Igal aastal kirjutab suur hulk üliõpilasi ülikooli lõpetamiseks teadustöid. Tahame tuua teile valiku neist uutest säravatest teadustöödest, mis loodetavasti aitavad ka eesti maaettevõtjal oma erialaga kursis olla ning oma tegevust parendada.

Sel aastal avaldame seitse teadustööd, järgnevatel aastatel on plaanis avaldada iga kuu üks töö.

2012. aastal avaldasime järgnevad teadustööd:

* Andres, Olavi (2012). Hübriidhaavikute kasvukäik ja majandamine. Käsikirjas magistritöö, Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut, Tartu.

Maht 77 lehekülge.

Juhendajad: teadur ArvoTullus, professor Hardi Tullus.

* Becker, Hardo (2012). Lämmastiku vood ja varud hall-lepikus ja lageraie järgselt. Käsikirjas magistritöö, Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut, Tartu.

Maht 41 lehekülge.

Juhendaja: Veiko Uri.

* Islamova, Elona (2012). Turismiteenuste arendamise võimalused Ojako näitel. Käsikirjas diplomitöö, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu.

Maht 49 lehekülge.

Juhendaja: Tiina Viin.

* Jaanhold, Erika (2012). Loodusressursside kasutamise tõhustamine Järvamaa maamajutusettevõtetes. Käsikirjas diplomitöö, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu.

Maht 45 lehekülge.

Juhendaja: Tiina Tamm.

* Kool, Airi (2012). Suvirapsi tasuvus AS Tartu Agro näitel. Käsikirjas bakalaureusetöö, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut, Tartu.

Maht 55 lehekülge.

Juhendaja: Ülle Roosmaa.

* Männiste, Mikk (2011). Meetootmise optimeerimine OÜ Kumalane näitel. Käsikirjas bakalaureusetöö, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut, Tartu.

Maht 68 lehekülge.

Juhendaja: Reet Põldaru.

* Umbleja, Anu (2012). Spaateenuse arendamine maapiirkonnas Maria talu näitel. Käsikirjas diplomitöö, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu.

Maht 53 lehekülge.

Juhendaja: Tiina Viin.
Projektist

 

  • OÜ Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altofi on kirjutanud doktoritöö, mis käsitleb ääremaastumise teemat uues valguses, küsides „Kas perifeeria kuvand on takistus Eesti maapiirkondade arengule?“
    Doktoritöö taust: „Kuidas säilitada elu Eesti maapiirkondades, on küsimuseks olnud juba alates Eesti taasiseseisvumisest 1991. aastal ning on oluliseks teemaks ka praegu toimuva haldusreformi taustal. Viimasel ajal on ühe lootuskiirena maapiirkondade arendamisel palju kõneldud brändingust ja kohaturundusest, mille abil võiks olla võimalik maapiirkonna positiivset kuvandit kujundada. …“  Loe edasi geomedia.ee/blog/2017/11/bianka-pluschke-altofi-doktoritoo-kaitsmine/<https://post.agri.ee/owa/geomedia.ee/blog/2017/11/bianka-pluschke-altofi-doktoritoo-kaitsmine/>

Doktoritöö (inglise keeles, lühikokkuvõte eesti keeles): dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58619/pluschke_altof_bianka.pdf<https://post.agri.ee/owa/dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58619/pluschke_altof_bianka.pdf>

Töö esimeses etapis analüüsiti esmalt Eesti suuremate ajalehtede (Maaleht, Postimees, sh maakonna väljaanded, Päevaleht, Eesti Ekspress jm) arvamusrubriikides avaldatud tekste, et selgitada välja korduvaid diskursiivseid mustreid ja nende legitimeerimise strateegiaid. Tekstide analüüsile järgnesid süvaintervjuud arvamusliidrite ja ajalehtede toimetajatega.
Töö teises etapis analüüsiti kahte juhtumiuuringut Eestis ääremaaks nimetatud piirkondades.

 

Projekti eesmärgiks on pakkuda noortele tulevastele spetsialistidele väljundit, motiveerida neid oma õpingutesse süvenema ja valima oma lõputöö teemaks Eesti maamajandusele vajalikke teemasid. Siduda omavahel maaettevõtjaid ja teadusasutusi ning hoida praktiseerivaid maaettevõtjaid kursis uuendustega nende erialal.
Teadustööd, mida avaldame võivad olla nii lõputööd (bakalaureuse, magistri, doktori) kui ka muud uuringud, katsed, projektid, mille käigus on süstemaatiliselt oma erialale uusi teadmisi loodud. Eelistame töid, mis toetuvad üliõpilase poolt läbiviidud uuringutele või katsetele ja lähtuvad Eesti põllu- ja maamajanduse eripärast. Teadustöö juures on olulisteks aspektideks uus info ja rakendatavus maamajanduses.

 

Valdkonnad, milles töid ootame on:
• taime- ja loomakasvatus;
• maaettevõtlus ja finantsmajandus;
• keskkonnakaitse;
• põllumajandussaaduste töötlemine;
• töötervishoid põllumajandussektoris;
• nõuetele vastavus.

Teadustöö avaldamise eest anname üliõpilasele 100 euro suuruse ühekordse stipendiumi. Litsentsilepingu sõlmime üliõpilasega.

Ootame kõrgkoolide teaduskondade ettepanekuid uute silmapaistvate teadustööde avaldamiseks aadressil: jane.lumiste@mes.ee