Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus konsulentidele – “Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses”

14. juuni 2023 10:00 - 15:30

Maht: 66 akadeemilist tundi (60 tundi auditoorset, 6 tundi praktikat)

Sihtrühm: Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 “Nõustajate koolitustoetus” § 6 lõikes 1 nimetatud isikud.
Konsulendid, kes soovivad saada viienda, kuuenda, seitsmenda taseme kutsestandardis nõutud kompetentside arendamist ja on sobiv kõikidele spetsialiseerumistele.

Toimumisaeg: 08.02.2023 – 12.09.2023
* bio- ja ringmajandusest (I moodul) – 8.02.2023; 15.02.2023; 21.03.2023; 22.03.2023. Ettevõtte külastus.
* innovatsioonijuhtimisest (II moodul) – 10.05.2023; 17.05.2023; 07.06.2023; 14.06.2023. Ettevõtte külastus.
* kliimaneutraalsuse saavutamisest maamajanduses (III moodul) – 21.09.2023; 22.09.2023.

Koolitus toimub auditoorse kontaktõppe vormis.

Päevakava (6 AT):
10.00 – 11.30 loeng ( 2 AT)
11.30 – 11.45 paus
11.45 – 13.15 loeng (2 AT)
13.15 – 14.00 lõuna
14.00 – 15.15 loeng (2 AT)

Õpiväljundid, koolituse edukalt läbinu:
* mõistab bio- ja ringmajanduse olemust ning selle sisu ja rakendamise võimalusi
* oskab pakkuda ettevõtetele nõuandeteenusena praktilisi lahendusi lähtuvalt bio- ja ringmajanduse olukorrast ja perspektiividest Eestis, Euroopa Liidus.
* mõistab bio-ja ringmajanduse seoseid ja potentsiaali globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* teab innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalseid probleeme, olulisemaid teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiipe;
* omab teadmisi innovatsioonivõimekuse arendamisest ja juhtimisest ettevõtetes, kogukondades, sh strateegiatest, süsteemidest, mõõdikutest;
* oskab näha innovatsiooni võimalusi ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmisel, sh omab teadmisi erinevatest investeerimisvõimalustest;
* teab kliimaeesmärkide põhialuseid, sh rohelepe, “Eesmärk 55” ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* teab olulisemaid meetmeid maamajanduse kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja süsiniku sidumise suurendamiseks (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* omab teadmisi kliimamuutustega kohanemise meetmetest põllumajanduses;
* omab teadmisi ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamisest (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalustest ja kohustustest

Koolitus on tasuta ning rahastatakse Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD), Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meede 2 “Toetus nõustajate koolituseks”

Osalemissoovi korral on vajalik eelregistreerimine, hiljemalt 06.02.2023
Lähem info ja registreerimine SIIN.

MAK_logo