Lisaks põllumajandusloomadele kantakse registrisse loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad (tegevuskohad/ettevõtted), seal hulgas mesilad.

Registrisse kantakse ka andmed tunnustatud tapamajade ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtete kohta.

Loomakasvatushoonete ja – rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud aladena käsitletakse vastavalt Loomatauditõrjeseadusele kohti, kus loomade pidamise eesmärgid on järgmised:
1. loomsete saaduste saamine;
2. aretus;
3. vahendamine müügiks ja muul viisil tasu eest või tasuta üleandmiseks;
4. loomapartiide koostamine;
5. avalik näitamine või muu avalikkusele suunatud meelelahutuslik eesmärk;
6. liigi säilitamine;
7. teaduslik uurimine.

Loe tegevuskohtade registreerimisest lähemalt http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Tegevuskohad