Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (edaspidi KSM) eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.

Üheks toetuse nõudeks on temaatilise koolituse läbimine:

Taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab osalema kohustuseaasta 1. detsembriks vähemalt ühel keskkonnasõbraliku majandamise alasel koolitusel, mis on korraldatud strateegiakava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse raames. 

2023. ja 2024. aastal võetakse nõude täitmisel arvesse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse raames läbiviidud koolitust. 
Oma läbitud koolitusi näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused”

NB! Koolitus tuleb läbida igal KSM toetuse taotlemise aastal.

Sobivaks koolituseks loetakse infopäev, konverents ja esitlustegevus. Koolituste kohta leiab infot veebi www.pikk.ee. kalendrist ja altpoolt ⇓

Oluline on tähele panna, et KSM toetuse jaoks asjakohaste ürituste juurde lisatakse vastavasisuline märge, et taotleja saaks eristada, millised koolitustegevused on sobilikud antud nõude täitmiseks.

 

 

KSM jaoks sobilikeks koolitusteks 2023. aastal on: