Avaldatud: 2. juuni 2014Kategooriad: Uudised

Põllumajanduslik rendile­ping peab olema korrekt­ne, kuna sellest sõltub rent­niku huvide kaitstus ja põl­lumaale jagatavate toetuste jätkumine.

Rentnikule on oluline, et sõlmitud rendileping kehtiks ja tagaks maatüki kasutami­se õiguse lepingu plaanitud lõppemise ja saagi koristami­seni. Puudulikud või puudu­vad maa kasutusõigust tõen­davad dokumendid võivad saada probleemiks ka toetus­te taotlemisel. Enamlevinud ohuks on kohustus maksta ta­gasi kindlaks perioodiks ette­nähtud toetus, nt keskkonnatoetus, kui uus rentnik ei jätka kohustuste täitmist.

Võlaõigusseadus sätestab põllumajandusliku rendile­pingu kohta mitmed erisu­sed. Põllumajanduslik rendi­leping on sõlmitud põlluma­janduslikuks tootmiseks mää­ratud kinnisasja, selle osa või ettevõtte rentimiseks. Sellise lepinguga võtab rentnik ko­hustuse kinnisasja või ettevõt­te põllumajanduslikuks kasu­tamiseks. Põllumajandusliku rendilepingu regulatsioo­nist rentniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühi­ne. Regulatsiooni ei kohalda­ta, kui maatüki suurus on al­la 2 hektari.

Olulisemad erisused seon­duvad põllumajandusliku ren­dilepingu pikenemise ja lõpe­tamisega. Vähemalt kolmeks aastaks sõlmitud tähtajalise rendilepingu lõpetamiseks peab üks pool teisele vähemalt kaks kuud enne lepingu lõp­pemist teatama, et ta ei soovi lepingu pikenemist. Vastasel juhul muutub leping tähtaja­tuks. Tähtajatu põllumajan­dusliku rendilepingu ülesüt­lemine on aga võimalik vä­hemalt kirjalikku taasesita­mist võimaldas vormis (näi­teks e-kirjaga) ning ülesütlemisest peab ette teatama vä­hemalt üks aasta. Selliselt üles öeldes saab lepingu lõppemi­se päevaks olla vaid 1. aprill või 1. oktoober. Rentnikul ei ole õigust lepingu lõppemise ajaks koristamata jäänud saa­gile, kuid tal on õigus nõuda saagi saamiseks tehtud kulu­tuste hüvitamist.

Tasub teada

Rendilepingu koostamine

Põllumaa rendileping ei pea olema pikk ja keeruline, kuid siiski tasub see korra­likult läbi mõelda ning kaa­luda ka õigusnõustaja kaa­samist.

Oluline on, et rendilepin­gu sõlmimise ajal puuduvad kinnistu suhtes kolmanda­te isikute õigused, mis võik­sid takistada kinnistu kasu­tamist.

Kasutatav kinnisasi tuleb lepingus võimalikult täpselt kirjeldada, lisades lepingule vajadusel ka maatüki plaani.

Rendilepingu sõlmimisel tuleb kontrollida kinnistusraamatust, kas lepingu sõl­mija on ikka kinnistu (ainus) omanik ning ega kinnistus­raamatusse ole kantud va­rasemat rendilepingut või muud maa kasutamist takis­tavat õigust. Rentniku huvi­des on sõlmitava rendilepin­gu kohta märke tegemine kinnistusraamatusse. Kokku tuleb leppida ren­di täpne suurus või selle ar­vutamise ja maksmise kord ning maatükilt saadava­te põllumajandustoetustega, maamaksuga ja rendita­sult makstava tulumaksuga seonduv. 

PÕLLUMAA ostmise eel tasub kontrollida, ega kinnistu ole kaasomandis või arestitud ning millised koormatised kinnistul on.

29.05.2014, Põllumajandus, Äripäev (erileht), lk 20.

 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/