Riiklike programmide “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008”, “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014” ning „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021“ raames läbiviidud rakendusuuringud

Põllumajandustootmist toetavad tegevused

2019:

„Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli vastastikuse tunnustamise võimalused“ projekti juht Raivo Vettik, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Taimetervise osakonna hinnang: Tööst selgub, et põhimõtteliselt on taimekaitseseadmete vastastikune tunnustamine võimalik, eelkõige naaberriikidega ning on vaja koostada ja kehtestada taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli vastastikuse tunnustamise ametlik kord. Seega saab töö tulemusi edasi analüüsida TaimKS VTK ning esitada asjakohased ettepanekud reeglite kehtestamiseks.

Projekti „Turvas- ja turvastunud muldade kordusmääramised mullastikukaardi täpsustamiseks„ lõpparuanne

2018:

Drenaažisüsteemide korrashoiu uuring keskmistel muldadel – projekti juht Toomas Tamm. Eesti Maaülikool. Projekti ülesandeks oli uurida valimi põhjal drenaažisüsteemide olukorda keskmistel muldadel (saviliiv, kerge ja keskmine liivsavi). Antud uuring täitis kahte alaeesmärki – konkreetne teave välitööde käigus üle vaadatud valimi kuivendusseisundi kohta, mis iseloomustab kogu keskmiste pinnastega kuivendatud ala ja teiselt poolt moodustas see töö koos varasemate liivades, savi- ja turvas-pinnases tehtud uuringutega aluse maaparandusseaduses nõutud süstemaatilisele seirele.

2014:

Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine põllumajanduses” (2011-2014), projektijuht Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

Uuringu eesmärk oli hinnata biolagunevate jäätmete segust ja setetest valmistatud komposti kasutamise efektiivsust ja tasuvust põllukultuuride kasvatamisel, ohutust nii keskkonna kui toodangu tarbija seisukohast, võimet põllumuldade huumusesisalduse säilitajana/suurendajana ja mulla bioloogilise aktiivsuse tõstjana ning koostada tehnoloogilised soovitused komposti ratsionaalseks keskkonnasõbralikuks kasutamiseks
Lõpparuanne siin
Huumusbilansi mudel taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamise töövahendina” (2013-2014), projektijuht Enn Lauringson, Eesti Maaülikool
Uurimuse peamised eesmärgid olid:
1.Välja töötada Eesti tingimusi arvestav ja praktikas rakendatav põllumuldade huumusbilansi kalkulaator.
2.Testida teaduskirjanduses avaldatud süsiniku (huumuse) kontsentratsiooni ja varude simulatsiooni/prognoosimudelite toimimist Eesti mullaseire aladel ja tootmispõldudel
Lõpparuanne siin, Kalkulaator siin
Hinnakujundus ja lisandväärtuse jaotus toiduainete tarneahelates Eestis” (2011-2014). Projekt jagunes kaheks: 1) projektijuht Rando Värnik, Eesti Maaülikool, 2) projektijuht Marje Josing, Eesti Konjuktuuriinstituut
EMU lõpparuanne siin
EKI aruanne siin, lühikokkuvõte siin

2013:

Mullastikukaartide- ja andmebaaside rakendused jätkusuutlikuks maakasutuseks ja põllumajandustootmiseks“ (2010-2013), projektijuht Alar Astover, Eesti Maaülikool.

Eesmärgid: 
1. Välja töötada suuremõõtkavalise mullastikukaardiga ühilduvad rakendusmudelid põllumajandusliku maakasutuse asukohapõhiseks optimeerimiseks.
2. Arendada teabesüsteemi, mis pakuks riikliku põllumuldade seire (sh väetistarbekaartide) andmetele tuginedes teaduslikult põhjendatud soovitusi põllumajanduslikuks maakasutuseks. Selleks täpsustatakse ja arendatakse Mehlich III ekstraheerimislahuste makro- ja mikroelementide väetustarbe gradatsioone ning kaasajastatakse väetussüsteemi planeerimisel kasutatavaid koefitsiente.
3. Välja töötada GIS-põhine põllumajandusmaa kasutussobivusmudel ressursside jätkusuutlikuks kasutamiseks.
4. Muuta mullastikuinfo huvipooltele lihtsamini arusaadavamaks ja otsustusprotsessides hõlpsamalt rakendatavamaks.

