Mentii on väike põllumajandustootja, kelle ettevõtte müügitulu viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 euro ja  kes soovib parandada oma ettevõtte majandus-, põllumajandus- või keskkonnategevuse tulemuslikkust läbi kogenud ja eduka praktiku ehk mentori nõustamise ja toe.

Nõuded mentiile:
• põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad;
• väike põllumajandustootja, kelle ettevõtte müügitulu viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 euro;
• mentii peab olema registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris;
• mõõdetavate kasvueesmärkidega ettevõtte esindaja (juht/omanik);
• üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht;
• on motiveeritud mentorprogrammis osalema ning oskab põhjendada oma vajadust mentori järele.

Kasuks tulevad mentii omadused:
• eelistatud on mentiikandidaadid, kes on noortaluniku toetuse saajad või saanud seda viimase kolme majandusaasta jooksul;
• vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus;
• läbitud ettevõtluskoolitus või “Kutseseaduse” § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” viies kutsetase.

Piirangud mentiidele:

  • Ühel mentiil võib olla ainult üks nõustamisleping mentorluse valdkonnas.
  • Ei toetata mentorlusteenuse osutamist isikule, kes tegutseb mentorina kehtiva mentorluse valdkonna nõustamislepingu alusel.
  • Metsamajandusega tegelev ning metsamajandamise teemadel mentorlusteenust saav mentii ei tohi olla raskustes ettevõte ning peab vastama riigiabi nõuetele.

Mentorluslepingu nõuded mentiile:

Mentiidega sõlmitakse mentoriga koostööks nõustamiseleping.

Kahe aasta jooksul peale programmis osalemist korraldab MES järelseire, mille käigus selgitatakse välja, kui tulemuslik on olnud mentorklubis osalemine.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
Mentii ankeet
Mentii CV Europass CV põhjal

Mentorprogrammis mentiina osalemiseks tuleb esitada mentii ankeet ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
Oru 21, Viljandi 71003
Mentiiks sobivust hindab esitatud dokumentide põhjal mentorite ja mentiide valiku komisjon.