Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

MAK 2007-2013 2. telje 2011.a. püsihindamisuuringute tutvustus

23. mai 2012

Harjumaa

Tallinn, Põllumajandusministeeriumi Suur saal

Harjumaa

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje 2011.a. püsihindamisuuringute tutvustus

Toimumiskoht: Põllumajandusministeeriumi Suur saal

Toimumisaeg: 23. mai 2012

 Kestvus: 10.00-15.30

Korraldaja: Põllumajandusuuringute Keskus

NB! Kõigil osavõtjatel palume oma tulekust eelnevalt teada anda (21. maiks) saates vastavasisuline e-kiri aadressile: ramon.reimets[A]agri.ee

Päevakava:

Aeg Teema Kokkuvõte Ettekandja
10.00-10.10 Sissejuhatus 2.telje püsihindamisalastesse tegevustesse   Livi Rooma- PMK
10.10-10.40 Kimalased Eesti põllumajandusmaastikul PMK on kimalaste seiret läbi viinud alates aastast 2006. Ettekandes antakse ülevaade kimalastest kui kasulikest putukatest ning nende arvukusest, liigirikkusest ja mitmekesisusest põllumajandusliku keskkonnatoetusega liitunud ja mitteliitunud ettevõtetes. Lisaks tuuakse lühidalt välja ka teiste Eestis kimalastega läbi viidud uurimuste tulemusi. Eneli Viik- PMK
10.40-10.55 Mitmeaastase taimestikuga rohumaa ribad 2011. a alustas PMK toetusaluste rohumaa ribade taimestiku seirega, et hinnata nende ribade taimestiku muutusi aja jooksul ja nende panust loodusliku või looduslähedase taimkatte olemasollu. Ettekandes antakse lühike ülevaade rohumaa ribade olulisusest, seirevalimi moodustamisest ning peamistest tähelepanekutest. Eneli Viik- PMK
10.55-11.20 Põllulindude seirest seoses PKT meetmetega Ettekandes tutvustatakse 2011.a. linnuseire käigus saadud tulemusi. Lisaks võrreldakse 2011.a. lindude seire tulemusi 2006-2010.a. saadud seire tulemustega. Riho Marja- PMK
11.20-12.00 Kompleksuuringu tulemustest aastate lõikes Ettekandes käsitletakse NPK üldbilanssi mahekülvikorra mullas ühe rotatsiooni jooksul, taimedele omastatavate fosfori ja kaaliumi  ning  huumusesisalduse muutust ning kultuuride saagikuse näitajaid sõnniku andmisel ja mitteandmisel. Karli Sepp- PMK
12.00-12.45 Paus
12.45-13.15 2.telje toetuste jagunemine ning sotsiaalmajanduslik ülevaade Ettekandes antakse ülevaade ÜPP toetuste  geograafilisest ning tootjate suuruse ning tüübi põhisest jagunemisest Eestis. Keskendutakse peamiselt MAK 2. telje toetustele.  Samuti käsitletakse 2. telje erinevate toetuste saajate erinevaid sotsiaalmajanduslikke näitajaid (kogutoodang, netolisandväärtus, ettevõtjatulu, arvestuslik netokasum jne). Katrin Vask- PMK
13.15-13.45 Toiteelementide bilanss ja kasutus. Pestitsiitide kasutuskoormus PMK seirevalimi ÜPT, KSM ja MAHE toetustüübiliste ettevõtete toiteelementide bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse muutus aastatel 2004-2010. Tulemuste võrdlus Statistikaameti ja Põllumajandusameti poolt avaldatud andmetega Marje Särekanno- PMK
13.45-14.15 Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees Tutvustatakse dreeniveeseire 2011. aasta tulemusi. Võrreldakse toiteelementide kontsentratsiooni dreenivees ning toitainete leostumist aastatel 2007-2011. Jaan Kangur- PMK
14.15-14.20 Paus
14.20-15.05 Mullastiku uuringud 2011.a. Ettekandes käsitletakse mullaviljakust ja maade kvaliteeti erinevast maakasutusest lähtuvalt, vee-erosiooni hindamisest Eestis USLE mudeli abil, minimeeritud harimise mõjust muldade omadustele ja keskkonna seisundile – siinjuures käsitletakse peale muldade agrokeemiliste ja füüsikaliste omaduste ka mulla elurikkust ja pestitsiidijääkide sattumist keskkonda. Tiina Köster- PMK
15.05-15.30 Arutelu   Livi Rooma- PMK

Ürituse korraldamist toetab Euroopa Liit.