Järgnevad 7 nõuet on sätestatud põllumajandusministri määrustes. Kui nõudes on nimetatud “päev”, siis tähendab see kalendripäeva.
KM 6–8 nõuete 2, 3 ja 7 kontroll toimub administratiivselt, see tähendab, et loomadega seotud sündmustest teatamise info on otse PRIA registrist kättesaadav ja seetõttu rikkumiste olemasolul neid ka arvestatakse. Varasemate aastate nõuetele vastavuse kontrolli tulemuste põhjal on kõige rohkem rikkumisi leitud just loomade identifitseerimise ja registreerimise osas. Seepärast on eriti oluline järgida kõiki alltoodud nõutud tähtaegu.

KM 6–8 Nõue 1

ƒƒPRIAle peab esitama majandustegevusteate loomapidamisel loomakasvatushoonetes ja -rajatistes ning loomade pidamiseks piiritletud aladel. PRIAt peab teavitama andmete muutumisest 7 päeva jooksul andmete muutumisest.
(Loomatauditõrje seadus § 196 lg 1, 2, 3 ja 6)
Loomade pidamiseks piiritletud ala puhul peavad olema registreeritud kõik alad, kus loomad püsivalt viibivad. Ka näiteks juhul, kui loomad viiakse suveks ranna- või puiskarjamaale, tuleb see ala registreerida. Selle väljaselgitamiseks, kas see ala tuleb eraldi alana registreerida, peab pöörduma VTAsse. Loomade pidamiseks piiritletud ala tuleb registreerida enne, kui loomad sinna viiakse. Tegevusvaldkonna muutuseks loetakse ka tootmissuuna muutust, st piimatootmiselt lihatootmisele üleminek tuleb samuti PRIAle teatada.
Nõuet kontrollib kohapeal VTA.
Täiendava info ja ehitise või ala registreerimise taotluse vormi leiab PRIA kodulehelt https://www.pria.ee/registrid/loomade-register. Samuti on võimalik neid taotlusi esitada e-PRIAs.

KM 6–8 Nõue 2

Veis peab olema märgistatud nõuetele vastavate kõrvamärkidega, mis kinnitatakse veise kummassegi kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.
(Põllumajandusministri määrus nr 128 § 3 lg 4, § 6, § 7 lg 1, § 9)
Veis märgistatakse kahe samasuguse teabega kõrvamärgiga, mis kinnitatakse üks kummassegi kõrva. Kui veise märgistamiseks kasutatakse ka elektroonilist kõrvamärki, mis sisaldab teavet vähemalt kõrvamärgil nähtava teabe kohta, kinnitatakse see veise vasakusse kõrva. Veise kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt väljastava isiku logo, Eesti ISO-koodi tähis «EE» ja kümnekohaline veise identifitseerimisnumber.
Veise, kes ei pärine Euroopa Liidu liikmesriigist ja on läbinud profülaktilise karantiini, märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul importimise päevast arvates ning esitab töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse, kuhu
on märgitud ka looma eelmine identifitseerimisnumber, seitsme päeva jooksul looma märgistamisest ja liikumise toimumisest arvates. Veist ei pea uuesti märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal 20
päeva jooksul importimise päevast arvates.
Nõuet kontrollib administratiivselt PRIA ja kohapeal VTA.
Rikkumist ei arvestata, kui loomal puudub üks kõrvamärk, kuid loomapidaja on tellinud uued märgid ja loom on identifitseeritav loomapidaja poolt peetava arvestuse, veisepassi ja PRIA loomade registriandmete põhjal.

KM 6–8 Nõue 3

Lammas ja kits peavad olema identifitseeritavad nõuetele vastavalt ja märgistatakse kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.
(Põllumajandusministri määrus nr 128 § 3 lg 2, § 4, § 7 lg 1, § 9)
Kitse kõrvamärk koosneb kahest poolest, on plastikust ja punast värvi. Sellele on trükitud vähemalt Eesti ISOkoodi tähis «EE» ning kümnekohaline kitse registrinumber. Lamba kõrvamärk koosneb kahest poolest, on plastikust ja kollast värvi. Sellele on trükitud vähemalt Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline lamba registrinumber. Lambad ja kitsed märgistatakse kõrvamärgi ja teise identifitseerimise vahendiga, milleks võivad olla: kõrvamärk, sõrgatsitähis, tätoveering või elektrooniline märgistus.
Lamba ja kitse, kes ei pärine Euroopa Liidu liikmesriigist ja on läbinud profülaktilise karantiini, märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul importimise päevast arvates ning esitab töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse, kuhu on märgitud ka looma eelmine identifitseerimisnumber, seitsme päeva jooksul looma märgistamisest ja liikumise toimumisest arvates.
Lammast ja kitse ei pea uuesti märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal 20 päeva jooksul importimise päevast arvates.
Nõuet kontrollib administratiivselt PRIA ja kohapeal VTA.
Rikkumist ei arvestata, kui loomal puudub üks kõrvamärk, kuid loomapidaja on tellinud uued märgid ja loom on identifitseeritav loomapidaja poolt peetava arvestuse ja PRIA loomade registriandmete põhjal.

