Jaanhold, Erika (2012). Loodusressursside kasutamise tõhustamine Järvamaa maamajutusettevõtetes. Käsikirjas diplomitöö, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu, Eesti. Maht 45 lehekülge.

Erika Jaanhold’i diplomitöö eesmärgiks on välja selgitada loodusressurssidel tuginevate lisateenuste pakkumine Järvamaa maamajutusettevõtetes ja loodusturismile orienteeritud ettevõtete seas ning teha ettepanekuid loodusressursile tuginevate lisateenuste arendamiseks ja populariseerimiseks piirkonnas. Ettepanekud suunatakse edasi piirkonna maamajutusettevõtjatele, loodusturismi teenustepakkujaile ning Järvamaa Arenduskeskusele (turismiarendaja sihtkohas).

 

1. peatükis antakse ülevaade looduskasutusega seotud turismivormide teoreetilistest käsitlustest;

2. peatükis tutvustatakse Järvamaal läbiviidud uuringut;

3. peatükis tehakse uuringu tulemusel järeldusi ja ettepanekuid.

Kokkuvõte

Loodusturismi võib pidada kõrge kasvupotentsiaaliga turismisektoriks, kuna nõudlus loodusturismiteenuse järele on kasvamas. Loodusturismi mõiste on väga lai ja hõlmab endas palju erinevaid vorme, kuid selle põhieesmärk on vaba aja veetmine looduskeskkonnas. Diplomitöös on autor andnud ülevaate loodusturismist ning sellega seonduvatest turismivormidest ning loodusturismi hetkeolukorrast Järvamaal. Probleemina toodi välja, et maamajutusettevõtted ei kasuta terviklikult potentsiaali, mida pakub Järvamaa looduskeskkond, lisateenuste arendamiseks. Samuti jääb napiks loodusturismi teenuste pakkujate ja maamajutusettevõtete koostöö ja ühisturundus.

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli välja selgitada looduspärandist tulenevate lisateenuste pakkumine Järvamaa maamajutusettevõtetes ja loodusturismi teenuspakkujate seas ning teha ettepanekuid loodusressursile tuginevate lisateenuste arendamiseks ja populariseerimiseks piirkonnas.

Diplomitöö raames viidi läbi kirjalikud intervjuud sihtrühmade seas:
* Järvamaa maamajutusettevõtjate seas, selgitamaks välja looduspärandil tuginevate lisateenuste pakkumise hetkeolukord.
* Järvamaal loodusturismi teenuste pakkujate uuring, selgitamaks välja milliseid teenuseid osutatakse.

Töös on välja toodud Järvamaa loodusturismi pakkujate ning maamajutusettevõtete hinnangud piirkonna loodusressurssidele ja nende kasutusele. Küsitluste tulemustest selgus kohalike teenustepakkujate arvamus loodusturismi arendamise kohta ning selle tuleviku perspektiivid Järvamaal.

Püstitatud ülesanded said täidetud. Teoreetilistest käsitlustest anti ülevaade kasutades internetipõhiseid andmebaase ning Pärnu kolledži raamatukogus olevaid raamatuid, mille abil selgitati teemaga seotud mõisteid. Anti ülevaade Järvamaa loodusressurssidest ning viidi läbi kaks uuringut. Uuringutulemusi analüüsiti ning tehti
järeldused ja ettepanekud.

Uuringute tulemusena selgus, et Järvamaal on suur loodusturismi potentsiaal, kuid seda ei ole piisavalt ära kasutatud. Toodi välja, et ettevõtjad pakuvad looduspärandist tulenevaid lisateenuseid vähesel määral, samas nõustuti, et loodusturismi pakkumine võimaldab suurendada maamajutusettevõttel põhitoodete läbimüüki. Edaspidise arengu eesmärgil oleks vaja luua kompaktne turismiteenus, mis aitaks mitmekesistada
pakutavaid võimalusi.

Tõstmaks loodusturismi populaarsust piirkonnas nähakse lahendusena Järvamaa loodusturismi aktiivsemat turundamist internetikeskkonnas ja infovoldikutes. Teenuste arendamisel tuleks lähtuda piirkonna eripäradest ja paremini rakendada looduslike ressursside võimalusi. Oluline on teha koostööd piirkonna ettevõtjate, kohalike valdade ja Järvamaa Arenduskeskusega.

Autori arvates on loodusturism kõrge kasvupotentsiaaliga turismisektor ning nõudlus loodusturismiteenuste järgi on kasvamas. Kokkuvõtvalt võib väita, et loodusturismis nähakse potentsiaali, kuid ei osata kõiki omi teenuseid-tooteid selle turismivormiga seostada. Olenemata piirkonna võimalustest ja ressurssidest on loodusturismi pakkumine suhteliselt vähene ja ühekülgne.