Eesti maaelu arengukava 2014—2020 perioodil korraldatakse mitmeid teavet levitavaid tegevusi valdkondlikke teadmussiirde pikaajaliste programmide raames.

Teadmussiirde programmi üheks oluliseks eesmärgiks on koondada teatud valdkonna teadmussiirde tegevused parema planeerimise huvides. Senine toetuse menetluspraktika, mis keskendus vaid üksiktegevustele, ei ole kõigis valdkondades ennast õigustanud ning teavitamise efektiivsemaks käsitlemiseks on vaja teabe levitamist süsteemselt.

Programmid korraldatakse 10 tegevusvaldkonnas:

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid“ rakendamiseks rahastamiseks on ette nähtud 13,92 miljonit eurot.

Õiguslik alus:
Programmide täitmine tellitakse kooskõlas maaeluministri 28.04.2015 määrusega nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ ning

Määruse 2015. aasta seletuskiri avaneb siin
Määruse 2017. aasta muudatuse seletuskiri avaneb siin
Määruse 2018. aasta muudatuse seletuskiri avaneb siin
Määruse 2021. aasta muudatuse seletuskiri avaneb siin

Programmide kavandid vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks teadmussiirde komisjonis. Komisjon jälgib, et kavandatud tegevused kataksid kõiki sektori vajadusi ning arvestatud oleksid Eesti ja Euroopa Liidu ülesed huvid sektori keskkonnateadlikkuse parandamiseks.

Programmide korraldajad valis PRIA hankemenetluse korras. Hanke tulemusena edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmis PRIA lepingu. Vt PRIA lehelt.

Lisamaterjalid: