ÜhendPIP – Eesti maaelu arengukava (2014-2020) Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

2023. aastaks kavandatud tegevused

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

 •  Konverentsid
  • Põllumajanduse ärifoorum
  • Keskkonnafoorum 2023 – 14.02.2023
  • Seemnefestival 2023 – 11. märts Jõgeva
 • Infopäevad-koolitused
  • Ökosüsteemi teenused põllumajanduses (2)
  • Taastav põllumajandus (4 tk, sh välislektoriga) 
  • Süsinikupõllundus
  • Kliimapoliitika kokkulepped ja mõju põllumajandusele
  • Taastuvenergia väliketööstuses
  • Põllu- ja metsamaade hindamine ning maksustamine
  • Eestis kasvatatud toote kuvand
  • Väikepõllumajandustootmine turule (2 tk välislektoriga)
  • Esimese põlvkonna kogemus
  • koolitus – Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool” (2 koolitustsüklit)
  • koolitus – Inimeste ja organisatsiooni juhtimine (2 koolitust)
  • koolitus – Esmatasandi juhi juhtimisoskuste treening (kahepäevane)
  • koolitus – Tootmisjoni arenguprogramm (kahepäevane)
  • koolitus – Tootmise planeerimine
  • koolitus – Põllumajandusettevõtte (töö)keskkonna arendamine
  • koolitus – Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsus (40-tunnine) – alates 3. aprill
  • koolitus – Põllumajandusliku biomassi ressursid taastuvenergia tootmiseks – 11. aprill 
  • koolitus – Ringbiomajanduse väärtusahelad maamajanduses (kahepäevane)
 • Põllumajandusjuhtide õpiring 
 • Teabematerjalid, videoloengud, taskuhäälingud:
 • teabesalve haldamine aastal 2023, sh www.toiduteave.ee haldamine

Valdkonna raames tegevused 2023. a lõpuni

 •  Konverentsid
  • Aasta põllumees 2023
  • Maheturg 2023
 • Infopäevad ja koolitused
  • taastav põllumajandus (2 tk) 
  • põllumajanduse telgitagused, farminari vormis (2 tk)
  • põllumajandusloomade aretus veebis välislektoriga
  • mahemajanduse infopäevad – ettevõtte külastusega (1), veebis (1), veebis välislektoriga (1)
  • Mahetaimekasvatuse katsete tutvustuse põllupäev Kuusikul
  • Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes (2 tk)
  • koolitus – Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool” (2 koolitustsüklit)
  • koolitus – Raha juhtimine, Inimeste juhtimine (2 koolitust)
 • Esitlustegevus: Musta sõstra, õuna ja astelpaju sordid ning kasvatustehnoloogiad maheviljeluses.
 • Õppereis välisriiki: Väiketöötlemise praktilised näited (Kesk-Euroopa, nt Austria, omaosalusega 200 eurot)
 • Lihaveisekasvatajate õpiring Saaremaal
 • Teabematerjalid:
  • Põllumehe Teataja artiklid  – 3 tk
  • Ajakiri Tõuloomakasvatus – 2 tk
  • Mahepõllumajanduse Leht – 2 tk
  • Mahetoidu kvaliteet (ca 20 lk)
  • Haljasväetis (ca 32 lk, 2018 aasta materjali uuendamine)
  • teabeleht – Mahemajandus
  • teabeleht – Toiduohutuskulutuur
 • videofilmid lambakasvatusest – 2 tk

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

 • Aianduse visioonikonverents 
 • Aiandusfoorum
 • Infopäev –  Vaarika kasvatustenoloogia
 • Esitlus – turbapõhiste kasvusubstraatide alternatiivid ning nende kasutusvõimalused lille- ja köögivilja taimede kasvatamisel
 • Esitlus – Viinapuude haigused ja võralõikus ning sordid

