ÜhendPIP – Eesti maaelu arengukava (2014-2020) Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

Aiandus

 • Aianduse visioonikonverents
 • 4 infopäeva
  • Katmikalatehnoloogiad: Lisavalgustuse võimalused
  • Katmikalatehnoloogiad: Kastmis- ja väetussüsteemid, kastmisautomaatika
  • Aedherne sordid kaunade tootmiseks.
  • Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel
 • 7 esitlust
  • Sordid ja väetamine maasikakasvatuses
  • Ristõieliste köögiviljade uued sordid ja kahjustajate seire võimalused
  • Aedoa sordid, omadused ja soovitusi kasvatamiseks – kaunade või seemne tootmine
  • Aedmustika ja viinapuude kasvatustehnoloogia
  • Taimekasvatuses biopreparaatide kasutamine (ilutaimed)
  • Õuna ja ploomipuude taimekaitse
  • Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuride kasvatustehnoloogia

Taimekasvatus

 • Konverentsid
  • Taimekaitse
  • Agronoomia
  • Teraviljafoorum 2022
  • Viljelusvõistlus 2022
 • Infopäevad–põllupäevad – 14 tk
  • Täppisviljelus (muld ja seadmed)
  • Täppisviljelus ja digilahendused taimekasvatuses
  • Sordipuhtus (eelvili) seemnetootmises
  • Mesinduse probleemid (põllumajandus ja tolmendamine)
  • Taastava põllumajanduse võtted taimekasvatusettevõttes
  • Teravilja koristusjärgne käitlemine
  • Taastava põllumajanduse võtted taimekasvatusettevõttes
  • Uute kartulikasvatuse tehnoloogiate ja sortide tutvustamine
  • Heintaimed agrotehnika ja rohumaade rajamine
  • Uute põllukultuuride sortide tutvustamine (Võru)
 • Esitlused – 7 tk
  • Mullas toimuvad protsessid ja täppisviljelus.
  • Põllukultuurid meie kliimas. Viie kultuuriga külvikorra mõju. Õlikultuuride ja bataadi agrotehnika.
  • Sordivõrdluskatsed: oder, rukis, kaer, talinisu, põldhernes ja –uba. Suviviljad erinevate intensiivsustega agrofoonidel. Mullaandurite võrdlus.
  • Liigirikkus – põllulindude arvukuse tõstmine ja sobiliku elukeskkonna taastamine/tekitamine
  • Mahetaimekasvatus – suvi- ja taliviljade sordid, sobivus mahekasvatusse. Liblikõieliste kaunviljade potentsiaal teraviljasaagikuse parandamisele.
  • Uute sortide tutvustamine, agrotehnika ja taimehaigused, külvikorrad.
  • Põllukultuuri sortide viljelusväärtuse võrdlus, agrotehnika ja taimehaigused.
 • Õpiringid
  • Teaduselt põllumehele ja vastupidi
  • Süsinikuneutraalne põlluharimine
 • Teabematerjalid
  • Sordivõrdluskatsete tulemused ja kvaliteet (Põllumajandusuuringute Keskus)
  • Artiklite kogumik “Agronoomia” (Eesti Maaülikool)
  • Siloseire veebiartiklid (PMK ja ETKI koostöö)
  • EURONEXT börs Pariisis – elektrooniline turuinfo väljaanne
  • Penicillum verricusam – veebiartikkel
 • Video: Mulla kvaliteedi hindamine (sh mullaelustik)
 • Taimekaitse monitooringusüsteemi haldamine http://monitooring.etk1.ee/

