Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (edaspidi KSM) eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. Üheks toetuse nõudeks on temaatilise koolituse läbimine:

Taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab osalema kohustuseaasta 7. detsembriks vähemalt ühel keskkonnasõbraliku majandamise alasel koolitusel. 

NB! Koolitus tuleb läbida igal KSM toetuse taotlemise aastal.

Oma läbitud koolitusi näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused”

Koolitus peab olema korraldatud strateegiakava alusel antava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse või projekti „Climate Farm Demo“ raames. 2023. ja 2024. aastal võetakse nõude täitmisel arvesse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse raames läbiviidud koolitust.
Sobivaks koolituseks loetakse infopäev, konverents ja esitlustegevus.  Oluline on tähele panna, et KSM toetuse jaoks asjakohaste ürituste juurde lisatakse vastavasisuline märge, et taotleja saaks eristada, millised koolitustegevused on sobilikud antud nõude täitmiseks.

Toimunud ja TULEVASTE ürituste kohta leiab infot veebi www.pikk.ee. kalendrist ja altpoolt ⇓

 

KSM jaoks sobilikeks koolitusteks on:

MULD jaoks sobilikeks koolitusteks 2023. aastal on:

Maaeluministri määruse “Perioodi 2023–2027 turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus” sätted: (§ 10.  Koolitused)

  • Taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud teise kohustuseaasta 1. detsembriks vähemalt ühel mullakaitselisel koolitusel, mis on korraldatud strateegiakava alusel antava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse raames.

 Selle määruse tähenduses loetakse koolituseks infopäev, konverents, esitlustegevus.

VESI jaoks sobilikeks koolitusteks 2023. aastal on:

Maaeluministri määruse “Perioodi 2023–2027 pinnavee kaitse toetus” sätted: (§ 9.  Koolitused)

Maaeluministri määruse “Perioodi 2023–2027 põhjavee kaitse toetus” sätted: (§ 10.  Koolitused)

  • Taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud teise kohustuseaasta 1. detsembriks vähemalt ühel veekaitselisel koolitusel, mis on korraldatud strateegiakava alusel antava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse raames.

Nende määruste tähenduses loetakse koolituseks infopäev, konverents, esitlustegevus.