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

 • 4 konverentsi
  • Piimafoorum
  • Aretuskonverents
  • Seakasvatuse konverents
  • Terve loom ja tervislik toit
 • Infopäevad
  Udarapõletikud veisekarjas 
  Käitumuslikud markerid vasika tervise hindamisel
  Andmete kogumine ja registreerimine karjatervise valdkonnas
  Silo tootmine põllumajandusloomadele
  Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted
  Hobuste aretus
  Hobuste aretusalane seadusandlus ja PRIA toetustega seotud kohustused
  Majandusnäitajate arvutamine lihaveisekasvatusega tegelevas ettevõttes
  Lammaste kunstlik seemendamine
  Uuemad arengud piimakarja söötmises
  Sõnniku- ja silohoidlate renoveerimine ja rajamine
  Sigade seemendamine ja karjatervis
  Kattetulu arvestus lihaveisekasvatajate 
  Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses, roll ökosüsteemis
 • KoolitusedVeiste kunstlik seemendamine I osa (40h),  2 osa (40h)
  Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus (2 tk)
  Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus (16 at)
  Põllumajandusloomade heaolu koolitus: väikemäletsejalised (lambad)
  Söödaratsiooni koostamise alused piimakarjakasvatajale
 • Õppereis – Rohumaade kvaliteedikavad (UK)
 • Siseriiklik ühepäevane õppereis piimaveisekasvatajatele

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

 • Infopäevad – vähemalt 3 ak tundi – 2 tk
 • Infopäevad  ettevõtte külastusega – 6 tk
 • Infopäevad veebis välislektoriga – 3 tk
 • Taimekasvatuse põllupäev
 • Kahepäevane siseriiklik õppereis – 10 tk
 • Ühe ettevõtte külastus – 3 tk
 • Kahepäevane õppereis välisriiki mahetaimekasvatuse teemal Leetu
 • Mahetoitlustamise ettevõtjate juhendamine
 • infoleht – Mahepõllumajanduse Leht – 2 tk
 • Kogumik – Mahepõllumajandus Eestis
 • Vidofilm toitlustamise kohta

Tegevused käsitlevad kõiki mahepõllumajanduse valdkondi:

 • loomakasvatus – erinevad loomaliigid, sh mesindus
 • aiandus ja taimekasvatus – erinevad kultuurid ja tootmispraktikad
 • saaduste töötlemine, turustamine ja toitlustamine
 • Infopäevad 
  • Konsulentide pindalatoetuse infopäev – 28.-29. märts
  • Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäev (16 tk, aprillis)
  • Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades – 23. märts
  • Veekaitse kohustused ja vajadused, põllumajanduse ohud ja võimalused (3 tk) 
  • Mahepõllumajanduse infopäevad (2 tk)
  • Mahepõllumajanduse algõpe (5 päeva) – 31. märts ja 4. aprill
  • ÜPP mahetoetuse infopäev (2 tk)
  • Mahepõllumajanduse nõuete infopäev (2 tk)
  • M 4.3.2 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
  • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (äriplaan) – 4 päeva
  • Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks 
  • Ettevõtete konkurentsivõime tõstmise investeeringutoetus
  • Loomade tervist käsitlevad toetused  veisekasvatajatele
  • ab-andmekogu kasutamise infopäev (ab – antibiootikum)
 • Maaelu konverents – ÜPP 2027+ planeerimine, keskendudes maamajanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele (19. mai)
 • Koolitused
  • Piirkondliku veekaitsetoetuse koolitus
  • Koolitus: muldade heaperemehelik majandamine  (4tk)
 • Materjal-trükis
  • Tingimuslikkus 2023 – ilmub mais
  • Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

 • Konverents Agronoomia
 • Infopäevad–põllupäevad 
  • Täppisviljelus ja digilahendused taimekasvatuses
  • Vahekultuurid mullaviljakuse parandamisel
  • Säästlik taimekaitse “Talust taldrikule” eesmärkide valguses
  • Mullaelustiku parandamine läbi kompostimise
  • Heintaimede seemnekasvatus
  • Teravilja koristusjärgne käitlemine
  • Turvasmuldadel majandamine ning maaparadussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis
  • Tolmeldajatele tootmispõldudele sobivad liigid ja agrotehnika nende kasvatamisel
  • Heintaimed agrotehnika ja rohumaade rajamine
  • Väetiseturu seminar
 • Esitlused
  • Rõhu – Mullas toimuvad protsessid ja täppisviljelus. (lüsimeeter, pikaajaline külvikord, mullatekke seire, lubiväetiste mõju, kaug- ja lähiseire võimalused)
  • Eerika – Esitletakse põllukultuure  mida on võimalik meie kliimas põllul kasvatada. Viie kultuuriga külvikorra mõju. Õlikultuuride agroehnika sobivus. Bataadi agrotehnika.
  • Jõgevamaa – Tutvustatakse taliviljade sordivõrdluskateid ja taimekaitse katsed. Kevadised vahekultuurid.
  • Viljandimaa – Uute põllukultuuri sortide tutvustamine. Erinevate vahekultuuride võrdluskatsed
  • Kuusiku – Uute sortide tutvustamine, agrotehnika ja taimehaigused, külvikorra katsed.
  • Lõuna-Eesti – Liigirikkus – põllulindude arvukuse tõstmine ja sobiliku elukeskkonna taastamine/tekitamine

