Mentorid

Mentorid2018-04-18T09:28:15+00:00
  1. aastast hakkasid mentorlusteenust pakkuma MES nõuandeteenistusega lepingu sõlminud mentorid. Mentorlusteenuse saamiseks tuleb saata oma ankeet ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
    Maaelu Edendamise Sihtasutus
    Kreutzwaldi 64-216
    Tartu 51014

Loe lähemalt ka mentii nõuete kohta siit.

Mentorid:

Ain Luukas Lihaveisekasvataja Viljandimaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2016 nominent.
Tunneb end tugevalt strateegilises planeerimises, ettevõtte arendamise ja laiendamise alal. Soovib mentorina innustada tegusaid noori inimesi panustama Eesti põllumajanduse jätkusuutlikku arengusse, varustada turgu kohapeal toodetud kvaliteetse toiduga ning võidelda inimeste lahkumisega maapiirkonnast. Mentiidele annab nõu oma pikajalise praktilise kogemuse põhjal, lisaks lihaveisekasvatuse praktilisele poolele ka abistab ka äristrateegia ja investeeringute analüüsil ning parimate katteallikate valikul.

Helle Rohtla Ligi 20-aastase kogemusega taimekasvatuse konsulent Järvamaalt, kes tunneb end tugevalt ka ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Helle Rohtla nõustab ettevõtjaid tulemuslikkuse parandamise teemadel  ning väärtustab tootjatele praktiliste kogemuste edastamist, sest ainult teoreetilistest teadmistest ei piisa. Tänu pikaajalisele praktikale ja mitmetel koolitustele suheldes rahvusvahelise seltskonnaga, on Helle Rohtla hea suhtlemisoskusega ja kiire kohaneja. Helle peab ka ise mahetalu, kus kasvatab lambaid ja kanu. Mentorina soovib jagada oma teadmisi ja praktilisi kogemusi, aidata mentiil suurendada enesekindlust ja eneseusku oma tegevustesse, ning leida ühiselt püstitatud eesmärkidele positiivsed lahendused.

Kalmer Visnapuu Peaaegu 20 aastase kogemusega lihaveisekasvataja Lääne-Virumaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2011 nominent. Soovib mentorina aidata kaasa lihakarjakasvatuse arengule Eestis ja panustada karjakasvatajate elukestvasse õppesse. Pikaajaliste kogemustega ettevõtte loomise, arendamise, strateegilise planeerimise, turuarenduse ja kriisijuhtimise alal ning valmis neis küsimustes ka teisi lihakarjakasvatajaid nõustama. Leiab, et lihakarjakasvatajate kogukonna kiire areng on tinginud vajaduse sektorisisese õhinapõhise nõustamise ja mentorluse järele.

Lembit Ostra Köögiviljakasvataja ja finantskonsulent Tartumaalt. Omab häid teadmisi ja kogemusi finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Kõige tugevamini tunneb end ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas ning ettevõtlusega alustamise valdkonnas. Pakub mentiidele abi ettevõtlusega alustamise küsimustes,  julgustab otsuste tegemisel ja vahendab oma praktilisi kogemusi.

Nele Tamm Segapõllumajandustootja, maheloomakasvataja, väiketöötleja ja kogukonna arendaja Pärnumaalt, Parim Mahetootja 2012 nominent. Tegeleb maheloomakasvatuse, piima väiketöötlemise ja lühikese tarneahela kaudu turustamisega, kuid ettevõtluskogemust on ka muudes valdkondades, sealhulgas kogukonna MTÜ-des. Soovib mentorina aidata ettevõtjaid, kes vajaksid abi ja nõustamist oma ettevõtte arendamisel või/ja tootmissuuna muutmisel. Kõige tugevamalt tunneb end ettevõtte arendamise valdkonnas ja tooraine müügilt töötlemisele üleminekule nõustamisel. Mentorina nõustab lisaks eelnevale ka ühistegevuse,  ühisturunduse, finantsvahendite leidmise, projektikirjutamise teemadel. Piimatöötlemist kavandavat ettevõttes saab nõustada alustades ruumide planeerimisest, seadmete valikust, kuni tehnoloogia ja müügini.