 

2012:

Katsetööde ja katsemetoodikate planeerimine ning integreerimine, täiendõppe korraldamine eri teadusasutuste ühistegevusena
Projektijuht: Enn Lauringson
Projekti kestus: 2008-2012

Põllumajanduskultuuride kasutamine põletamiseks ja biogaasiks; sortiment ja agrotehnoloogia
Projektijuht: Ruth Lauk, Merrit Noormets
Projekti kestus: 2008-2012

Eestimaise puu- ja köögivilja säilitamise võimalused kontrollitud ja modifitseeritud atmosfääri tingimustes
Projektijuht: Ulvi Moor
Projekti kestus: 2008-2012

Agrometeoroloogilised prognoosid ja kokkuvõtted
Projektijuht: Laine Keppart
Projekti kestus: 2008-2012
2010. aastal lõppenud projektid

Pärandkoosluste ökoloogilised ja maastikulised nõudlused ning nende säästlik majandamine
Projekti juht: Valdo Kuusemets
Projekti kestus: 2008-2010
Eesmärk oli välja selgitada pärandkoosluste (puisniitude, aruniitude, sooniitude) põllumajandusliku kasutamise ökoloogiline vajadus ja välja töötada nende kasutamise põhimõtted, et suurendada multifunktsionaalset maakasutust ja üldist bioloogilist mitmekesisust ning kindlustada ökoloogiliselt oluliste funktsionaalsete rühmade ja ohustatud liikide säilimine Eestis, suurendada põllumajandustootjate alternatiivseid tootmisväljundeid ja toetusmehhanismide kasutamist.

2009. aastal lõppenud projektid

Põllumajandustootja keskkonnakava – alus maaelu kvaliteedi ja Eesti põllumajandustootja konkurentsivõime suurenemisele
Lisa 1
Lisa 3
Projekti juht: Kalev Sepp
Projekti kestus: 2007-2009
Eesmärk oli:

  • Välja arendada Eesti oludesse sobiv ja Euroopa põllumajanduse ja keskkonnapoliitika suundumusi arvestav põllumajandusliku tootmise keskkonnaanalüüsi metoodika ning selle alusel nn põllumajandustootja keskkonnakava koostamise juhend;
  • Aidata kaasa põllumajanduse kui keskkonnahoidliku elu- ja tootmisviisi laiemale tutvustamisele ühiskonnas ja põllumeeste keskkonnateadlikkuse edendamisele;
  • Aidata kaasa ettevõtte ja talude majandusliku jätkusuutlikkuse tõstmisele;
  • Uurida ja analüüsida põllumajandustootjate, kohalike elanike ja külastajate (eestlased, välismaalased) maastikulisi ja keskkonnakaitselisi eelistusi ning probleemseid valdkondi põllumajandusmaistus;
  • Analüüsida ja täiendada olemasolevaid maaelu arengukava meetmeid sh põllumajanduse-keskkonnameetmeid;
  • Teadvustada Eesti ühiskonnas ja Euroopas põllumajandusmaastike materiaalseid ja mittemateriaalseid väärtuseid.

Ettekanne

2008. aastal lõppenud projektid

Meditsiiniliste makroseente kasvusubstraadi biotehnoloogia
Projekti juht: Urve Kallavus
Projekti kestus: 2006-2008
Eesmärk oli teostada rida materjaliteaduslikke ja –tehnoloogilisi ning mikrobioloogilisi uuringuid seenekasvatuseks vajaliku steriilse tooraine (substraatmaterjali) tootmise tehnoloogia omandamiseks.
Ettekanne