 • Teabematerjalid
  • Sordivõrdluskatsete tulemused ja kvaliteet 
  • Artiklite kogumik “Agronoomia” 
  • Teraviljade koristusjärgne käitlemine
  • Heintaimede seemnekavatus
  • Siloseire veebiartiklid  
  • turuinfo EURONEXT börs (alates 30 juuni 2021, EPKK veebil)
 • Taimekaitse monitooringusüsteemi haldamine https://etki.ee/monitooring/ 

Tegevused toimuvad 2023 aasta jooksul

 • 3 konverentsi
  • Toiduohutuse aastakonverents 
  • Pakendikonverents
  • Tootearenduspäev
 • Infopäevad 
  • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised, 2 tk)
  • Lisaained/saateained
  • Toidualase teabe esitamine (4 tk)
  • Lühikesed tarneahelad ja toiduohutus  (2 tk)
  • Kodukohvikute infopäev
  • Trendid toidutootmises
  • Pakendid (s.h pakendijäätmed, ringlusesse võtmine, tähistamine, toiduga kokkupuutuvate esemete nõuded)
  • Toiduraiskamise vähendamine ja toiduohutus toidu annetamine
  • Toidu jälgitavus
  • Toidupettuste ennetamine 
  • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine 
  • Puhastamine toiduettevõttes
  • Toidutalumatused, eritoidud
  • Toiduhügieeni algkursus
  • Infopäev piima väikekäitlejatele 
 • Koolitused 
  • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis
  • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (2 tk)
  • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (2 tk)
  • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (2 tk)
  • Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (2 tk)
  • Listeria monocytogenes`e kontroll ja ohje toidukäitlemisel
  • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks 
  • Salmonella spp ja kampülobakterid toidupatogeenina
  • Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus
  • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (2 tk)
  • Patogeenide algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes
  • Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus
  • Muna ja munatoodete ohutus ja kvaliteet 
  • Keemilised ohud toidus
  • Taimedest pärit toidu- ja söödamürgid
  • FSSC 22000 nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem
  • BRC Food Safety nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem
  • IFS Food nõuetele vastav kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteem
  • Teise osapoole audiitorite koolitus (tarnijate auditeerimine)
  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus (kahepäevane)
  • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (2 tk, 24h)
 • Veebiseminarid ja salvestatud loengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12 tk):
 • Kirjalikud materjalid:
  • Käsiraamat “Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus”
  • Hea hügieenitava toidu ümberjagamisel ja annetamisel
  • Toidupakendi kujundamise/ disaini hea tava 
  • Nõuded mikroettevõtetele
  • Nõuded alkoholi väikekäitlejatele
  • Uuendtoit
  • Toiduohutuse tagamise põhialused

Tegevused 2023. aasta esimesel poolaastal

 • Konverents – usalduslikud suhted majanduses ja ühiskonnas: missugust kasu toovad ühistud
 • Infopäevad
  • Eesti aiandussektori majanduskeskkond, lühikesed tarneahelad ja koostöövõimalused
  • Väiketootjate koostöövõimalused
  • Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood
 • Ettevõtete külastused – Koostöö kogemusnäited (5 tk)
 • Koolitused
  • Põllumajandusettevõtete ja -ühistute finantseerimine ning riskijuhtimine
  • Konfliktide ennetamine ja lahendamine põllumajandusühistutes
 • Õpiringid:
  • Aiandustootjate koostöö õpiring
  • Taimekasvatustootjate koostöö õpiring
 • Teabematerjal – Eesti lihatootjate koostöö kogemused
 • Videod-taskuhäälingud
  • Videod (2 tk): Ühistegevust tutvustavad tegevuslood
  • Taskuhäälingud (5 tk)
 • Juhendamisteenus: Ühistu tunnustamine tootjaorganisatsioonina

