Islamova, Elona (2012). Turismiteenuste arendamise võimalused Ojako näitel. Käsikirjas diplomitöö, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu, Eesti. Maht 49 lehekülge.

Elona Islamova diplomitöö uurimisteema valiku tingis Ojako puhke- ja koolituskeskuse hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumine. Kevadel ja suvel on nende poolt pakutavate teenuste vastu nõudlus suur, muudel aastaaegadel aga kesine. Uuringu käigus sooviti selgitada välja Ojakot külastavate klientide arvamust pakutavate teenuste kohta. Peamiseks eesmärgiks oli saada ideid, kuidas muuta Ojako teenused paremaks või milliseid teenuseid veel pakkuda, et muuta Ojako klientidele atraktiivsemaks aastaringselt.

Autor püstitab järgneva hüpoteesi: laiendades pakutavate teenuste ja aktiivsete tegevuste hulka on võimalik vähendada nõudluse kõikumisi Ojako puhke- ja koolituskeskuses. Lõputöö eesmärgiks on läbiviidud uuringu tulemustele tuginedes teha ettepanekuid Ojako puhke- ja koolituskeskuses teenuste täiendamiseks vähendamaks hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumisi.

Uurimismeetodina on töö autor kasutanud kvantitatiivset uurimismeetodit, mille raames viidi Ojako puhke- ja koolituskeskuse klientide seas läbi poolstruktureeritud ankeetküsitlus. Andmete analüüsimisel kasutati sisuanalüüsi. Uuring viidi läbi täielikult internetipõhiselt, kasutades eFormulari keskkonda.

1. peatükis antakse ülevaade turismiteenuste ja hooajalisuse teoreetilistest käsitlustest;

2. peatükis kaardistatakse Ojako puhke- ja koolituskeskuse hetkeolukord;

3. peatükis tutvustatakse läbiviidud kliendiuuringut ja selle tulemusi.

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö probleemiseade tugines teadmisel, et maamajutusettevõtete nõudlus on tugevalt hooajaline. See vähendab ettevõtte võimalikku saadavat tulu ning töötajate jaoks tähendab see kõikuvad töökoormust ning aastaajast sõltuvat palka. Töö eesmärgiks oli seetõttu analüüsida teemakohaseid kirjandusallikad, kaardistada Ojako hetkeolukord, viia klientide seas läbi uuring Ojako poolt pakutavate teenuste kohta, analüüsida saadud tulemusi ning nendest tulenevalt teha parendusettepanekuid muutmaks Ojako teenused klientide jaoks atraktiivsemaks aastaringselt.

Teoreetilises osas selgus, et turismimajanduses on tähtsaks suunaks kliendile kogemuse pakkumine. Täiusliku külastuselamuse loomiseks on vaja meeldivat keskkonda, kõrge-tasemelist infrastruktuuri ning meeldivat teenindavat personali. Pakutavad teenused peaksid olema unikaalsed ja meeldejäävad. Külastajad, kes veedavad oma puhkuse maapiirkonnas, soovivad midagi teha, näha, kogeda, õppida ehk nad soovivad vaheldust argipäeva-toimetustest. Just seetõttu on tähtis, et turismiettevõtted pakuksid võimalikult laia ja huvitavat valikut teenuseid ning seda sõltumata aastaajast.

Töö empiirilises osas kirjeldati Ojako puhke- ja koolituskeskust, nende poolt pakutavaid teenuseid, peamisi sihtrühmi ja sihtturge. Autor analüüsis ettevõtte teenuseid ja nende vastavust peamiste sihtrühmadega ning leidis, et Ojako on ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt valinud kõige sobilikumad sihtrühmad. Peamine turundustegevus on suunatud seminaride ja koolituste korraldajatele. Sesoonsuse vähendamise poole pealt on see õige otsus, kuna viimaseid korraldatakse aastaringselt.

Tulenevalt probleemiseadest sai töö sissejuhatuses püstitatud hüpotees, mille kohaselt väidab lõputöö autor, et läbi teenuste ja aktiivsete tegevuste hulga laiendamise on võimalik vähendada hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumisi Ojako puhke- ja koolituskeskuses. Autor leiab, et hüpotees sai tõestust. Nimelt selgus uuringu käigus, et teenused, mis kliente Ojakole aastaringselt meelitaksid on lisaks põnevatele teenustele ka kõikvõimalikud aktiivsed tegevused. Samuti olid vastused küsimusele, mis teenuseid võiks Ojako veel pakkuda, seotud suuremas osas aktiivsete tegevustega. Toodi eraldi välja, et suveperioodil on tegevust piisavalt, probleeme on talvisel ajal pakutavate teenuste valikuga.

Läbi viidud kliendiuuringust selgus, et kaheks Ojako kõige paremaks pooleks peetakse toitlustust ning sõbralikku ja abivalmit teenindust. Esile tõsteti ka looduskaunist keskkonda, majutust ja saunateenuseid. Negatiivse poole pealt mainiti mitmeid seminarimaja puudusi, suurte gruppide puhul mõnevõrra aeglast hommikusöögi teenindust, kehvasid voodeid ja majade sildistamissüsteemi.

Uuringu põhjal esitati mitmeid järeldusi ja ettepanekuid, muutmaks Ojako puhke- ja koolituskeskus teenuste osas klientidele atraktiivsemaks. Et hoida ja tõsta klientide rahuolu, soovitati ettevõtjal enne kindla kliendigrupi kompleksi saabumist läbi mõelda nende võimalikud ootused, olla teenindamisel igati kliendikeskne ja paindlik. Vähendamaks sesoonsusest tingitud madalat nõudlust, soovitab autor luua uusi huvitavaid teenuseid ja aktiivse tegevuse võimalusi. Uuringus pakutud võimalustest näeb autor potentsiaali välitingimustes tegevuste pakkumisel, seda eeskätt sügisel ja talvel ning Ojako märgisega meenete või talismanide loomisel.

Majutusteenuse kvaliteedi tõstmiseks on otstarbekas likvideerida vajalikes tubades vead pisiremondiga. Lisaks tuleks katkestada katkiste ja liiga kulunud voodipesude kasutamine. Suurema grupi toitlustamise korral soovitab autor paigutada toidud laudadele nii, et sellele oleks võimalik mitmest küljest ligi pääseda. Et klientide Ojakol viibimist mugavamaks muuta, soovitab diplomand sildistada kõikide wc-de uksed ja majad vastava märgise või nimetusega. Tähelepanu tuleks pöörata ka kodulehe atraktiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmisele. Ettevõttel tuleks luua võimalikult ainuomane ja eriline teenus, mis saaks nende üheks märksõnaks.

Käesoleva lõputöö teoreetiline osa, uuringu tulemused ning sellele tuginevad järeldused võivad olla abiks Ojako puhke- ja koolituskeskuse arendamisel ja ideede genereerimisel. Töö tulemusi arvesse võttes on Ojakol teenuste arendamine ja juurde loomine õigustatud, kuid kuidas see edaspidi ettevõtet mõjutab või hooajalisust vähendab sõltub ettevõtja edasistest otsustest ja tegevustest.