KM 6–8 Nõue 4

Siga peab olema märgistatud nõuetele vastavalt, kui on liikunud välja loomakasvatushoonest või -rajatisest või loomade pidamiseks piiritletud alalt, kus siga sündis.
Nõuet kontrollib kohapeal VTA.
Kontrollitakse karjas olevate sigade päritolu ja vastavalt sellele sigade märgistust. Kui siga on loomakasvatushoonest või -rajatisest või loomade pidamiseks piiritletud alalt, kus ta sündis, viidud uude karja, peab ta olema märgistatud tätoveeringuga või plastikust kõrvamärgiga, mis võimaldab kindlaks teha selle ehitise registreerimise numbri, kus siga sündis.
Kõrvamärk kinnitatakse sea vasakusse kõrva.

 

KM 6–8 Nõue 5

Veise, lamba ja kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja täitma nõutud vormi ja esitama selle PRIAle kahe päeva jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest ja kinnitama põllumajandusloomale asendusidentifitseerimisvahendi seitsme päeva jooksul arvates päevast, mil väljastav isik selle loomapidajale väljastas.
Nõuet kontrollib kohapeal PTA. Täiendava info ja nõutud vormi leiab PRIA kodulehelt https://www.pria.ee/registrid/loomade-register. Samuti on võimalik vorm esitada e-PRIAs.

KM 6–8 Nõue 6

Loomapidaja peab nõuetekohast arvestust tema poolt peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade üle ning säilitab arvestusdokumendid kolme aasta jooksul alates põllumajanduslooma karjast väljaliikumise, hukkumise, kadumise ja tapmise päevast.
Loomapidaja poolt peetavate/temale kuuluvate veiste, lammaste ja kitsede arvestus peab sisaldama iga looma kohta järgmisi andmeid:
1) registrinumber;
2) sünnikuupäev, sugu, tõug/karvkatte värvus.
     Kui veise järglast ei olnud võimalik märgistada, siis märkida see eraldi (nt surnultsünd).
     Lammastel ja kitsedel tuleb lisaks märkida identifitseerimise kuupäev, viimase loendamise
     tulemus, kuupäev ja genotüüp, kui see on teada;
3) surma või tapmise kuupäev, tapale saadetavate põllumajandusloomade toiduahela alane teatis;
4) põllumajandusehitisse saabumise kuupäev, lähtekoha ehitise registreerimise number, loomapidaja nimi ja aadress;
5) põllumajandusehitisest lahkumise kuupäev ja sihtkoha ehitise registreerimise number, loomapidaja nimi ja aadress.
Sigade kohta peab arvestus sisaldama järgmisi andmeid:
1) sea põllumajandusehitisse toomise ja karjast välja liikumise kuupäev;
2) sigade arv karjas ning nende ehitiste registreerimise numbrid, kus sead sündisid ja kust sead on pärit või kuhu sead liikusid;
3) sigade võõrandamise korral ostja nimi, aadress ja isiku- või registrikood.
Arvestust võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal.
Nõuet kontrollib kohapeal VTA.
Täiendava info leiab PRIA kodulehelt .

KM 6–8 Nõue 7

Loomapidaja edastab PRIAle nõutud vormis andmed oma veiste, lammaste ja kitsede märgistamise, esmakordse poegimise (kui järglast ei ole võimalik märgistada), liikumise, hukkumise, kadumise, tapmise (oma tarbeks lihaks, lihaks tapamajas, hädatapmine, kontrolltapmine, tapmine loomataudi leviku tõkestamiseks), Eestist väljaviimise või Eestisse sissetoomise kohta EL liikmesriigist või ühendusevälisest riigist 7 päeva jooksul alates eelpool loetletud sündmuse toimumisest.
(Põllumajandusministri määrus nr 128 § 1 lg 6 ja 9, § 7 lg 1, 7 ja 71, § 9 lg 1 ja 3)
Nõuet kontrollib administratiivselt PRIA.
Täiendava info ja nõutud vormi leiab PRIA kodulehelt . Samuti on võimalik info esitada e-PRIAs.