ÜhendPIP-2 kavand tegevuste kohta, mille hankeleping ei ole veel sõlmitud

Horisontaalne

 • Infopäev veebis – Töötervishoid, ergonoomika ja töökeskkond põllumajanduses
 • infopäev ettevõttes – Töötervishoid ja tööohutus põllumajanduses
 • infopäev põllul ja salvestus – Põllumajanduse telgitagused (farminar) 
 • infopäev välislektoriga – Päikesepaneelide tootlikkus ja planeerimine
 • infopäev – Raha juhtimine, finantskirjaoskus
 • infopäev – Inimeste juhtimine – 2 tk
 • konverents – Lihafoorum
 • konverents – Metsandusfoorum
 • artiklid ja häälingud – maaettevõtlusega alustamine: võimalused ja väljakutsed – 3 tk
 • taskuhääling “Põllult taldrikule” – 4 tk
 • artiklid infokirjas Tark Talu – 3 tk
 • Artiklid EPKK uudiskirjas – 5 tk
 • infoleht Põllumajanduskoha Euroopa Teataja
 • videoloeng “Põllumajandsmaastike elurikkus”
 • Teabesalve haldamine: veebid pikk.ee, teabesalv.pikk.ee, toiduteave.ee

Ühistegevus

 • infopäev ettevõttes – Biojäätmete väärindamise koostöömudelid Kagu-Eesti piirkonna näitel.
 • infopäev ettevõttes – Põllumajanduse biojäätmete ja kõrvalsaaduste ühise väärindamise võimalused
 • infopäev ettevõttes – Hoiu-laenuühistute omapärad ja nende kasulikkus maapiirkondades
 • infopäev – Kogukonnaenergeetika edendamise võimalused maapiirkondades
 • Lihatootjate koostöö õpiring
 • taskuhääling – Ühistegevuse lood – 4 tk

Digipööre

 • infopäev ettevõttes – Süsinikpõllunduse kaubandus – riskid ja võimalused põllumajandustootjale
 • invopäev veebis välislektoriga – Digitaliseerimine maamajanduses
 • infopäev – Agrorobootika – 4 päeva tsüklina: autonoomne täppisväetamisplatvorm ja selleks vajaliku taristu arendamine; autonoomset põlluseiret teostava ning tehisintellekti eviva analüütikalahenduse arendus ja rakendamine; masinapargi kaasajastamine ning elektri- kui hübriidajamite rakendamine; keskkonnasäästlike ja -teadlike materjalide kasutamine
 • täienduskoolitus – Piimakarja tervise- ja heaoluandmete kasutamine karjaterviseprobleemide ennetamiseks
 • infopäev ettevõttes – Agrorobootika näited
 • konverents – Digipööre Eesti maamajanduses
 • õpiring – Farmi-tööstuse-riigi koostöö
 • Taimekaitse monitooringusüsteemi arendamine

ÜhendPIP-2 projekti raames kavandatud tegevused, mille kohta ei ole hankeleping allkirjastatud

Aiandus

 • Infopäev – Katmikaianduse tehnoloogiad, 2 tk – Kastmissüsteemid avamaaköögiviljade kasvatamisel. Imbkastmine ja erinevad vihmutussüsteemid. Mulla niiskuse määramine ja kastmisvajaduse hindamise erinevad võimalused. Vertikaalaiandus meil ja mujal. Taimede nõuded kasvutingimuste osas: valgus, kastmine, väetamine, õhuniiskus jne. Erinevate kultuuride kasvatusvõimalused vertikaalriiulitel.
 • Infopäev – Aianduskultuuride sordid ning kasvatustehnoloogiad – Õuna, pirni ja astelpaju sortide ning kasvatustehnoloogia infopäev. Eesmärk on tutvustada tootmiseks sobivaid sorte ja anda ülevaade nende sortide kasvatustehnoloogiast.
 • Esitlustegevus – Aedmustika ja hariliku vaarika viljade säilitamine – Eesmärk: selgitada välja erinevate biolagunevate pakendite mõju vaarika ja aedmustika viljade kvaliteedile (nakatumine hahkhallitusse, vilja tugevus, magusus, maitse) ning selgitada välja, missugune pakend on tarbijatele kõige vastuvõetavam. Esitlustegevuseks viiakse läbi kaks säilituskatset ja tarbijauuring.
 • Esitlustegevus – Vaarikasortide saagikus ja talvekindlus – Eesmärk: esitleda erinevate suvel viljuvate vaarikasortide saagikust ja talvekindlust, tutvustada viise, kuidas enamlevinud vaarikasordi ’Glen Ample’ külmakindlust suurendada (talvekatted aminohappepreparaat). Eeldatav esitluse toimumise aeg: august 2023.

