Mentor ehk mentorlusteenuse pakkuja on edukas ja kogenud maaettevõtja/põllumajandustootja, kes toetab ja nõustab vähemkogenud maaettevõtjat/põllumajandustootjat ehk mentiid tema ettevõtte majandus-, põllumajandus- või keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamisel.

Nõuded mentorile:

 • mentorlusteenust võib osutada vähemalt 5-aastat ettevõtte juhtimis- ja ettevõtluskogemust omav põllumajandustootja, maaettevõtja või vastava valdkonna spetsialist;
 • mentorlusteenust võib osutada konsulent, kellel on kehtiv kutsetunnistus või kelle kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud;
 • mentoril on teadmised ja kogemused juhtimisest, planeerimisest, finantsidest ja turundusest;
 • mentorid peavad läbima mentorluse põhimõtteid, baasoskusi ja supervisiooni käsitleva kaheosalise mentorluse baaskursuse, mille läbimise tulemusena omab koolitusel osaleja ettevalmistust mentori rolli täitmiseks põllumajandustootja või maaettevõtja nõustamisel ja tema arengu toetamisel.

Kasuks tulevad mentori omadused:

 • kõrgharidus;
 • põllumajandustootja tase 5 kutse;
 • ekspordikogemus;
 • erialaliidu või tootjate organisatsiooni soovitus;
 • osalemine Viljelusvõistlusel osaleja, eksperdi või kohtunikuna;
 • nominatsioon või tunnustus erialasel konkursil (viljelusvõistlused, parim piimakarjakasvataja, parim lihaveisekasvataja, parim taimekasvataja, aasta põllumees jt);
 • hea väljendusoskus;
 • hea arvutikasutusoskus.

Piirangud mentoritele:
Nõustamisteenust osutav mentor ei tohi olla mentorlusteenuse saajaks oleva ettevõtte osanik, aktsionär või juhtorgani liige, nad ei tohi mentiiga omada osalust teineteise äriühingus või kuuluda teineteise juhatusse või nõukokku, samuti ei tohi mentor ettevõtjale mentorlusteenust osutada, kui tal on ettevõtjaga seonduvalt isiklikud huvid;
• mentoril ei ole esinenud järgmisi asjaolusid viimase 5 (viie) aasta jooksul:
• süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
• süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
• on kehtiv ärikeeld;
• süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
• on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

Mentorluslepingu nõuded mentorile:
• ühel mentoril on korraga kuni 5 mentiid;
• mentor on motiveeritud tegelema mentii innustamise ja arendamisega;
• mentor on kohustatud läbima mentorite koolituse mõlemad moodulid ja osalema mentorprogrammis;
• mentor on kohustatud osalema erialasel koolitusel vähemalt 25 akadeemilist tundi kalendriaastas.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
Mentori motivatsioonikiri
Mentori CV Europass CV põhjal

Mentorprogrammis mentorina osalemiseks tuleb esitada mentori motivatsioonikiri ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressileinfo[A]pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
Oru 21, Viljandi 71003
Mentoriks sobivust hindab esitatud dokumentide põhjal mentorite ja mentiide valiku komisjon.