Esmane rikkumine, mille puhul on toetussumma vähendamise vahemikuks 1-5%;
Korduv rikkumine, mille puhul on vähendamise  vahemikuks 3-15%;
Tahtlik rikkumine, mille korral ei ole vähendusprotsent alla 15% ja ülemmääraks võib olla kuni 100% vähendamist ehk toetusest ilmajäämine. Äärmusliku tõsiduse, ulatuse või püsivuse korral või kui on määratletud korduvaid tahtlikke nõuete rikkumisi, võidakse põllumajandustootja taotlus rahuldamata jätta ka järgmisel kalendriaastal.

Esmane rikkumine

Esmase rikkumise tuvastamise korral lähtutakse lõpliku vähendusprotsendi leidmisel sellest, kas rikkumised on tuvastatud ühes või mitmes valdkonnas. Kui nõude rikkumised on tuvastatud ühes valdkonnas, siis arvesse läheb suurim selle valdkonna nõude rikkumise koondhinne. Kui nõude rikkumised on tuvastatud erinevates valdkondades, siis vähendusprotsendid küll liidetakse, kuid maksimaalne vähendamine võib olla kuni 5% (va tahtliku rikkumise korral).

Ebaolulised rikkumised ja järelkontroll

Kui kohapealses kontrollis tuvastatakse nõuete täitmisel mittevastavus ebaolulises ulatuses ja mittevastavus on taotleja poolt raskusteta kõrvaldatav, võib kontrollija anda taotlejale täiendava tähtaja (üldjuhul kuni 14 päeva) puuduse kõrvaldamiseks ja teha tähtaja möödumisel järelkontrolli. Kui sellisel juhul on järelkontrolli ajaks rikkumine eemaldatud, ei loeta nõuet rikutuks ning toetuste vähendamist ei toimu.

Ebaolulise ulatusega rikkumiseks võidakse heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste (näiteks rohumaa niitmise nõue) puhul lugeda konkreetse nõude täitmata jätmist hinnanguliselt mitte suuremas ulatuses kui 5% kogu taotleja pinnast. Kindlasti lähtutakse rikkumise ebaolulisuse hindamisel esinenud puuduse iseloomust ja selle lihtsa kõrvaldamise võimalikkusest. Samuti tuleb kontrollijal nõuete hindamisel arvestada taotleja põhjendustega, miks on nõue puudulikult täidetud. Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu inimese või loomade tervisele, ei käsitleta väiksemate rikkumistena (osa keskkonnanõudeid, osa loomade heaolu nõudeid jne).

Korduvus

Korduvust arvestatakse toetuste lõikes ehk ainult nende toetuste korral, mida taotleti mõlemal rikkumise tuvastamise aastal. Korduvust arvestatakse lisaks juhul, kui toetus  loetakse mõne teise toetuse jätkuks ja selle teise toetuse taotlemise ajal on tuvastatud rikkumine.

Kui sama nõude või standardi osas on kindlaks tehtud rikkumine enam kui kord üksteisele järgneva kolme aasta jooksul, siis vähendamise protsendi leidmiseks korrutatakse leitud sanktsioneerimise protsent korduvuse määraga, milleks on 3. Juhul, kui ka järgnevatel aastatel tuvastatakse sama nõude või standardi osas korduvaid rikkumisi, korrutatakse iga kord eelmise korduva rikkumise vähendamise määra kolmega. Kui sel moel leitud tulemus ületab korduvuse protsendile määratud piiri (15% vähendamist), siis teavitab PRIA põllumajandustootjat, et sama rikkumise veelkordsel tuvastamisel käsitletakse seda tema tahtliku käitumisena.
Tahtlikkus

Tahtliku rikkumisena käsitletakse ühe ja sama nõuetele vastavuse nõude korduvaid eiramisi pärast põllumajandustootja eelnevat hoiatamist.

Samuti võib kontrolli läbiviija hinnata nõude rikkumise tahtlikuks, kui nõude rikkumisel on väga oluline mõju. Nõude tahtliku rikkumise korral on kontrollival asutusel võimalik määrata toetuse vähendamise protsent (15-100%) olenevalt rikkumise olulisusest.

Lisaks saab tahtlikkust määrata ka kogu nõuetele vastavuse paketile, kui taotlejal on erinevates valdkondades olulised nõuete rikkumised.

Allikas: PRIA koduleht