Raivo Õisma Esitatud mentoriks Eesti Lambakasvatajate Seltsi poolt. 18 aastat maaettevõtluse kogemust alates metsandusest ja töötlemisest, lõpetades lambakasvatusega. Tegelenud pikalt impordi – ekspordiga, omab saneerimise ja restruktureerimise kogemusi. Tunneb ennast hästi kõigis ettevõtlus-, tootmis- ja finantsküsimustes. Nõustab mentiisid ettevõtte asutamise, dokumentide vormistamise, eelarvestamise, tegevuskontseptsiooni loomise, äriplaani koostamise, investeeringuanalüüsi, finantsaruannete analüüsi, tootlikkuse ja konkurentsivõime analüüsi teemadel ning lambakasvatuse praktilistes küsimustes. Näiteks, kuidas valida põhikarja tõugusid ning söödakultuure, planeerida ja ellu viia söödapõldude ja püsiaedade rajamist, lambakasvatuse mehhaniseerimist, nuumamist, poegimisabi, söödavarumist, ennetada ulukikahjusid ning koolitada töö – ja valvekoeri.

Toivo Lauk  Agronoom, teraviljakasvataja ja PMK Viljandi Katsekeskuse juhataja. Esitatud mentoriks Põllumajandusuuringute Keskuse poolt. Lisaks agronoomialastele teadmistele on tal ka teadmised ja kogemused kvaliteedijuhtimisest,  personalijuhtimisest, turundusest, ettevõtte arendamisest ja taimekaitsest. Mentorina saab aidata alustaval põllumajandusettevõtjal äriplaani teostada, jagada taimekasvatuslikke kogemusi, aidata otsida ettevõtte  toodangule sobivaid turustuskanaleid

Triin Luksepp  Finantskonsulent ja ettevõtja Tartumaalt. Tugevad teadmised finantsjuhtimises, strateegilises planeerimises ja ettevõtte arendamises ning laiendamises. Nõustaja ja raamatupidajana on kokku puutunud peamiselt põllumajandusega seotud ettevõtetega, aga ka puidu- ja metallitööstuse ning kinnisvara ettevõtetega. Leiab, et maaettevõtja peab olema hea strateeg, kes valdab oskusi mitmetasandiliselt ja suudab neid enda ettevõttes ka edukalt rakendada sh siduda teiste valdkondade kogemusi enda ettevõttesse. Selleks pakub ta ettevõtetele tuge finantside juhtimisel, nõustab finantsaruannete lugemisel, finantsprognooside koostamisel, koostööpartneritega suhtlemisel ja ettevõtte investeerimisvõimaluste hindamisel, et toetused muutuksid ettevõtjale boonuseks, mitte kohustuslikuks abimehhanismiks.

Veeve Kaasik Pikaajalise peaagronoomi kogemusega taimekasvatuse konsulent  ja maheköögivilja kasvataja Saaremaalt. Kogemuste ja teadmistega ettevõtte arendamise, laiendamise ja  turunduse alal. Nõustab taimekasvatuse ja keskkonna praktilistes küsimustes ja seadusandluse teemal. Aitab mentiil enesekindlust ja eneseusku suurendada, on toeks ja aitab püstitatud eesmärke ellu viia, vajadusel abistab ka ametiasutustega suhtlemisel.

Alvar Timmi  Finantsmajanduse ja loomakasvatuse konsulent.
Ligi 20 aastat kogemusi äriplaanide koostamisel, toetuste taotlemisel ja dokumentide koostamisel. Raamatupidamise osas üleminek tekkepõhisele raamatupidamisele, algbilansi koostamine ja varade arvelevõtmine. Bilansi ja müügitulu hindamine ettevõtte tegevuse edasisel planeerimisel. Ettevõtte finantsjuhtimise, arendamise ning laiendamise nõuanne. Loomakasvatuse valdkonnas söötmise ja pidamise küsimuste lahendamine, sh söödaratsioonide koostamine ja tasakaalustamine.

Ulvi Ajalik  Finantskonsulent ja ettevõtja Põlvamaalt.
Omab ettevõtjana praktilist töökogemust nii finantsjuhtimises kui ka aianduse ja mesinduse valdkonnas.
Töötab juba  20 aastat  konsulendina  nõustades ettevõtjaid  erinevatest Eesti piirkondadest. Tunneb end tugevalt ettevõtte strateegilise planeerimise, finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamisega seotud küsimustes,  pakub tuge investeerimisvõimaluste hindamisel,  abistab  ettevõtjaid nende plaanide elluviimiseks finantsvahendite leidmisel, aitab koostada äriplaane. Tänu tema toele  on  arenenud ja kasvanud paljud alustavad ettevõtjad ning saanud julgust ja tuge oma ettevõtte majandamisel.

