Eestimaa Looduse Fondi tegevuse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja riigiasutustega järgmiste tegevuste kaudu: ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine; Eestile omaste loodusmaastike ja koosluste säilitamine; loodusvarade säästlikule kasutamisele kaasaaitamine; keskkonnateadlikkuse suurendamine ühiskonnas; lahenduste otsimine tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks. Loe lähemalt http://www.elfond.ee/

Roheline värav on venekeelne uudisteallikas, mis pakub tasuta informatsiooni loodus- ning keskkonnateadlikku mõtteviisi edendamiseks. Roheline Värav pakub infot, mis aitaks mõista ökosüsteemi terviklikkust, selle toimimist ning haavatavust; suurendada ühtekuuluvustunnet inimese ja looduse vahel; õppida arvestama loodusega iga otsuse algetapil. Loe lähemalt http://www.greengate.ee/

Ökomärgised võeti kasutusele pakkumaks tarbijale võimalust leida tooteid/teenuseid, mis tekitavad loodusele vähem kahju. Ökomärgised paigaldatakse ainult toodetele/teenustele, mis vastavad seatud kriteeriumitele. Ülevaade levinumatest ökomärgistest: https://envir.ee/et/el-okomargise-kampaania

Euroopa Rohelise Kokkuleppe (European Green Deal) eesmärk on, et Euroopast saab maailma esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Ettepanekute eesmärk on muuta kõik ELi majandussektorid selle ülesande täitmiseks sobivaks. Nendega suunatakse ELi saavutama 2030. aastaks oma kliimaeesmärke õiglasel, kulutõhusal ja konkurentsivõimelisel viisil. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et

Strateegia “Talust taldrikule” (Farm to Fork) esitati 2020. aasta mais Euroopa rohelise kokkuleppe ühe põhimeetmena. Strateegia eesmärk on aidata kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks ning muuta ELi praegune toidusüsteem kestlikumaks.
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en


Maablogi: 

Räägime Euroopa uuest kliima- ja energiapaketist (https://maablogi.wordpress.com/2021/07/29/raagime-uuest-kliima-ja-energiapaketist/)

Ühine põllumajanduspoliitika muutuste vankri ees 
(https://maablogi.wordpress.com/2021/08/10/uhine-pollumajanduspoliitika-muutuste-vankri-ees/)

Vahekultuurid – kuidas neist koduaias kasu lõigata?
(https://maablogi.wordpress.com/2021/08/09/vahekultuurid-kuidas-neist-koduaias-kasu-loigata/)

Artiklid:

Veiste karjatamine aitab hoida elurikkust
Kuidas on rohumaaveise kasvatus keskkonnale kasulik ning millised on kliimamuutuste mõjud loomakasvatusele.

Põllumajanduse kliimamõju ehk süsiniku jalajälg 
Mis on süsiniku jalajälg ning kuidas on see põllumajandusega seotud?

Miks on kliimamuutusega kiire? Kliimamuutused ja elurikkus numbrites.
Mida kauem venitame tegevustega, seda kallimaks muutub kliimaneutraalsuse saavutamine.


Videod/Brošüürid/Raamatud

* Video “Parimad sõnnikulaotuse tehnoloogiad Eestis“.

*Video “Kliimaneutraalsus – miks see nii palju haiget teeb?”

* Brošüür “Parimad sõnnikulaotuse tehnoloogiad Eestis“, milles tuuakse välja videos lähemalt esitletud tehnoloogiate (lohislaotus, segamislaotus, survelaotus, avalõhe-sisestuslaotus ja sulglõhega sisestuslaotus) võrdlused.

* Brošüür “Toetusmeetmed sõnnikumajanduse uuendamiseks ja tehnoloogiate arendamiseks Eestis

*Raamat: “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature” Autor: Janine Benyus