Männiste, Mikk (2011). Meetootmise optimeerimine OÜ Kumalane näitel. Käsikirjas bakalaureusetöö, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut, Tartu, Eesti. Maht 68 lehekülge.

Mikk Männiste bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada meetootmise optimeerimise mudel OÜle Kumalane ja mesila edasise laiendamise planeerimiseks optimeerida ettevõtte tootmisstruktuur, taotledes sellega kasumi maksimeerimist.

 

1. peatükis antakse ülevaade mesinduse kujunemisest ja tehnoloogiatest;

2. peatükis käsitletakse tootmistegevuse modelleerimist;

3. peatükis kajastatakse OÜ Kumalane meetootmise optimeerimise protsessi;

viimase punktina antakse lühiülevaade ettevõtte visioonist ning vaadeldakse erinevaid arengustsenaariume tootmise laiendamiseks tulevikus.

Kokkuvõte

Eestis aasta-aastalt populaarsust koguv põllumajandusliku tootmise haru – mesindus – on 2011. aastaks koondanud professionaalsed mesinikud Eesti Kutseliste Mesinike Ühingusse ja Eesti Mesinike Liitu. Hobimesinikud majandavad aga igapäevaselt 3-5, mõned ka rohkemate mesilastarudega oma majapidamise tarbeks. Tipptasemel mesiniku üks raskemaid ülesandeid on meetootmise planeerimine – optimaalse mesila suuruse leidmine
ja saadava toodangu realiseerimine.

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli meetootmise optimeerimise mudeli koostamine OÜ-le Kumalane ja mesila edasise laiendamise planeerimiseks ettevõtte tootmisstruktuuri optimeerimine. Mudelis on 71 kitsendust ja 51 tundmatut. Koos algse optimeerimismudeli lahendivariandiga analüüsiti 4 erinevat lahendit. Kolmel juhul neljast (algvariandis, lahendivariandis I ja lahendivariandis III) taotleti sihifunktsiooni maksimeerimisega maksimaalse kasumi saamist. Optimeerimismudeli lahendivariandis II oli optimeerimise eesmärgiks kulude minimeerimine.

Käesoleval 2011. aastal on ettevõtte põhitegevusaladeks mee tootmine ning Eesti kliimale sobivate Itaalia tõugu mesilaste kasvatamine. Kõrvaltegevusteks on mesilasperede müük ja talvise ergutussööda müük.

Järjepideva arendustöö tulemusena on mesilasperede arv ettevõttes viimase kuue aastaga peaaegu kolmekordistunud ning 2011. aasta peakorje alguseks on ettevõttes elutsemas 300 mesilasperet (koos kunstperedega).

Kuna ettevõte ise asub Tartumaal ja mesindushoone, kus toimub vurritamine asub Valgamaal, siis on kogu ettevõtte mesilagrupid jaotatud kahte suurde ossa. Tartumaal hallatavaid gruppe on kokku 7 ja Valga- ning Võrumaal 10. Mesilagruppide haldamiseks on ettevõttes töötamas 2 inimest ning vajadusel palgatakse täiendavat tööjõudu. Erinevaid mesilagruppe külastatakse tehnoloogiliste operatsioonide teostamiseks aastas 11-12 korda.

Analüüsitulemused näitavad, et ettevõtet on juhtkonna poolt pidevalt arendatud ning tegemist on aasta-aastalt laieneva ettevõttega.

Tootmise optimeerimine näitab, et mõningate uute juhtimisotsuste vastuvõtmisega on võimalik ettevõtte kasumit suurendada või siis vajadusel kulusid miinimumi viia.

Tootmise optimeerimismudeli lahendamisel saadi algses lahendivariandis 300 mesilaspere korral müügituluks 41 708 eurot. Kogukulud leiti tehnoloogiliste operatsioonide kulude ja kütusekulu summeerimisel ning aastaseks mesila haldamise kogukuluks algse lahendivariandi korral saadi 30 037 eurot. Optimaalse lahendi kohaselt on võimalik saada 11 671 eurot kasumit.

Lahendivariandis I kajastub kõige madalama meetoodanguga 35 mesilasperelise Hargla mesilagrupi planeeritav likvideerimine, samal ajal juurde lisades teistesse gruppidesse 1-3 uut mesilasperet. Sellisel juhul suureneks mesila 308 mesilaspereni ja mesila kogutoodangu suuruseks kujuneks 15 312 kg, millest müügiks läheks 97% ehk 14 852 kg. Planeeritav müügimaht võimaldab saada müügitulu 47 527 eurot. Lahendivariandis I kujuneks kogukulude suuruseks 34 096 eurot. Need näitajad kokku lubaksid aasta lõpuks saavutada kasumi 13 431 eurot.

Laiendades mesilast lahendivariandis III 350-ne mesilaspereni kujuneks võimalikuks müügimahuks 17 561 kg ja seeläbi oleks võimalik saada 15 929 eurot kasumit. Lähiaastate eesmärgid on ettevõttel selgelt määratletud – juhtkond on seadnud eesmärgiks jätkata mesila laiendamist, soetada tootmise efektiivistamiseks uus, tootlikum vurrliin ning jätkata tõumesilaste aretustööga.

Ettevõtte senine kogemustepagas ning uuendusmeelne mõtteviis kindlustavad jätkusuutliku arengu!