1. aastast hakkasid mentorlusteenust pakkuma MES nõuandeteenistusega lepingu sõlminud mentorid. Mentorlusteenuse saamiseks tuleb saata oma ankeet ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
    Maaelu Edendamise Sihtasutus
    Oru 21
    Viljandi 71003

Loe lähemalt ka mentii nõuete kohta siit.

Mentorid:

Ain Luukas Lihaveisekasvataja Viljandimaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2016 nominent.
Tunneb end tugevalt strateegilises planeerimises, ettevõtte arendamise ja laiendamise alal. Soovib mentorina innustada tegusaid noori inimesi panustama Eesti põllumajanduse jätkusuutlikku arengusse, varustada turgu kohapeal toodetud kvaliteetse toiduga ning võidelda inimeste lahkumisega maapiirkonnast. Mentiidele annab nõu oma pikajalise praktilise kogemuse põhjal, lisaks lihaveisekasvatuse praktilisele poolele ka abistab ka äristrateegia ja investeeringute analüüsil ning parimate katteallikate valikul.

Helle Rohtla Ligi 20-aastase kogemusega taimekasvatuse konsulent Järvamaalt, kes tunneb end tugevalt ka ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Helle Rohtla nõustab ettevõtjaid tulemuslikkuse parandamise teemadel  ning väärtustab tootjatele praktiliste kogemuste edastamist, sest ainult teoreetilistest teadmistest ei piisa. Tänu pikaajalisele praktikale ja mitmetel koolitustele suheldes rahvusvahelise seltskonnaga, on Helle Rohtla hea suhtlemisoskusega ja kiire kohaneja. Helle peab ka ise mahetalu, kus kasvatab lambaid ja kanu. Mentorina soovib jagada oma teadmisi ja praktilisi kogemusi, aidata mentiil suurendada enesekindlust ja eneseusku oma tegevustesse, ning leida ühiselt püstitatud eesmärkidele positiivsed lahendused.

Kalmer Visnapuu Peaaegu 20 aastase kogemusega lihaveisekasvataja Lääne-Virumaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2011 nominent. Soovib mentorina aidata kaasa lihakarjakasvatuse arengule Eestis ja panustada karjakasvatajate elukestvasse õppesse. Pikaajaliste kogemustega ettevõtte loomise, arendamise, strateegilise planeerimise, turuarenduse ja kriisijuhtimise alal ning valmis neis küsimustes ka teisi lihakarjakasvatajaid nõustama. Leiab, et lihakarjakasvatajate kogukonna kiire areng on tinginud vajaduse sektorisisese õhinapõhise nõustamise ja mentorluse järele.

Lembit Ostra Köögiviljakasvataja ja finantskonsulent Tartumaalt. Omab häid teadmisi ja kogemusi finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Kõige tugevamini tunneb end ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas ning ettevõtlusega alustamise valdkonnas. Pakub mentiidele abi ettevõtlusega alustamise küsimustes,  julgustab otsuste tegemisel ja vahendab oma praktilisi kogemusi.

Raivo Õisma Esitatud mentoriks Eesti Lambakasvatajate Seltsi poolt. 18 aastat maaettevõtluse kogemust alates metsandusest ja töötlemisest, lõpetades lambakasvatusega. Tegelenud pikalt impordi – ekspordiga, omab saneerimise ja restruktureerimise kogemusi. Tunneb ennast hästi kõigis ettevõtlus-, tootmis- ja finantsküsimustes. Nõustab mentiisid ettevõtte asutamise, dokumentide vormistamise, eelarvestamise, tegevuskontseptsiooni loomise, äriplaani koostamise, investeeringuanalüüsi, finantsaruannete analüüsi, tootlikkuse ja konkurentsivõime analüüsi teemadel ning lambakasvatuse praktilistes küsimustes. Näiteks, kuidas valida põhikarja tõugusid ning söödakultuure, planeerida ja ellu viia söödapõldude ja püsiaedade rajamist, lambakasvatuse mehhaniseerimist, nuumamist, poegimisabi, söödavarumist, ennetada ulukikahjusid ning koolitada töö – ja valvekoeri.

Triin Luksepp  Finantskonsulent ja ettevõtja Tartumaalt. Tugevad teadmised finantsjuhtimises, strateegilises planeerimises ja ettevõtte arendamises ning laiendamises. Nõustaja ja raamatupidajana on kokku puutunud peamiselt põllumajandusega seotud ettevõtetega, aga ka puidu- ja metallitööstuse ning kinnisvara ettevõtetega. Leiab, et maaettevõtja peab olema hea strateeg, kes valdab oskusi mitmetasandiliselt ja suudab neid enda ettevõttes ka edukalt rakendada sh siduda teiste valdkondade kogemusi enda ettevõttesse. Selleks pakub ta ettevõtetele tuge finantside juhtimisel, nõustab finantsaruannete lugemisel, finantsprognooside koostamisel, koostööpartneritega suhtlemisel ja ettevõtte investeerimisvõimaluste hindamisel, et toetused muutuksid ettevõtjale boonuseks, mitte kohustuslikuks abimehhanismiks.

Veeve Kaasik Pikaajalise peaagronoomi kogemusega taimekasvatuse konsulent  ja maheköögivilja kasvataja Saaremaalt. Kogemuste ja teadmistega ettevõtte arendamise, laiendamise ja  turunduse alal. Nõustab taimekasvatuse ja keskkonna praktilistes küsimustes ja seadusandluse teemal. Aitab mentiil enesekindlust ja eneseusku suurendada, on toeks ja aitab püstitatud eesmärke ellu viia, vajadusel abistab ka ametiasutustega suhtlemisel.