Loomakasvatus

 • 7 konverentsi
  • 2.-3. märts konverents Terve loom ja tervislik toit
  • Lihafoorum
  • Piimafoorum
  • Lamba- ja kitsekasvatajate konverents
  • Lihaveisekasvatuse konverents
  • Baltiriikide aretusalane konverents
  • Aretuskonverents
 • Infopäevad – koolitused
  • Veised:
   • Vasika tervis, käitumine ja heaolu
   • Käitumuslikud markerid vasika tervise hindamisel
   • Veise heaolu praktiline hindamine
   • Veiste söötmine ja söödahügieen
   • Veiste söödaratsiooni koostamine (algajatele)
   • Veiste vaktsineerimine
   • Veiste aretus
   • Veiste poegimise probleemid
   • Veiste sigimisprobleemid
   • Veiste kunstlik seemendamine I osa ja 2 osa
   • Embrüosiirdamine veiste aretusvõttena (3 päeva: välislektoriga, praktikaga)
   • Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted (2 tk)
   • Lüpsihügieen ja piima klvaliteet (2 tk)
   • Piimalehmade praakimine ja hukkumine kaasaegsetes kõrgetoodangulistes piimakarjades
   • Piimafarmide bioturvalisus
   • Uuemad arengud piimakarja söötmisel
   • Põllumajandusloomade aretus – piimaveisekasvatus
   • Veiseliha esmane käitlemine
   • Majandusnäitajate arvutamine lihaveisekasvatusega tegelevas ettevõttes
   • Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses, roll ökosüsteemis
   • Lihaveiste heaolunõuded ja nende tagamine
   • Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus
   • Loomade käitlemine ja psühholoogia – lihaveis
   • Kvaliteetse liha tootmine alates lihaveiste söötmisest ja aretusest
  • Sead:
   • Sigade aafrika katk seapidajatele
   • Põllumajandusloomade aretus – seakasvatus
   • Loomade söötmine ja heaolu – seakasvatus
  • Linnud: Bioturvalisuse kava koostamine linnukasvatusettevõttes
  • Linnud: Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
  • Väikemäletseja:
   • Lammaste kunstlik seemendamine
   • Lambaliha esmane käitlemine
   • Põllumajandusloomade heaolu koolitus: väikemäletsejalised (lambad, 2 tk)
   • Põllumajandusloomade heaolukoolitus: väikemäletsejalised (1 tk)
  • Mäletseja: Bioohutuskava koostamine ja rakendamine – mäletsejatele
  • Hobused: Hobuste pidamine ja heaolu
  • Ohustatud tõud
  • Tervis:
   • Karjatervis, veterinaararstide koolitus (260 tundi)
   • Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis (2 tk)
   • Sõratervishoid (24 at)
   • Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus (16 at)
   • Udara hügieen ja tervis
  • Söötmine
   • Rohumaaviljelus ja sööda tootmine arvestades süsinikuvaba farminduse reegleid (8 at)
   • Silo tootmine põllumajandusloomadele
   • Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
   • Söödaratsiooni koostamine (6 at)
  • Pidamise nipid ja majandus
   • Loomakasvatuses tekkiv CO2 ja selle vähendamine
   • Separeeritud sõnniku kasutamine allapanuna
   • Loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutuvate keskkonnanõuete kontekstis
   • Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
   • Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus (8 at, 3 tk)
 • Piimaveisekasvatajate õpiring
 • Õppereisid:
  • Siseriiklik õppereis piimaveisekasvatajatele
  • Siseriiklik õppereis lihaveisekasvatajatele
  • Põllumajandusliimade kasvatajate külastused (2 tk)
  • Lihaveisekasvatajate õppereis Poola – karjad, tööstused, kvaliteedikava
  • Piimaveisekasvatajate õppereis Iirimaale
 • Ajakiri “Tõuloomakasvatus (4 numbrit)

Mahemajandus

 • Infopäevad, külastused-reisid ja esitlused
  • Loomakasvatuses (erinevad loomaliigid), taimekasvatuses ja aianduses ning mahemajanduse üldteemadel
  • Lektorid Eestist ja välisriikidest
  • Infopäevad klassiruumis, veebis, ettevõtetes ja katsekeskutses – 29 tk
  • Esitlused Eesti Maaülikoolis
  • Siseriiklikud ettevõtete külastused kahepäevased (12 tk), ühepäevased (3 + 14 tk)
  • Õppereisid välisriiki, sh kolmepäevased (6 tk)
 • Õpiring mahetaimekasvatuses
 • Mahetoitlustamise juhendamisteenus
 • Teabematerjalid
  • Mahepõllumajanduse Leht (4tk, kvartaalne)
  • Mahepõllumajandus Eestis 2022 (ülevaatetrükis)
  • Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks
  • Mahekäitlemise/ maheloomakasvatuse teabelehed (3 tk)
  • Mahetoitlustamise ökomärgi teabeleht
  • Mahemajanduse materjalide tõlketööd
 • Videod (12 tk erineva mahuga)

