.
 • Arengunõustamise nõuandetoode
  Eesmärgid
  :
  arengunõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena jõuab klient toimiva ärimudelini, saavutab püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalseltSelgitused:
  · arengunõustamise teenuse pakkumise aluseks on ettevõtja arenguetappidel põhinev teekond, mis kirjeldab ära olulisemad etapid oma äriga alustamise või ärimudeli muutmise esimestest sammudest kuni jätkusuutliku ettevõtte tekkeni või tegutseva ettevõtte jätkusuutlikkuse kindlustamiseni;
  · nõustaja toel arenguetappide läbimine tagab kliendi kiire ja sujuva liikumise äriidee staadiumist jätkusuutliku tegutsemiseni, läbides kõiki või osasid ettevõtja arenguetappidest, olenevalt sellest, millises punktis klient protsessi siseneb, milline on kliendi ettevalmistuse tase ja millised on konkreetse kliendi vajadused;
  · nõustaja rolliks on toetada kliendi muudatuste elluviimise protsessi kavandamist ja elluviimist, aidata klienti ühiselt kokkulepitud tegevuskava täitmise jälgimiselProtsess:
  toimub vastavalt nõustajaga kokkulepitud arengunõustamise protsessi kirjeldusest lähtuva tegevuskava alusel. Arengunõustamise töömaht oleneb ettevõtte suurusest, minimaalselt võib see kokku olla 28 tundi. Arengunõustamisel arvestab konsulent Eestis kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega, ning Euroopa Liidus kehtivate seadustega. Olles teadlik välja töötatud strateegiadokumentidest ja teadus- ja arendusasutuste uuringutest põllumajanduse ja maaettevõtluse alal nii Eestis, kui mujal, tänu millele saab konsulent anda nõu, et toota efektiivselt ja keskkonda ning inimese tervist säästvalt.Sihtgrupp:
  · potentsiaalne ettevõtja,
  · alustav ettevõtja või
  · tegutsev ettevõtja.Tulemuse mõõdik:
  · arengunõustamise kaasabil saab ettevõtlikust inimesest või juba tegutsevast ettevõtjast toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja;
  · paraneb ettevõtte majanduslik olukord;
  · kliendirahulolu oodatav tulemus on min 8/10.

Nõuandetoetus

Nõustamisteenuse osutamist toetatakse järgmistes valdkondades:

• looma- ja taimekasvatus; mahepõllumajandus; metsamajandus; aiandus; mesindus; maaparandus; põllumajandussaaduste töötlemine; keskkonnakaitse ja loodushoid; nõuetele vastavus; töötervishoid ja tööohutus, toetuste taotlemise nõustamine – toetatakse kuni 90% nõustamisteenuse hinnast käibemaksuta;

• ettevõtte majandamine; äriplaani koostamise juhendamine; juhtimine – toetatakse kuni 50% nõustamisteenuse hinnast käibemaksuta;

• mentorlus – 100% nõustamisteenuse hinnast.

Erinevalt varasemast (2007-2013) toetusskeemist maksab nüüdsest nõu saaja ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Nõuandetoetust antakse kuni 1500 eurot teenuse kohta, ühe kliendi kohta kuni 3000 eurot aastas.

Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse erialase ja ettevõtte majandamise alase nõuandeteenuse käibemaksuta tunnihinnaks on alates 01.03.2022.a. 44,20 eurot ning mentorlusteenuse käibemaksuta tunnihinnaks 45,68 eurot.

Mentorlusteenuse klient on isik (mentii), kelle müügitulu nõustamislepingu sõlmimise hetkel viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 euro. Ühel kliendil võib olla ainult üks nõustamisleping mentorluse valdkonnas. Mentorlusteenust osutatakse ühele kliendile kuni 25 tundi kalendriaastas ning mitte rohkem kui 50 tundi perioodi jooksul. Ühel mentoril võib olla kuni viis klienti (mentiid) korraga.

Äriplaani koostamise alast nõu toetatakse ühe kliendi kohta üks kord perioodi jooksul.

Mentorlusteenus käivitus 2016. aastast.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.

e-PRIA kasutamise tasuta juhendamine 2022.a

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus pakub pindala- ja MAK loomatoetuste taotlejatele 2. maist kuni 17. juunini 2022. a  TASUTA e-PRIA kasutamise juhendamist.

Alates 2. maist  saavad kõik toetuste taotlejad kuni 2 tundi tasuta  e-PRIA kasutamise juhendamist MES konsulentidelt. Konsulendid juhendavad kliente erinevate e-PRIA teenuste osas.

Juhendatakse

 • kliendiks registreerimisel
 • põldude ja niitude joonistamisel
 • põllumassiivide uute piiride deklareerimisel ja piiride muutmisel
 • pindalatoetuse taotluse täitmisel ja esitamisel

Teenuse sihtrühma kuuluvad põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja turustajad ning teised maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja isikud, kes soovivad taotleda PRIA vahendatavaid toetuseid.

2 h ulatuses tasuta teenust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Iga nõustatud kliendiga vormistatakse leping, kus on ülevaade teenuse pakkumisest. Kui nõustamine toimub telefoni teel või veebikeskkonnas, siis on vajalik digiallkirjastamise võimalus.

Soovitatav on nõustamisteenuse pakkuja poole pöörduda võimalikult varakult ja broneerida juhendamiseks aeg, kuna taotlusperioodil ei pruugi vabu aegu jaguda. Ühe taotleja arvestuslik nõustamise aeg on kuni kaks tundi.

Juhendamisele minnes tuleb kindlasti kaasa võtta ID-kaart ja teada selle paroole. e-PRIA kasutamiseks sobib ka Mobiil-ID. Klient peab juhendamisele minnes kandma kaitsemaski, jälgima 2+2 reeglit ning desinfitseerima käsi.

Juhendamisteenust pakkuvad konsulendid

Lisainfo:
Meriliis Liiv
meriliis.liiv@pikk.ee
tel 5330 9171

Hinnakiri

Teenus Hind eurodes ilma käibemaksuta
Toetuste taotluste täitmine

PRIA investeeringutoetuste taotluste koostamine (minimaalne töömaht 15 tundi)

PRIA investeeringutoetuste taotlemine hoone ehitamisega (minimaalne töömaht 40 tundi)

44.20 eurot/tund

Vastavalt kokkuleppele, minimaalne tasu 600 eurot

Vastavalt kokkuleppele, minimaalne tasu 1700 eurot

Põlluraamatu täitmine ja väetusplaani koostamine 44.20 eurot/tund
Mullaproovi võtmine ja transport laborisse 8 eurot/proov + 0,30 senti/km
Väetusplaani koostamine 44.20 eurot/tund
Viljavaheldusplaani koostamine 44.20 eurot/tund
Tasuvusanalüüs, omahinna arvestamine ja muu finantsalane nõustamine 44.20 eurot/tund
Äriplaani koostamine Kokkuleppel, sõltuvalt mahust ja kliendi vajadusest, minaalne tasu 1200 eurot
Muud konsultatsioonid ja teenused 44.20 eurot/tund
Koopiad ja paljundustööd: A4, mustvalge, ühepoolne     0,10/lk

A4, mustvalge, kahepoolne  0,15/lk

A4, värviline, ühepoolne       0,40/lk

A3, mustvalge, ühepoolne     0,20/lk

A3, mustvalge, kahepoolne   0,30/lk

Hindadele lisandub käibemaks.