Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

19. okt. 2018

Toimumisaeg 19.10.2018
Maht 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 56/1
auditoorium A303 III korrusel (saab tulla trepist või liftiga)Autoga koolitusele saabujatel on võimalik parkida tehnikamaja või spordihoone parklasse.
Toimumise ajakava ja lisainfo 10:00 – 11.30 õppetöö
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 õppetöö
13:15 – 13:45 lõuna
13:45 – 15:15 õppetöö
15:15 – 15:20 paus
15:20 – 16.50 õppetöö10:00 – 11.30 õppetöö (10.00 – 10.15 Loomade vedamise üldtingimused; 10.15 – 10.30 vajalikud korraldused teekonna lühendamiseks ja teekonna vältel loomade vajaduste rahuldamiseks; 10.30- 10.50 loomade veovalmidus koos pildimaterjaliga; 10.50 – 11.30 veovahendite konstruktsioon, ehitus, korrashoid ja käitus koos kursuse tarvis loodava videoga erinevate veovahendite sobivuse tutvustusega)11:45 – 13:15 õppetöö (11.45 – 12.30 peale- ja mahalaadimisseadeldised ning nende kasutamine; 12.30 – 12.45 nõuded ja soovitused loomi hooldavale personalile; 12.45 – 12.55 loomade heaolu tagamine ja kontrollimine veo kestel; 12.55 – 13.15 loomadele piisava põrandapinna ja ruumi kõrguse nõuded, arvestades loomade suurust ja kavandatavat teekonda)

13:45 – 15:15 õppetöö (13.45 – 14.15 loomade liigist sõltuvalt sobivate ajavahemikega piisava kvaliteediga ja piisavas koguses loomade jootmise ja söötmise nõuded ning puhkuse võimaldamine; 14.15 – 14.40 veodokumendid ja nende täitmine 14.40 – 15.15 loomade füsioloogia ja eelkõige joogi- ja söödavajadus, loomade käitumine ja stressi mõiste)
15.20 – 16.50 õppetöö (15.20 – 15.40 loomade käsitsemise praktilised aspektid; 15.40 – 16.00 juhtimisviisi mõju veetavate loomade heaolule ja liha kvaliteedile; 16.00 – 16.20 loomadele esmaabi osutamine; 16.20 – 16.30 loomi käsitseva personali ohutus; 16.30 – 16.50 kirjalik eksam

Õppekava kinnitamise teade 03.05.2018 nr 4.2-6/2458-1
Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias PhD, DVM Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
 

Kohtade arv on piiratud! Vajalik eelregistreerimine:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=12326&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesmärk Saada ülevaade:
– seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil;
– erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded;
– loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest;
– kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel;
– teekonnalehtedest ja nende täitmisest.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
Õpiväljundid Koolitusel osalenu on saanud ülevaate:
Seadusandlusest, mis kohaldub põllumajandusloomade transpordil;
Erinevate põllumajandusloomade transpordinõuetest;
Koolitusel osalenu teab, millised loomad on sobivad transpordiks;
Koolitusel osalenu omab teadmisi, kuidas loomi veokisse aetakse ning kuidas neid võib grupeerida;
Oskab märgata transportvahendite mitte sobivust ning teab mida on vaja erineva pikkusega transpordil veokite juures arvestada;
Teab, kuidas tagada loomade heaolu transpordi kestel;
Oskab täita teekonnalehti.
Sisu – Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus (loomakaitseseadus ja määrus 1/2005);
– Määruse 1/2005 reguleerimisala, mõisted ja loomade vedamise üldtingimused;
– Korraldajad, vedajad, loomapidajad ja kogumiskeskused
Veovalmidus, veovahendid
Kõigile veovahenditele kohaldatavad sätted
Täiendavad sätted auto- ja raudteevedude korral
Lisatingimused loomade vedamisel veeremilaevadega
Lisatingimused loomade vedamisel õhutranspordiga
Lisatingimused loomade vedamisel konteinerites
Veotavad
Peale- ja mahalaadimine ning hooldamine
Vahendid ja menetlused
Hooldamine
Eraldamine
Vedamise ajal kontrollimine
Täiendavad tingimused loomaveolaevadele ja merekonteinereid vedavatele laevadele
Nõuded loomaveolaevade ehitusele ja seadmetele
Vee ja söödaga varustamine loomaveolaevadel ja merekonteinereid vedavatel laevadel
Jootmise ja söötmise ajavahemik, teekonna kestus ja puhkeajad
Täiendavad tingimused koduhobuslaste, koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade pikaajalise veo korral
Ruuminõuded
Teekonnaleht
Võimalusel tutvutakse erinevate loomaveokitega ning hinnatakse nende sobivust loomade transpordiks
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine õppetöös ja testi edukas sooritamine.
Hindamiskriteeriumid Positiivselt sooritatud test (75 % vastustest õiged).
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 15.10.2018
Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse. 

Kohtade arv on piiratud! Vajalik eelregistreerimine:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=12326&systeemi_seaded=3,1,12,1

 

Lähem info:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

 

MAK_logo