Toit ja toiduohutus

 • 2 konverentsi
  • Toiduohutuse aastakonverents
  • Pakendikonverents
 • Infopäevad – 23 tk
  • Joogivee proovivõtjate ettevalmistamine atesteerimiseks (2 tk)
  • Puhastuse infopäev
  • Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises
  • Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises
  • Laboratoorsed uuringud ja kiirtestid toiduohutuse tagamisel
  • Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale (3 tk)
  • Toidualase teabe esitamine (2 tk)
  • Toiduraiskamise vähendamine ja toidu annetamine (2 tk)
  • Õigusaktid ja järelevalve: arengud ja uudised (2 tk)
  • Trendid toidutootmises
  • Infopäev piima väikekäitlejatele
  • Toidu jälgitavus
  • Toidu E-kaubandus
  • Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine
  • Toidupettuste ennetamine
  • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
  • Infopäev toidulisandite tootjatele ja müüjatele
 • Koolitused (23 tk)
  • Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused
  • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (ühepäevane, 2 tk)
  • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (24-tunnine, 2 tk)
  • Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine
  • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (2 tk)
  • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (2 tk)
  • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (2 tk)
  • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (2 tk)
  • Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina
  • Keemilised ohud toidus
  • Tootmisjääkide väärindamine
  • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks
  • Lisaained toidus
  • Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid
  • “Kõlblik kuni” või “Parim enne”
  • Riskide mõjus juhtimine
  • Teise osapoole audiitorite koolitus
 • Õppereisid (2 tk)
  • Kvaliteedikava rakendamine Ungaris
  • Kvaliteedikava rakendamine Ühendkuningriigis
 • Videoloeng ja taskuhääling
  • Taskuhääling: Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele (3 tk)
  • Veebiseminarid ja salvestatud loengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12 tk)
 • Kirjalikud materjalid:
  • Käsiraamat “Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus”
  • Hea hügieenitava toidu ümberjagamisel ja annetamisel
  • Mittetööstuslikes tingimustes konservide ohutu tootmine
  • Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemisettevõttes
  • Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded mikroettevõtetele
  • Nõuded alkoholi väikekäitlejatele
  • Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded väiketapamajadele
  • „Akrüülamiid toidus ja selle vähendamise võimalused“ ajakohastamine
  • “Listeria monocytogenes toidupatogeenina” täiendamine

Horisontaalsed teemad

 • Konverentsid
  • Põllumajanduse ärifoorum
  • Digipööre Eesti maamajanduses
  • Süsinikuneutraalne tootmine
 • Infopäevad-koolitused-õppereis
  • Biomajandus (2 tk)
  • Süsinikuneutraalne tootmine (infopäev ja õppereis Soome)
  • Ökosüsteemi teenused põllumajanduses (2 tk, ettevõtetes)
  • Väikepõllumajandustootmine turule (2 tk välislektoriga)
  • Taastav põllumajandus (2 tk välislektoriga)
  • Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool” (4 koolitustsüklit)
  • Finantskirjaoskus (3 infopäeva, koolitus)
  • Inimeste juhtimine ja Organisatsioonijuhtimine (4 infopäeva, 2 koolitust)
  • Ergonoomika, töötervishoid ja tööohutus põllumajanduses
 • Põllumajandusjuhtide õpiring (2 tk)
 • Teabematerjalid, videoloengud, taskuhäälingud:
  • Majandusarvestuse alused väiketootjale (Põllumajandusuuringute Keskus)
  • Maaettevõtlusega alustamine: võimalused ja väljakutsed (artiklid, ja taskuhäälingud, 12 tk)
  • Eesti põllumajandus- ja toidutootjate uudiskiri (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, iganädalane)
  • Infokiri Tark Talu (Eestimaa Talupidajate Keskliit, kord aastas)
  • Digilahenduste veebiseminarid (10 tk)
 • teabesalve haldamine aastal 2022, sh www.toiduteave.ee haldamine

