TOETUSVÕIMALUSED

Põllumajanduse ja maaelutoetustest 

Otsetoetustega seotud määrused Maaeluministeeriumi kodulehel

MAK 2014-2020 toetustega seotud määrused Maaeluministeeriumi kodulehel (vt lehe lõpus)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA):

Toetuste 2020.a  ajakava leiab lingilt:
http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/

 

Pindalatoetusest ja täiendavatele põllumaadele toetuse taotlemisest

Maaeluminister  allkirjastas määruse, millega määratletakse perioodil 2015-2020 makstavate põllumajanduse otsetoetuste üldised nõuded, ühtse pindalatoetuse, kliima- ja keskkonnatoetuse nõuded. Otsetoetusi saab 2017.a. taotleda 2.-22. mai. 23. maist kuni 16. juunini saab taotlusi esitada hilinenult, aga siis vähendatakse makstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. 16. juunini saab juba esitatud taotlustel andmeid muuta, põlde ja loomi lisada.

Kogu vajalik info taotlemise ja nõuete kohta on PRIA kodulehel  http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/
Täpsemalt vaata siseriiklike toetuste kohta Maaeluministeeriumi kodulehelt

 

Siintoodud materjal on koostatud eesmärgiga selgitada toetusvõimalusi nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele.

ALUSTAVALE  ETTEVÕTJALE:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS):

Toetuseid vaata: https://www.eas.ee/#block-services-list

Eesti Töötukassa:

Toetused vaata: http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised

Ettevõtluse alustamise toetus http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus

Töötutoetus http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus

Töötaja ümberõppe kulude hüvitamine https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootaja-koolituskulude-huvitamine

Lisaks vähenenud töövõimega inimese koolituse kulude hüvitamisele saab tööandja taotleda ka „Minu esimese
töökoha“ palgatoetusega tööle rakendunud noore
 tööalaste koolituste kulude hüvitamist. Kulud hüvitatakse sel juhul 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.
Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta.

 

TEGUTSEVALE ETTEVÕTJALE:

Kuidas leida enda projektile sobivaid toetusvõimalusi:
Olenevalt projekti valdkonnast on Eestis eurofondide vahendite jagamine ja haldamine jaotatud mitmete üksuste vahel:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) http://www.pria.ee/

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) http://www.eas.ee/

Erametsakeskus http://www.eramets.ee//toetused

Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused

INNOVE – elukestva õppe toetamine https://www.innove.ee/eurotoetused/

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) infoühiskonna teadlikkuse tõstmine https://www.ria.ee/index.html

Soovitav on vastava konsulendiga nõu pidada, kuna ka nemad tegelevad toetuste temaatikaga igapäevaselt ja saavad anda omapoolse objektiivse hinnangu ning näpunäiteid. Lisaks toetusvõimalustele oskavad konsulendid nõustada ka muudes küsimustes nagu strateegiline planeerimine, lisaks toetustele ka teiste võimalike finantsvahendite kaasamine või muud ettevõtlusega seotud küsimused.

Konsulendid PRIA toetuste osas leiad siit:
http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/konsulendid/leia-konsulent

Metsavaldkonna konsulendid leiad siit:
http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/

Konsultandid EAS-i toetuste osas leiad siit:
http://www.eka.ee/index.php?id=10892
Osade EAS-i toetuste (näiteks: eksporditoetus) puhul on eelkonsultatsioon isegi kohustuslik.

Maakondlike arenduskeskuste konsultandid leiad siit:
http://www.arenduskeskused.ee/kontaktid

 

Eelnevalt konsulteerides saab küsida esialgset hinnangut kavandatavale projektile. Juhul kui ilmneb, et projekt ei ole abikõlbulik, säästate aega ja raha taotlusdokumentatsiooni täitmise arvelt ning saate nõu, mida edaspidi silmas pidada ja kuidas edasi minna.