Taimekasvatus

 • invopäev veebis – Süvenev probleem Eesti põldudel – kapsanuuter
 • infopäev veebis – Integreeritud taimekaitse rakendamine läbi monitooringusüsteemi pikaajalise kogemuse.
 • infopäev ja salvestus – Kartulikasvatuse infopäev
 • infopäev ettevõttes – Mullaviljakuse parandamine ja elurikkuse säilitamine
 • Konverents – Teraviljafoorum
 • Konverents – Viljelusvõistlus 2023
 • Konverents – Taimekaitse
 • Konverents ja artiklikogumik – Põllumajandus ja keskkond
 • Perioodiline turuinfoväljaanne – Teravilja ja õlikultuuride info
 • Perioodiline turuinfoväljaanne – Euronext börs
 • Mullamissiooni toetavad videod

ÜhendPIP-2 projekti raames kavandatud tegevused, mille kohta ei ole hankeleping allkirjastatud

Loomakasvatus

 • infopäev veebis – Loomakasvatuse tehnoloogiad
 • infopäev veebis – Majandusliku tasuvuse parendamine söötmisel
 • infopäev veebis – Põllumajandusloomade heaolu – 2 tk
 • infopäev ettevõttes – Põllumajandusloomade heaolu – 2 tk
 • infopäe veebis – Bioohutus veisefarmis
 • infopäev veebis välislketoriga – Uuemad arengud söötmisel, põllumajandusloomade aretus – 2 tk
 • Lihaveisekasvatuse konverents
 • Lamba- ja kitsekasvatajate konverents
 • ühepäevane täienduskoolitus – Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus (8 at)
 • kahepäevane täienduskoolitus – Farmitöötaja ja loomade heaolu
 • kahepäevane täienduskoolitus – Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus (16 at)
 • ühepäevane täienduskoolitus – Veiste tervis ja heaolu – 3 tk
 • Põllumajandusloomade kasvatajate külastused – 4 tk
 • Perioodiline elektrooniline turuinfoväljaanne Piimainfo
 • Perioodiline elektrooniline turuinfoväljaanne Lihainfo
 • videofilm Lihaveisekasvatus (rohumaad, täiendab varasemaid videoid)

Toiduohutus

 • Infopäev veebis – Uuringud, koostöö teadusasutustega
 • konverents – Tasakaalustatud toitumise konverents
 • koolitus – Lisaained toidus
 • koolitus – Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine
 • koolitus – Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (24h)

Mahemajandus

 • infopäevad ja ettevõtete külastused mahemajanduse erinevatel teemadel, sh erinevates vormides – ettevõttes, veebis, välislektoriga – 25 tk
 • kahepäevane õppereis maheloomakasvatuses Eestis
 • maheloomakasvatuse õppereis  välisriiki (linnukasvatus, lihaveisekasvatus, lambakasvatus)
 • mahetaimekasvause õpiring
 • Mahemajanduse teabeleht
 • Erinevad tõlketööd
 • Maheloomakasvatuse videofilm – 2 tk
 • mahemajanduse, taime- ja loomakasvatue videoloengud – 5 tk

 

2022. aastaks kavandatud tegevused

Toimunud üritused:

Põllukultuurid: 

Köögiviljad: 8.-10. juuni Õppereis Hollandisse

Marja- ja puuviljakasvatus –

Maitse- ja ravimtaimed – 12. juuli ettevõttekülastus Saaremaal

Loomakasvatus:

Lambakasvatus

Mesindus

Linnukasvatus – 22. veebruar Mahelinnukasvatuse (munakana) infopäev välislektoriga, veebis

Üldine: