Eesti Maaülikooli teadlased on valmis vastama talupidaja ja ettevõtja küsimustele erinevatel teemadel.
http://www.emu.ee/teadus/teadusteenused/  Ülevaatlikku teavet annab trükis “Teadlaselt tegijale” (pdf failis)

Lingid valdkondadele, milles teadlased annavad nõu:

1. Taimekasvatus

Põldkatsete korraldamine ja nõustamine
Teravilja (nisu, rukki, triticale) kvaliteedi määramine ning nõuanded tulemuste tõlgendamiseks
Umbrohutõrje
Haljasväetised
Hea eesti puuvili ja mari
Mahemesindus ja tolmeldamine
Sipelgad turismiobjektidena, nende tõrje aedadest, mesilatest ja hoonetest
Erinevate taimekahjustajate määramine mitmesugustel kultuuridel (aia- ja põllukultuuridel, ilupuudel ja -põõsastel)
Erinevate taimehaiguste määramine aia- ja põllukultuuridel

2. Mullateadus

Mulla ja taimse materjali laboratoorne analüüs ja nõuanded tulemuste tõlgendamiseks
Nõuanded huumusmulla koorimise, säilitamise ja kasutuse ptojekteerimisel
Mullateadus-metsakasvatus

 

3. Metsandus

Parkide renoveerimine
Karjala ehk maarjakase kasvatamine
Bensiinimootorkett- ja ketassaagide kasutamine metsavarumisel
Puidu koguse määramine
Vääriselupaikade inventeerimine ja kaardistamine
Soovitused metsade majandamiseks
Eesti metsakasvukohatüüpide määramine
Kasvutrendide analüüs aastarõngaste meetodil
Looduse õppe- ja sportimisradade kavandamine
Puiduliikide ja nende omaduste määramine
Kiirekasvulised lehtpuud taastuvenergia ressursina
Normaalkõrguste määramine GPS-meetodil
Mullateadus-metsakasvatus

4. Looduskaitse ja loodusharidus

Botaanilised ekspertiisid ja looduskaitse alased koolitused
Botaanika osakond

5. Siseveekogude ressursid

– Veekogude keskkonnamõju hinnangud.
– Siseveekogude tervendamine.
– Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis (koostöös keskkonnakaitse osakonnaga).
– Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.
– Veekogude ökotoksikoloogia.
– Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks majandamiseks.
– Siseveekogude seisundi hindamine.
– Veekogude bioloogiliste ressursside hindamine ja ettepanekud kasutamiseks.
EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut,   Limnoloogiakeskus

6. Maastikuarhitektuur ja keskkonnakaitse

Maastikuarhitektuur
Keskkonnakaitse ja loodushoid

7. Loomakasvatus

Geneetilised analüüsid
Söötade keemiline anlüüs, söödaväärtuse määramine, piimaveiste söötmisalane nõuanne ja koolitus
Kalaliikide ja liikidevaheliste hübriidide määramine molekulaargeneetiliste meetoditega
8. Veterinaarmeditsiin

Embrüosiirdamise ja suguselekteeritud sperma rakendamine piimakarjakasvatuses, nõustamine ja seemendustehnikute täiendõpe
Veterinaarparasitoloogia
Loomade nakkushaiguste alased uuringud

9. Toiduteadused ja toiduainete biotehnoloogia

-Kasutusvaldkond: loomse toorme tootjatele ja töötlejatele (tootearendus, tootmiskeskkonna analüüs, toidu mikrobioloogilised ja kromatograafilised uuringud, täiendõpe)
– Labori- ja konsultatsiooniteenus

Täiendõpe:
– Tootmishügieen ja mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
– Toiduhügieenikoolitus
– Toiduainetetööstuste HACCP
– Loomakaitsealane seadusandlus ning selle rakendamine
– Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele
– Järelevalveametnike abiliste koolitus
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut  Toiduainete tehnoloogia ja toiduteaduse osakond
Toiduhügieeni osakond

10. Maaehitus

Põllumajandusehitiste mahulis-plaanilised ja konstruktiivsed lahendused
Säästlik ja keskkonnasõbralik ehitamine
Piirete soojapidavus, õhupidavus ja veesisaldus
Puithooned ja puitkonstruktsioonid. Tugevusarvutused. Konstruktsiooniliste lahenduste analüüs
Hoonete ja konstruktsioonide seisukorra ja kestvuse hindamine
Hoonete renoveerimine ja restaureerimine
Ehitusmaterjalide katsetamine
Ehituskonstruktsioonide katsetamine
Hoonete vundamendid ja aluspinnased
Jääkpingete uurimine ning materjalide, toodete ja tarindite mehaaniline katsetamine
Ergonoomikast ja inimese tervisest lähtuv ruumide planeerimine

11. Põllumajandustehnika ja -energeetika

Töötaja energeetilise koormatuse määramine
Lüpsiseadmete testimine ehk kontrollimine
Abi piimatootjale
Loomasõbralike ja keskkonnahoidlike veisefarmide plaanimine
Töökoha õhu gaasikoostise määramine
Tuuleenergeetika
Loomapidamishoonete sisekliima
Elektriseadmete kasutus
Masinaehituslik modelleerimine
Materjalitehnika
Biokütused
Sisepõlemismootori katsetamine
Masinapargi käitusalane nõustamine
Intellektuaalomandi õiguskaitse

12. Maamajandus

Maamajanduslikud ekspertiisid, koolitused ja arenguanalüüsid.

Tootmise optimeerimise plaanide koostamine ettevõtetele (majandusmatemaatilised mudelid põllumajanduses).
Algoritmide koostamine maamajandusettevõtete tootmise majandusliku tulemuse hindamiseks.
Majandusanalüüside koostamine maamajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.
Maamajanduslike ettevõtete struktuurianalüüsid.
Prognoosanalüüsid.
Bioenergia tootmiseks kasutatavate kultuuride kasvatamise majandusanalüüsid.

Koolitus:
· Põllumajandusettevõtete majandusarvestus (finantsarvestus, bioloogiliste varade arvestus, sihtfinantseerimine, juhtimis- ja kuluarvestus)
· Eelarvestamine
· Eraisiku rahandus (laenunõustamine, võlalõks, pere-eelarve)
· Füüsilisest isikust ettevõtja arvestus
· Majandustarkvara tundmine ja kasutamine
· Äriplaani, finantsanalüüsi, finantsprognoosi koostamine
· Tootlikkuse ja palgakulude vahelise sõltuvuse analüüside metoodika maamajanduslikes ettevõtetes
· Riiklikud toetusmeetmed maaettevõtjatele
· ELi toetuste administreerimine
· Investeeringute vajaduse ja efektiivsuse analüüs
· Toetuste kasutamise tulemuste hindamine maamajanduses
· Ühistegevuse võimalused maaelu valdkondades
· Ettevõtete üld- ja personalijuhtimine, kvaliteedijuhtimine põllumajanduses
· Otseturundaja turundusstrateegiate kujundamine
· Jäätmemajanduse korraldamine
EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut

 

Eesti Maaülikooli struktuuris on mitmeid keskusi, mis teevad heal meelel koostööd nii ettevõtjate kui ka teiste teadusasutustega. Vt http://www.emu.ee/teadus/ettevotjale/

EMÜ PKI teatmik ettevõtjale (pdf)  http://pk.emu.ee/yldinfo/pki-teatmik-ettevotjatele/