Andres Vinni  Ettevõtja Viljandimaalt. Juhi kogemusega nii põllumajanduse kui töötleva tööstuse valdkonnas. Mentorina saab abistada ettevõtte arendamisel, strateegilisel planeerimisel, ettevõtte valdkonna vahetamisel kui ka uute lisandumisel. On toeks ettevõtjale tema plaanide elluviimisel.

Kalvi Sepp  Nüüdseks aktiivse pedagoogilise tegevuse lõpetanud majandusspetsialist Jõgevamaal. Praktilise juhtimisalase kogemusega kaubanduses, siiani FIE konsulteerimise, väikese talu majandamise ja mesilaste pidamise alal. Mentorina soovib jagada oma oskusi pikaajalise majandusainete õppejõu teadmiste ja kogemuste põhjal, nõustada ettevõtjaid tulemuslikkuse parandamise teemadel, aidata suurendada eneseusku ettevõtluses tegutsemisel. Ta on õpetanud kutsekõrghariduse vallas ettevõtete loomist, arendamist, strateegilist planeerimist, turundust ja kriisijuhtimist ning ühistegevuse põhimõtteid majanduses. Talle on omistatud riiklik preemia ja rahvamajanduse näituse kuldmedal konteinervedude valdkonnas. Ta võib mentorina olla abiks äriplaani koostamisel, investeeringute analüüsil, finantsaruannete läbitöötamisel, sobivate turustusvõimaluste leidmisel ja turundusabinõude väljatöötamisel.

Jüri Mets  Minu eesmärgiks mentorina on luua eeldused, et ettevõtjal endal ja ettevõttel tervikuna ei jääks  soovitud tulemused saavutamata. Aitan ettevõtjat, et ta leiaks endas  motivatsiooni ja seeläbi suudaks  piisavalt motiveerida vajadusel ka oma töötajaid. Eesmärgini jõudmiseks on kiireim viis, kui töötada üheaegselt nii ettevõtja enda kui ka tema probleemile lahenduse leidmisega.  Kui probleemile on lahendustee leitud, siis peale seda ongi kõige otsustavam moment. See on hetk, kus muutuste elluviimine on möödapääsmatu. Tulemus peab aga seejuures olema mõõdetav. Koostöös ettevõtjaga peab välja tulema tegevuse rahaline pool, sest teadatuntud tõsiasi on, et hea eelarveta lõpeb raha otsa. Mõistliku plaanita saab otsa aeg. Ainult hea strateegia tagab soovitud  tulemuse. Mul on olnud võimalus laiendada oma silmaringi ja omandada kogemusi Läti, Leedu,  Austria, Prantsusmaa, Šotimaa, Saksamaa, Hollandi, Ameerika, Kanada, Hiina, Jaapani ja  Lõuna- Aafrika põllumeeste juures. Kõige väärtuslikumad kogemused olen saanud aga tehes koostööd eesti põllumeestega, kus on olnud võimalik tehtud vigadest ka õppida. Viimase 15 aasta jooksul olen osalenud väga paljudel loomakasvatusalastel, juhtimisalastel,  tööohutust ja töötervishoidu puudutavatel kui ka nõuetele vastavuse alastel koolitustel.

Toivo Kratt  Mesinduse valdkonna konsulent ja ettevõtja. Mitmekülgsed teadmised ettevõtte arendamisest ja rahastamisest struktuurifondide toel. Juristi ja nõustajana ning avaliku teenistujana on kokku puutunud eri valdkondades tegutsevate ettevõtetega ja eraisikutega nii Eestis kui ka välismaal. Pikaajaline ja mitmekülgne kogemus ning teadmised on toitlustuse valdkonnas nõustajana ja koolitajana. Leiab, et edukas (maa)ettevõtja peab olema püsivalt loominguline ja kohanev muutuvas maailmas ning rakendama teiste valdkondade kogemusi enda ettevõttesse. Selleks pakub ta ettevõtjatele mitmekülgset tuge ja nõustamist ning aitab leida lahendusi.

Marika Parv

Anneli Aasna