Toetused

Toetused2019-02-22T10:34:05+00:00

TOETUSVÕIMALUSED

Põllumajanduse ja maaelutoetustest 

Otsetoetustega seotud määrused Maaeluministeeriumi kodulehel

MAK 2014-2020 toetustega seotud määrused Maaeluministeeriumi kodulehel (vt lehe lõpus)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA):

Toetuste 2019.a  ajakava leiab lingilt:
http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/

 

Pindalatoetusest ja täiendavatele põllumaadele toetuse taotlemisest

Maaeluminister  allkirjastas määruse, millega määratletakse perioodil 2015-2020 makstavate põllumajanduse otsetoetuste üldised nõuded, ühtse pindalatoetuse, kliima- ja keskkonnatoetuse nõuded. Otsetoetusi saab 2017.a. taotleda 2.-22. mai. 23. maist kuni 16. juunini saab taotlusi esitada hilinenult, aga siis vähendatakse makstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. 16. juunini saab juba esitatud taotlustel andmeid muuta, põlde ja loomi lisada.

Kogu vajalik info taotlemise ja nõuete kohta on PRIA kodulehel  http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/
Täpsemalt vaata siseriiklike toetuste kohta Maaeluministeeriumi kodulehelt

 

Siintoodud materjal on koostatud eesmärgiga selgitada toetusvõimalusi nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele.

ALUSTAVALE  ETTEVÕTJALE:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS):

Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus 

Toetuse suurus
Starditoetust on võimalik taotleda kuni  15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
Täpsemalt: http://www.eas.ee/teenus/starditoetus/

Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.
Stardi- ja kasvutoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.
Täpsemalt: http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist

 

Eesti Töötukassa:

Toetused vaata: http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised

 

Ettevõtluse alustamise toetus http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot), mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Ettevõtluse alustamise toetuse saaja
Toetust saab taotleda , kui olete vähemalt 18-aastane registreeritud töötu või koondamisteatega tööotsija ning täidetud on üks järgnevatest tingimustest:
1. olete läbinud ettevõtluskoolituse;
2. teil on majandusalane kutse- või kõrgharidus;
3. teil on ettevõtluskogemus (vähemalt üheaastane FIE või juhatuse liikme staatus).

 

Töötutoetus http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus

Töötutoetusele on õigus, kui:
1. olete registreeritud töötuna;
2. teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (112.22 eurot);
3. olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite.

 

Töötaja ümberõppe kulude hüvitamine https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootaja-koolituskulude-huvitamine

Töötukassa hüvitab tööandjale 50% ulatuses (kuid mitte rohkem kui 1250 eurot) töötaja ümber- või täiendusõppe kulud, kui:
1. töötaja ei ole  puude või terviseseisundi tõttu pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ja ei saa seetõttu oma senisel ametikohal jätkata, kuid tööandja pakub talle ümber- või täiendõppe läbimise korral teist tööd;
2. töötaja oli enne tööle asumist töötuna arvel järjest vähemalt 12 kuud ja selgub, et töötaja vajab tööülesannete täitmiseks tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist. Kulu võib tööandjale hüvitada töötaja tööleasumisele järgneva aasta jooksul.
Töötaja koolituskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos tervisetõendi või töölepingu koopiaga.

Töötaja koolitus ei tohi alata enne, kui olete töötukassalt saanud koolituskulude hüvitamise kinnituskirja.

Lisaks vähenenud töövõimega inimese koolituse kulude hüvitamisele saab tööandja taotleda ka „Minu esimese
töökoha“ palgatoetusega tööle rakendunud noore
 tööalaste koolituste kulude hüvitamist. Kulud hüvitatakse sel juhul 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.
Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta.

 

TEGUTSEVALE ETTEVÕTJALE:

Kuidas leida enda projektile sobivaid toetusvõimalusi:
Olenevalt projekti valdkonnast on Eestis eurofondide vahendite jagamine ja haldamine jaotatud mitmete üksuste vahel:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) http://www.pria.ee/

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) http://www.eas.ee/

Erametsakeskus http://www.eramets.ee//toetused

Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) http://www.kik.ee/et/taotlejale/avatud-voorud.html

INNOVE – elukestva õppe toetamine http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) infoühiskonna teadlikkuse tõstmine http://www.ria.ee/itt/

Soovitav on vastava konsulendiga nõu pidada, kuna ka nemad tegelevad toetuste temaatikaga igapäevaselt ja saavad anda omapoolse objektiivse hinnangu ning näpunäiteid. Lisaks toetusvõimalustele oskavad konsulendid nõustada ka muudes küsimustes nagu strateegiline planeerimine, lisaks toetustele ka teiste võimalike finantsvahendite kaasamine või muud ettevõtlusega seotud küsimused.

Konsulendid PRIA toetuste osas leiad siit:
http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/konsulendid/leia-konsulent

Metsavaldkonna konsulendid leiad siit:
http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/

Konsultandid EAS-i toetuste osas leiad siit:
http://www.eka.ee/index.php?id=10892
Osade EAS-i toetuste (näiteks: eksporditoetus) puhul on eelkonsultatsioon isegi kohustuslik.

Maakondlike arenduskeskuste konsultandid leiad siit:
http://www.arenduskeskused.ee/kontaktid

 

Eelnevalt konsulteerides saab küsida esialgset hinnangut kavandatavale projektile. Juhul kui ilmneb, et projekt ei ole abikõlbulik, säästate aega ja raha taotlusdokumentatsiooni täitmise arvelt ning saate nõu, mida edaspidi silmas pidada ja kuidas edasi minna.