Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandus/ Maaparandus

21. märts 2022 11:00 - 16:25

Veemajanduskavad 2022-2027 (eelnõu)

Hetkel koostatakse kolmanda perioodi 2022-2027 veemajanduskavasid, mille eesmärgiks on pinna – ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Eestis on määratletud kolm vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond.

Veemajanduskavad koostatakse koos üleujutusega seotud riskide maandamiskavadega. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid kahjulikke konfliktsituatsioone.

Kutsume teid esitama oma ettepanekuid ja vastuväiteid avaldatud dokumentide osas avaliku väljapaneku ajal, mis kestab kuus kuud. Eelnõude avalik väljapanek kestab 31.12.2021- 30.06.2022.

Toimumisaeg: 21. märts 2022, kell 11:00–16:25, MS Teams vahendusel

Päeva modereerib Reeda Iismaa, Keskkonnaministeeriumi veesoakonna nõunik

Lisainfo ja registreerimineKeskkonnaministeeriumi kodulehelt

Palume registreerida aruteludel hiljemalt 2 päeva enne koosoleku algust. Koosolekul osalemise link saadetakse peale registreerimist teie e-postile. Tehniliste probleemide korral pöörduge kadri@maves.ee.

Päevakava

11.00-11.10

Sissejuhatus – Anu Nemvalts, Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja

11.10-11.50

  • Ülevaade eesvoolude maaparanduslikust seisundist, eelmisel hoiukava perioodil tehtud töödest ja uue hoiukavaga planeeritud töödest. Maaparandust mõjutavad tegurid (mps-i (maaparandussüsteemi) täiendava vee juhtimine, arendustegevused mps-l jt).
  • Eesvoolu kaitselõigud, põgus ülevaade ja soovitused ühistutele.
  • Veemajanduskava meetmeprogrammis kavandatud meetmed, mis seostuvad PTAga, sh tegevused veemajanduskava meetmetega seotud eesvooludel, hajukoormuse ohtlikud lõigud, looduskeskkonda säästvad hoiutööd.
  • Soovitused hooldustöödeks mps maa-alal. Maaparandussüsteemide kaardirakenduse tutvustus.
    – Tiiu Valdmaa, Põllumajandus- ja Toiduameti maaparanduse ja maakasutuse osakonnajuhataja

11.50-12.10

Küsimused-vastused

12.10-12.55

Paus

12.55-13.10

Veemajanduskava vajadus, üldeesmärgid ja struktuur. – Karl Kupits, Maves OÜ

13.10-13.30

DAML projekti tulemuste tutvustus, seos meetmete planeerimisega. Arvo Iital, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

13.30-14.15

Põllumajanduskoormus veekeskkonnale sh toitainekoormus, hüdromorfoloogiline koormus ja ohtlike ainete koormus (taimekaitsevahendid). Koormuse ohjamise vajadused ja võimalused. Koprapaisud. Plaanitud meetmed, rakendajad. Veemajanduskavade meetmete kaardirakenduse tutvustus. – Karl Kupits, Maves OÜ; Pille Antons, ELLE OÜ

14.15-14.35

Küsimused-vastused

14.35-14.45

Paus

14.45-15.05

Põllumajanduse seos hea merekeskkonna seisundi saavutamisesse ja sihtide täitmisesse, merekeskkonna poolne vajadus koormuste ohjamiseks. – Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikooli merefüüsika osakonna professor

15.05-15.15

Küsimused-vastused

15.15-15.30

Põllumajanduse, metsanduse ja maaparanduse seos üleujutusohuga ja selle maandamisega. Planeeritud meetmed ja nende rakendamise põhimõtted. – Pille Antons, ELLE OÜ

15.30-15.45

LIFE IP CleanEST projekti Viru alamvesikonna veemajanduskava tugispetsialisti rolli tutvustus. – Tatjana Rõõm, Keskkonnaministeeriumi Life IP CleanEST projekti abiprojektijuht

15.45-16.05

Meetmete kaasfinantseerimise võimalused (EL ühtse põllumajanduspoliitika raames makstavad toetused). – Esineja täpsustamisel

16.05-16.25

Küsimused-vastused