Alvar Timmi  Finantsmajanduse ja loomakasvatuse konsulent. Ligi 20 aastat kogemusi äriplaanide koostamisel, toetuste taotlemisel ja dokumentide koostamisel. Raamatupidamise osas üleminek tekkepõhisele raamatupidamisele, algbilansi koostamine ja varade arvelevõtmine. Bilansi ja müügitulu hindamine ettevõtte tegevuse edasisel planeerimisel. Ettevõtte finantsjuhtimise, arendamise ning laiendamise nõuanne. Loomakasvatuse valdkonnas söötmise ja pidamise küsimuste lahendamine, sh söödaratsioonide koostamine ja tasakaalustamine.

Ulvi Ajalik  Finantskonsulent ja ettevõtja Põlvamaalt.
Omab ettevõtjana praktilist töökogemust nii finantsjuhtimises kui ka aianduse ja mesinduse valdkonnas. Töötab juba  20 aastat  konsulendina  nõustades ettevõtjaid  erinevatest Eesti piirkondadest. Tunneb end tugevalt ettevõtte strateegilise planeerimise, finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamisega seotud küsimustes,  pakub tuge investeerimisvõimaluste hindamisel,  abistab  ettevõtjaid nende plaanide elluviimiseks finantsvahendite leidmisel, aitab koostada äriplaane. Tänu tema toele  on  arenenud ja kasvanud paljud alustavad ettevõtjad ning saanud julgust ja tuge oma ettevõtte majandamisel.

Andres Vinni  Ettevõtja Viljandimaalt. Juhi kogemusega nii põllumajanduse kui töötleva tööstuse valdkonnas. Mentorina saab abistada ettevõtte arendamisel, strateegilisel planeerimisel, ettevõtte valdkonna vahetamisel kui ka uute lisandumisel. On toeks ettevõtjale tema plaanide elluviimisel.

Marika Parv Aianduse konsulent Võrumaalt. Omab alates 2008 kogemust põllumajandusnõustajana. Ta on oma nõuande suunanud just Võrumaa väikeste tootjate poole, kes vajavad tema arvates kõige enam õlg-õla tunnet ja tuge rohujuuretasandil. On omanud ka  maaelu mitmekesistamise konsulendi kutset, sest Võrumaa on väikeste talude piirkond ja nende nõustamine on natuke teine kui suurtalunike nõustamine.  Seoses  aktuaalseks muutunud väiketöötlemise teemadega on ta omandanud teadmised nii lihasaaduste, köögiviljade, puuviljade, piimatoodete ümbertöötlemise kui ka turustamise alal. Marika saab maaettevõtjaid toetada nende tegemistesa ja pakkuda neile tuge. Temalt saab nõu ka erinevate investeeringute ja põllumajandustoetuste taotlemisel ning nõuetele vastavuses.

Margus Kopp Aianduse konsulent Tartumaalt. Ta on öelnud, et tunneb ennast tugevamalt marjakasvatuses, eriti maasika-, vaarika- ja sõstrakasvatuses. On marjakasvatusega tegelenud ja kokku puutunud aastaid. Taon aianduskonsulendina kliente nõustanud alates 2013 aastast. Margus on olnud aastal 2001 Aasta Põllumehe kandidaat. Alates 2016. aastast  konsulentide kutsekomisjoni liige. Saab ettevõtjaid aidata küsimuste ja probleemide korral, mis puudutavad istandike rajamist, väetamist, taimekaitset, saagikoristust, istandike hooldamist, toote turundamist ja eksporti. Tema eesmärgiks on aidata kaasa marjakasvatuse edendamisele Eestis. Soovib ettevõtjaid nende tegemistest toetada ja pakkuda neile tuge, juhtida tähelepanu kitsaskohtadele ja julgustada neid vajadusel võtma kasutusele erinevaid investeeringuid ning põllumajandustoetusi.

Sulev Kübar Loomakasvatuse konsulent.  Ta on töötanud erinevates loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes. Viimasel perioodil on ta tegutsenud söötmisnõustajana ja alates 2012 aastast omab  konsulendi kutset. Sulev ütleb ise, et omandatud teadmiste ja kogemuste põhjal suudab ta toeks olla loomakasvatuse valdkonnas nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele. Seda kõiges, mis puudutab loomade pidamist ja tootmise korraldamist. Olulisemateks oskusteks peab kuulamist ja arusaamist sellest, mis eesmärgid on ettevõtja endale püstitanud, et leida võimalused ja lahenduste püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Aivo Sildnik Mesinik, konsulent ja mentor Lääne-Virumaalt. Aivo on mesindusega tegelenud 38 aastat, neist mesindusvaldkonna konsulendina 19 aastat.  Omab mitmekülgseid teadmiseid ja oskuseid Eesti mesinduse arendamisest. Tema enda mesilas on peresid üle neljakümne. Tegevmesiniku, nõustaja ja lektorina on omandanud head mesindusalased teadmised, oskused ja kogemused. Õpetaja ja konsulendina töötades on ta koostanud mitmeid erinevaid õppematerjale, mida peab väga huvipakkuvaks tegevuseks. Aivolt saab abi mesila rajamise ja laiendamise, mesindusinventari soetamise, mesilasperede hooldamise, korjetaimestiku hindamise, mesindussaaduste tootmise ja äriplaanide koostamise alal.