Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

22. apr. 2019 09:00 - 18:30

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Kursusele registreerumine Räpina Aianduskooli kodulehel:
Taimekaitse kursuste toimumise ajad:
1. Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale
– 24. jaanuar kell 8.30 – 17.00 Võrus, MTÜ Võluvõru Koolituskeskus, Räpina mnt. 12, III korrus
–  18.märts kell 8.30 – 17.00 Räpina Aianduskoolis, Pargi 32
– 22.aprill kell 9.00 – 18.30 Valgamaal, Sangastes, Sangaste kultuurimajas, Valga mnt. 7
–  20. juunil 9.00 – 18.00 Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1a, Tartu

 

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:
I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.

  • Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse

3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel https://www.aianduskool.ee/taimekaitse-taienduskoolitus-profile/ või tel: 796 1549 ja 5346 1209

Kaasa võtta oma sülearvuti ja vajadusel ka pikendusjuhe

MAK_logo