Ühistegevus

 • Konverents: Toidu tootmisest ja põllumajandusest uut väärtust otsides: võimalused, vajadused ja valikud
 • 10 infopäeva
  • Põllumajandus 4.0
  • Rohelepe ja ühistud: piimatootmise tulemuslikkuse ja keskkonnamõju mõõtmine
  • Tooteinnovatsioon toidu- ja põllumajandustootmises
  • Ühistute roll muutuvas põllumajanduskeskkonnas
  • Ühistutest, tootjaorganisatsioonidest ja kaitsest ebaausate kaubandustavade vastu
  • Eesti aiandussektori majanduskeskkond, lühikesed tarneahelad ja koostöövõimalused
  • Kuidas haarata noori maaettevõtjaid ühistusse?
  • Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood
  • Piirkondlike koostööalgatuste tutvustus
 • 6 koolitust
  • Põllumajandusettevõtete ja -ühistute finantseerimine ning riskijuhtimine
  • Lihasektori kvaliteedikava väljatöötamine II (kahepäevane)
  • Kvaliteedikava nõuete väljatöötamine lihasektoris
  • Oma loo vestmine: lugude jutustamine praktilise vahendina
  • Kommunikatsioon põllumajandusettevõtetes ja -ühistutes
  • Konfliktide ennetamine ja lahendamine põllumajandusühistutes
 • Õpiringid:
  • Aiandustootjate koostöö õpiring
  • Taimekasvatustootjate koostöö õpiring
 • Õppereis: Iirimaa lihaveisekasvatuse parimad praktikad
 • Videod-taskuhäälingud
  • Videod (6 tk): Ühistegevust tutvustavad tegevuslood
  • Taskuhäälingud (4 tk): Ühistegevuse tutvustus
 • Juhendamisteenus: Ühistu tunnustamine tootjaorganisatsioonina

Põllumajanduspoliitika

 • Konverents “Mullapäev 2022”
 • Infopäevad-koolitused – 41 tk
  • Konsulentide pindalatoetuse infopäev
  • Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäev (8 tk)
  • M12.2 Natura 2000 erametsamaa toetus
  • Maapiirkonnas ettevõtlusalase teadlikkuse tõstmise üritused
  • Veekaitse kohustused ja vajadused, põllumajanduse ohud ja võimalused
  • Mahepõllumajanduse infopäevad (2 tk)
  • Mahepõllumajanduse algõpe (5 tk)
  • Mahepõllumajanduse nõuete infopäev (3 tk)
  • M 4.3.2 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
  • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (5 infopäeva)
  • M 8 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
  • Euroopa Liidu geograafiline tähise, kaitstud päritolunimetuse, kaitstud geograafiline tähise, garanteeritud traditsioonilise toote ja riiklike kvaliteedikavade infopäev
  • Keskkonnasõbraliku aianduse koolitus
  • Keskkonnasõbraliku majandamise täiendkoolitus
  • Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus (4 tk)
  • Piirkondliku veekaitsetoetuse koolitus
  • Koolitus: muldade heaperemehelik majandamine (4 tk)
 • Õppereisid
  • Ettevõtjate parimate praktikate tutvustamine Eesti ettevõtjatele hästi toimiva ettevõtluskkonnaga maapiirkondades kultuuriliselt sarnastes EU riikides
  • EU riikdes maapiirkonnas suurtest tõmbekeskustest eemal edukalt toimivate ettevõtlus HUB-ide ja koostöötamise keskuste (“digital hubs”) võimaluste ja parimate praktikatega tutvumine
 • Salvestus infopäevast – M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (baasteadmised äriplaani koostamisest)
 • Teabematerjalid
  • Nõuetele vastavus 2022
  • Mulla ABC
  • Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale

 

TiitelValdkonnadTegevusSisu Kirjeldusvaldkond_hfilter
Aianduse esitlusedAiandusEsitlustegevused

7 esitlust:

 • Sordid ja väetamine maasikakasvatuses
 • Ristõieliste köögiviljade uued sordid ja kahjustajate seire võimalused
 • Aedoa sordid, omadused ja soovitusi kasvatamiseks – kaunade või seemne tootmine
 • Aedmustika ja viinapuude kasvatustehnoloogia
 • Taimekasvatuses biopreparaatide kasutamine (ilutaimed)
 • Õuna ja ploomipuude taimekaitse
 • Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuride kasvatustehnoloogia
aiandus
Aianduse infopäevadAiandusInfopäevad
 • Katmikalatehnoloogiad: Lisavalgustuse võimalused
 • Katmikalatehnoloogiad: Kastmis- ja väetussüsteemid, kastmisautomaatika
 • Aedherne sordid kaunade tootmiseks – 22. veebruar
 • Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel
aiandus
Aianduse visioonikonverentsAianduskonverents

Aianduse visioonikonverents

aiandus
KonverentsidTaimekasvatuskonverents
 • Taimekaitse
 • Agronoomia
 • Teraviljafoorum 2022
 • Viljelusvõistlus 2022
taimekasvatus
ÕpiringidHorisontaalne, Loomakasvatus, Mahemajandus, Taimekasvatus, ÜhistegevusÕpiringid
 • Teaduselt põllumehele ja vastupidi
 • Süsinikuneutraalne põlluharimine
 • Piimaveisekasvatajate õpiring
 • Õpiring mahetaimekasvatuses
 • Põllumajandusjuhtide õpiring (2 tk)
 • Aiandustootjate koostöö õpiring
 • Taimekasvatustootjate koostöö õpiring
horisontaalne loomakasvatus mahemajandus taimekasvatus uhistegevus
Taime materjalidTaimekasvatusteabematerjalid
 • Sordivõrdluskatsete tulemused ja kvaliteet (Põllumajandusuuringute Keskus)
 • Artiklite kogumik “Agronoomia” (Eesti Maaülikool)
 • Siloseire veebiartiklid (PMK ja ETKI koostöö)
 • EURONEXT börs Pariisis – elektrooniline turuinfo väljaanne (EPKK)
 • Penicillum verricusam – veebiartikkel (ETKI)
taimekasvatus
Taimekasvatuse esitlusedTaimekasvatusEsitlustegevused

Esitlused – 7 tk

 • Mullas toimuvad protsessid ja täppisviljelus.
 • Põllukultuurid meie kliimas. Viie kultuuriga külvikorra mõju. Õlikultuuride ja bataadi agrotehnika.
 • Sordivõrdluskatsed: oder, rukis, kaer, talinisu, põldhernes ja –uba. Suviviljad erinevate intensiivsustega agrofoonidel. Mullaandurite võrdlus.
 • Liigirikkus – põllulindude arvukuse tõstmine ja sobiliku elukeskkonna taastamine/tekitamine
 • Mahetaimekasvatus – suvi- ja taliviljade sordid, sobivus mahekasvatusse. Liblikõieliste kaunviljade potentsiaal teraviljasaagikuse parandamisele.
 • Uute sortide tutvustamine, agrotehnika ja taimehaigused, külvikorrad.
 • Põllukultuuri sortide viljelusväärtuse võrdlus, agrotehnika ja taimehaigused.
taimekasvatus
Taimekasvatuse infopäevad-põllupäevadTaimekasvatusinfopäevad-põllupäevad
 • Täppisviljelus (muld ja seadmed)
 • Täppisviljelus ja digilahendused taimekasvatuses
 • Sordipuhtus (eelvili) seemnetootmises
 • Mesinduse probleemid (põllumajandus ja tolmendamine)
 • Taastava põllumajanduse võtted taimekasvatusettevõttes
 • Teravilja koristusjärgne käitlemine
 • Taastava põllumajanduse võtted taimekasvatusettevõttes
 • Uute kartulikasvatuse tehnoloogiate ja sortide tutvustamine
 • Heintaimed agrotehnika ja rohumaade rajamine
 • Uute põllukultuuride sortide tutvustamine (Võru)
taimekasvatus