Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

23. juuli 2019

Toimumisaeg 23.07.2019
Maht 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu linn
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 56/1
auditoorium A303 III korrusel (saab tulla trepist või liftiga)
Ajakava 9:00 – 10.30 õppetöö
10:30 – 10:45 kohvipaus
10:45 – 12:15 õppetöö
12:15 – 12:45 lõuna
12:45 – 14:15 õppetöö
14:15 – 14:20 paus
14:20 – 15.50 õppetöö

9:00 – 10.30 õppetöö (9.00 – 9.15 Loomade vedamise üldtingimused; 9.15 – 9.30 vajalikud korraldused teekonna lühendamiseks ja teekonna vältel loomade vajaduste rahuldamiseks; 9.30- 9.50 loomade veovalmidus koos pildimaterjaliga; 9.50 – 10.30 veovahendite konstruktsioon, ehitus, korrashoid ja käitus koos kursuse tarvis loodava videoga erinevate veovahendite sobivuse tutvustusega)

10:45 – 12:15 õppetöö (10.45 – 11.30 peale- ja mahalaadimisseadeldised ning nende kasutamine; 11.30 – 11.45 nõuded ja soovitused loomi hooldavale personalile; 11.45 – 11.55 loomade heaolu tagamine ja kontrollimine veo kestel; 11.55 – 12.15 loomadele piisava põrandapinna ja ruumi kõrguse nõuded, arvestades loomade suurust ja kavandatavat teekonda)

12:45 – 14:15 õppetöö (12.45 – 13.15 loomade liigist sõltuvalt sobivate ajavahemikega piisava kvaliteediga ja piisavas koguses loomade jootmise ja söötmise nõuded ning puhkuse võimaldamine; 13.15 – 13.40 veodokumendid ja nende täitmine 13.40 – 14.15 loomade füsioloogia ja eelkõige joogi- ja söödavajadus, loomade käitumine ja stressi mõiste)

14.20 – 15.50 õppetöö (14.20 – 14.40 loomade käsitsemise praktilised aspektid; 14.40 – 15.00 juhtimisviisi mõju veetavate loomade heaolule ja liha kvaliteedile; 15.00 – 15.20 loomadele esmaabi osutamine; 15.20 – 15.30 loomi käsitseva personali ohutus; 15.30 – 15.50 kirjalik eksam

Õppekava kinnitamise teade 03.05.2018 nr 4.2-6/2458-1
Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias, PhD, DVM Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

 
Sisu – Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus (loomakaitseseadus ja määrus 1/2005);
– Määruse 1/2005 reguleerimisala, mõisted ja loomade vedamise üldtingimused;
– Korraldajad, vedajad, loomapidajad ja kogumiskeskused
Veovalmidus, veovahendid
Kõigile veovahenditele kohaldatavad sätted
Täiendavad sätted auto- ja raudteevedude korral
Lisatingimused loomade vedamisel veeremilaevadega
Lisatingimused loomade vedamisel õhutranspordiga
Lisatingimused loomade vedamisel konteinerites
Veotavad
Peale- ja mahalaadimine ning hooldamine
Vahendid ja menetlused
Hooldamine
Eraldamine
Vedamise ajal kontrollimine
Täiendavad tingimused loomaveolaevadele ja merekonteinereid vedavatele laevadele
Nõuded loomaveolaevade ehitusele ja seadmetele
Vee ja söödaga varustamine loomaveolaevadel ja merekonteinereid vedavatel laevadel
Jootmise ja söötmise ajavahemik, teekonna kestus ja puhkeajad
Täiendavad tingimused koduhobuslaste, koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade pikaajalise veo korral
Ruuminõuded
Teekonnaleht
Võimalusel tutvutakse erinevate loomaveokitega ning hinnatakse nende sobivust loomade transpordiks
 
Registreerumise tähtaeg 14.07.2019

 

Registreeru :
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=13444&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

 

MAK_logo