Rakendusuuringud 

⇒ Vaata   rakendusuuringute lõpparuandeid

Viidatud tabelis leiad riiklike programmide „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014“ ja „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021“ raames lõppenud rakendusuuringute aruanded. Aruanded on filtreeritavad nii aastate viisi kui ka valdkonniti.

Innovaatilised projektid  

⇒ Vaata  innovatsiooniprojektide nimekirja

Viidatud lehel olev teave keskendub Innovatsioonile põllumajanduses. Tabelis on koondatud kõik Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 „Koostöö” meetme raames rahastatud projektid. Iga tabelis nimetatud projekti juurde on lisatud viited selle projekti teema ja/või lõpparuande kohta. Lisaks sellele on valminud mitmetest projektidest tutvustavad artiklid. 

Euroopa projektid  

⇒ Vaata Euroopa projektide tabelit

Rahastusprogrammi Horizon 2020 ja Horisont Euroopa abiga ellu kutsutud mitmeid riikideüleseid projekte. Viidatud tbelisse on koondatud mitmeid Eesti jaoks  asjakohaseid viiteid rahvusvahelistele projektidele. Nimekiri on filtreeritav nii projekti algusaasta viisi kui ka valdkonniti.

Teadusinfo põllu- ja maamajanduses

Eesti põllumajanduse, toidutööstuse, kalanduse ja maaelu jaoks vajalikku teadust luuakse mitmes ülikoolis, Eesti Taimekasvatuse Instituudis, tehnoloogia arenduskeskustes ja kompetentsikeskustes. Heal tasemel teadus- ja arendustegevus on aluseks haridusele, rakendusteadusele ja tootearendusele ning aitab kaasa kõikide osapoolte (sh järelevalveasutuste, ettevõtjate ning nõustajate) pädevuste kasvule. Baasteaduse kõrval on vaja märkimisväärselt rohkem valdkondlikku rakendusteadust. (Tsitaadid Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030).

 

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Portaali omanik on Haridus- ja teadusministeerium ning volitatud töötleja SA Eesti Teadusagentuur 
 

LogoPaimekasvatuse alase teadustöö ning põllumajanduskeskkonna seirega tegeleb Maaelu Teadmuskeskus. 2023 koondati ühte asutusse nii varasem Põllumajandusuuringute Keskus kui Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Eesti Maaülikooli erinevate instituutude osakondade veebilehtedelt leiab nii publikatsioone kui kaitstud väitekirju ja projekte.
Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja loob ligipääsu Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud või EMU vastutusvaldkondadega seotud teadustöödest.

 Toidu tootmise ja loodusvarade teemasid käsitletakse nii Tartu Ülikoolis kui TalTechis


MAK hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, arvestades seejuures Eesti maaelu omanäolisust.

  • Põllumajandusuuringute Keskus hindab Maaeluministeeriumi tellimusel MAKi tulemusi ja rakendatud meetmete mõju maaelupoliitika eesmärkide elluviimisel. Peamiselt keskendutakse põllumajanduskeskkonna ning maamajanduse teemadele.  Vaata lähemalt PMK veebilehelt
  • MAK seirearuanded leab Maaeluministeeriumi veebilehel