Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus II“

16. nov. 2016

Räpina Aianduskool annab teada, et jätkub konsulentide 100 tunnine koolitus „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus II“ 2. mooduliga (44h) alljärgnevalt:

1. õppepäev K, 16.november 2016
2. õppepäev N, 17.november 2016

3. õppepäev K, 11.jaanuar 2017
4. õppepäev N, 12.jaanuar 2017
5. õppepäev T, 21.veebruar 2017
6. õppepäev K, 22.veebruar 2017

Mooduli õppepäevad toimuvad Räpina Aianduskoolis, Pargi 32, Räpina.
Kursusele on mõned vabad kohad.

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee/taienduskoolitus

Registreerimisel tuleb aknasse „Põhjendused ja lisainfo“ kindlasti märkida järgmist:
 konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia)
 kutsetunnistuse puuduja kirjutab, kas ja millise nõustamisteenuse osutajaga on ta lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood.

Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse 14.november 2016
Info ja kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 209

Teadmiseks uutele registreerijatele
Koolitus „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus II“(100h) koosneb 6.moodulist ajavahemikus 16.okt 2016 – 1.mai 2019, mis tulevad läbida alljärgnevaks ajaks:
I mooduli (16h) 1. novembriks 2016;
II mooduli (44h) 1. märtsiks 2017;
III mooduli (9h) 1. oktoobriks 2017;
IV mooduli (15h) 1. juuniks 2018;
V mooduli (8h) 1. detsembriks 2018;
VI mooduli (8h) 1. maiks 2019
Koolitus sisaldab auditoorset ja praktilist õpet (väliõpe) ning kodutööd (6). Koolituse lõpuks valmib igal osalejal õpimapp.
Mooduli edukale läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tõend ning
õppekava täies mahus (läbitud kõik moodulid) edukale läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus.
Sihtgrupp:
1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
 isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
 isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
 isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
2. Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.
3. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.
4. Riigiabi saaja esitab enne koolituse algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.
6. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35
alapunkti 15 tähenduses.
Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine) kui on esitatud riigiabitaotlus.
Kursuse rahastaja: Eesti riik ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Kursuse kontaktisik:
Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
Tel. 7961 549; 5346 1209

Eda.gross@aianduskool.ee
 

MAK_logo