MES nõuandeteenistus pakub maaettevõtjatele mentorlusteenust. Mentorlusteenus on 100% toetatav ehk selle saaja ei pea maksma omaosalust.

Toetatava mentorluslepingu maksimaalne maht aastas 25 h hinnaga 43,80 eurot tund. Toetatava mentorlusteenuse kogumaht ühe mentii kohta perioodil 2014-2020 on maksimaalselt 50 tundi.

Mentorprogramm on suunatud väikesele põllumajandustootjale, kelle ettevõtte müügitulu viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 eurot. Mentorlus on kahe inimese koostöösuhe, kus edukas ja kogenud põllumajandustootja/maaettevõtja ehk mentor jagab oma teadmisi ja kogemusi vähemkogenud põllumajandustootja/maaettevõtja ehk mentiiga tema isikliku ja professionaalse arengu toetamiseks. Mentorlus on seotud ettevõtte eesmärkide saavutamisega, mille käigus peab mentor silmas laiemat konteksti (organisatsioonikultuur, suhted, ajalugu jm). Mentorluse puhul lähtutakse kliendikesksuse põhimõttest, mille järgi on inimeses endas ressursid enese mõistmiseks ja aitamiseks ning nende ressursside kasutamist saab toetada. Oluline on mentii ja mentori poolt ühiste eesmärkide püstitamine.

Mentorprogrammis osalemiseks tuleb esitada avaldus ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info[A]pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:

Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
Oru 21
Viljandi 71003

Mentoriks või mentiiks sobivust hindab esitatud dokumentide põhjal mentorite ja mentiide valiku komisjon. Mentiisid võtame vastu aasta jooksul pidevalt.

Tingimuste ja dokumentide nõuete kohta loe täpsemalt: mentorile ja mentiile.

Vaata ka mentorite nimekirja.

Toetatav mentorlusteenus – Toetatava mentorlusteenuse raames luuakse suhe mentii ja mentori vahel. Mentor tegeleb oma mentii arenguvajadustega läbi personaalsete kontaktide – kohtumiste ja mentii ettevõtte külastuste, et hinnata mentii ettevõtte olukorda ja seal toimuvaid protsesse. Mentor aitab mentiil eesmärke püstitada, nende saavutamise tegevuskava koostada ning annab pidevalt hinnanguvaba tagasisidet mentii arengute kohta. Vajadusel aitab mentor mentiil tegevusplaani korrigeerida ning ületada võimalikud takistused. Valmislahenduste asemel suunab küsimuste abil mentiid ise enda probleemidele lahendusi leidma ning suunab erinevatele alternatiivsetele lahendustele. Mentorlusteenust rahastatakse MES ja MeM vahel sõlmitud käsundusleping nr. 180 vahenditest. Mentorlusteenus on 100% toetatav.

Eesmärgid:
• toetada piirkonnas tegutsevaid alustavaid, raskustes ning valdkonda vahetavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks, mis aitavad kaasa ettevõtte sisemisele kasvule ja arengule;
• kasvatada MES nõuandeteenistuse juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on valmis püsivalt panustama oma teadmiste, oskuste ja kogemustega alustavate, raskustes ning valdkonda vahetavate ettevõtjate arendamisse, ning täiendada konsulentide poolse arengunõustamisega antavat tuge.

Tulemuse mõõdikud:
• mentorprogrammis osalevate ettevõtjatega on kokkulepitud selged eesmärgid, mille täitumist klubitegevuse või 1:1 mentortoe lõpus hinnatakse. Vähemalt 80% osalejatest hindavad, et mentorklubis osalemine/mentortoe saamine oli nende jaoks kasulik. Kasulik tähendab, et mentiid on mentorklubi/mentorlusteenuse lõppemisel tagasisides märkinud, et nad saavutasid oma eesmärgid täielikult või osaliselt;
• soovitusindeks (kui suure tõenäosusega soovitaksid mentorklubis/mentortoe programmis osalemist enda tuttavale alustavale (samasse sihtgruppi kuuluvale) ettevõtjale) ei ole madalam kui 80%;
• mentorklubi/mentorlusteenuse programmi minimaalsuurus on täidetud (15 mentiid ja 5 mentorit);
• ISA 570 A2 näitajad (mentor mõõdab) on positiivses suunas võrreldes algtasemega.

Erinevad mõõtmised luuakse vastavalt sihtgrupi eripärale.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.