Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) (inglise keeles statutory management requirements).

Kohustuslikud majandamisnõuded jagunevad kahekassse valdkonda:

  • Nitraadireostuse vältimine nitraaditundlikul alal (KM 1)
  • Loodusliku linnustiku kaitse (KM 2) ja looduslike elupaikade, loomastiku ja taimestiku kaitse (KM 3)
  • Toidu- ja söödaohutus (KM 4)
  • Hormoonide kasutamine loomakasvatuses (KM 5)
  • Loomade identifitseerimine ja registreerimine (KM 6–8)
  • TSE (KM 9)
  • Taimekaitsevahendite kasutamine (KM 10)
  • Loomade heaolu (KM 11–13)
Alljärgnevalt on toodud kohustuslikud majandamisnõuded (KM), mis kehtivad 2015. aastal. KM nõuded on rakendunud nõuetele vastavuse süsteemis aastatel 2009–2013. 2015. aastal muudeti nõuete struktuuri, täiendavaid nõudeid ei lisandunud.
Nõuded põhinevad ELi direktiividel ja määrustel (linnudirektiiv ja loodusdirektiiv; põhjaveedirektiiv; nitraadidirektiiv; loomade identifitseerimise ja registreerimise direktiiv ning määrused; taimekaitsevahendite turule viimise direktiiv; hormoonide kasutamise keelamise direktiiv; toidu- ja söödaohutuse määrused; TSE vältimise, kontrolli ja likvideerimise määrus; põllumajandusloomade kaitse direktiivid) ja on sätestatud olemasolevates õigusaktides.
Kohustuslike majandamisnõuete puhul on iga nõude juures toodud lisainformatsiooni saamiseks viide õigusaktile, kust nõue pärineb. Kehtivad õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee ja Euroopa Liidu Teatajas http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm.
Lae kõik KM nõuded alla siit.