Umbleja, Anu (2012). Spaateenuse arendamine maapiirkonnas Maria talu näitel. Käsikirjas diplomitöö, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu, Eesti. Maht 53 lehekülge.

Nõudlust maapiirkonnas pakutavate spaatoodete järele on seni vähe uuritud. Ettevõte ei oska ilma uuringut läbiviimata hinnata, kas teenuse järele on ka piisavalt nõudlust. Nõudluse olemasolul, kui palju oleks mõistlik spaatoote väljaarendamiseks investeerida. Teema on hetkel aktuaalne, sest Eestis on vähe pööratud tähelepanud spaatoodete arendamisele maapiirkonnas.

Anu Umbleja diplomitöö eesmärgiks on anda hinnang uue spaatoote arendamise vajalikkusele Maria talus. Selgitada välja, millised on klientide arvamused, ootused ja soovid spaatoote arendamisel.

Uurimismeetodina kasutab diplomand kvantitatiivset uuringut. Andmete kogumise viisiks valis töö autor ankeetküsitluse, kus küsitletakse Maria talu eelmise aastal külastanud kliente ja sotsiaalmeedia võrgustikus sõprade lehega Facebookis liitunuid.

1. peatükis antakse ülevaade spaade liigitamisest ning spaatoote arendamisest maapiirkonnas;

2. peatükis tutvustatakse läbiviidud uuringut.

Kokkuvõte

Inimesed külastavad spaasid, et hoolitsed nii oma vaimse kui ka füüsilise tervise eest. See on muutnud inimesi teadlikumaks, mida oodata spaalt endalt ning pakutavatelt toodetelt ja teenustelt. Teadlikemal klientidel on oma soovid ja vajadused. Nendest tingitult on muutunud oluliseks ka spaa asukoht. Need kes otsivad rahu, vaikust, personaalset teenindamist, maalähedasi tooteid ja teenuseid ning meeldejäävat spaapuhkuse kogemust valivad selleks maapiirkonnas asuva ettevõtte. Kuid üldised spaapuhkuse eesmärgi jäävad samaks, olenemata asukohast. Ikka otsivad kliendid head teenindust, kvaliteetset teenust, puhtust, mugavust ja teisi olulisi aspekte heaks puhkuseks.

Maapiirkonnas asuval spaal on vaja teenuste ja toodete arendamiseks läbi mõelda, kuidas pakkuda lõõgastust klientidele jäädes ise maalähedaseks, kuid atraktiivseks puhkuse koha valikul. Selleks tuleb ettevõttel ennem toodete ja teenuste arendamist läbi mõelda mida soovitakse arendada, kes on sihtgrupp nende tarbimisel ning kellele teha reklaami, millised teenused turul puuduvad või on ebapiisavad. Peale seda tuleb toote arendamisel jälgida kvaliteeti, hindade kujundamisel uurida kui palju kliendid on nõus raha kulutama ning pidevalt end kursis hoidma turul olevate trendidega. Oluline on ka koostöö teiste kohalike ettevõtjatega ja kohaliku omavalitsusega.

Käesoleva lõputöö teema valikul lähtus töö autor sellest, et nõudlust maapiirkonnas pakutavate spaatoodete järele on seni vähe uuritud, kuna tegemist on küllaltki uue tootega. Diplomand lähtus töö kirjutamisel sissejuhatuses toodud eesmärgist ning püstitatud ülesannete täitmisest lõputöö kirjutamise käigus. Selleks, et täita eesmärki viis diplomand läbi uuringu ankeetküsitluse abil ajavahemikus 08. märts 2012 – 31. märts 2012.

Uuringu tulemustena selgus lähtuvalt probleemiseadest, et spaatoote järele oleks nõudlust klientide hulgas. Kui ettevõte arendab spaatoodet, siis see oleks ankeedile vastajate arvates eeliseks, et nad valiksid Maria talu. Töö autor jõudis järelduseni, et ettevõttel tuleks teha veel lisaks uuringud, kuna ainult hetkel saadud tulemuste põhjal on see üsna suur risk, sest tegemist on kuluka investeeringuga. Uuringu tulemuste põhjal toob töö autor välja olulisemad ettepanekud spaatoote arendamiseks:
* Arendada edasi hetkel olemasolevaid tooteid ja teenuseid. Näiteks massaažiteenuse sobitamiseks romantika paketiga oleks võimaluse korral pakkuda massaaži kahele inimesele korraga.
* Arendada maalähedasi teenuseid, mis ei ole ka nii kulukad. Näiteks loodusest saadavate taimede abil pakkuda mähiseid, hoolitsusi, vanne ja maske. Siin saab kaasata ka kliente, lastes neil ise korjata endale meelepärased taimed protseduuride jaoks.
* Uude spaakompleksi rajada kümblustünn, erinevate omadustega saunad, näiteks turba- ja ürdisaun, puhkamiseks mõeldud soe tuba koos lamamistoolide ja rahustava muusikaga. Need oleksid suuremat investeeringut nõudvad, kuid oleksid sobilikud spaatooted, arvestades ettevõtte kontseptsiooni.

Töö autor usub, et ettevõttel on võimalik arendada spaatooteid ettepanekute põhjal ka osaliselt, vastavalt ressursivõimalustele. Kuid usub, et see aitab ettevõttel olla konkurentsivõimelisem. Oluline osa spaatoote arendamise juures on ka turundustegevuste laiendamine, et kliendid ettevõtte poolt rajatavat spaatoodet külastaksid. Käesolev lõputöö on Maria talule vajalik, kuna klientide arvamuse tulemusel selgus, et spaatoote arendamine oleks kasulik. Tänu sellele saab ettevõte teha oma järeldused klientide poolt täidetud ankeetide põhjal ja diplomandi ettepanekute abil.

Diplomand leiab, et antud töö eesmärk sai täidetud, kuid ettevõttel tuleks kindlasti veel uuringud läbi viia, et selgitada välja ka potentsiaalsete klientide arvamused ehk nende, kes ei ole siiani Maria talu külastanud. Antud diplomitöö annab aga ideid millises suunas spaatooteid arendama hakata.