• Prindi

Toetused

TOETUSVÕIMALUSED

Põllumajanduse ja maaelutoetustest 

Otsetoetustega seotud määrused Põllumajanduministeeriumi kodulehel

MAK 2014-2020 toetustega seotud määrused Põllumajandusministeeriumi kodulehel (vt lehe lõpus)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA):

Maaelu toetuste 2015.a  ajakava leiab lingilt:
http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/

 

Pindalatoetusest ja täiendavatele põllumaadele toetuse taotlemisest

Alates 2014.  aastast ei ole enam ühtse pindalatoetuse taotlemisel 2003. aastal põllumaade registrisse kantud põllumaade piirangut. Nüüdsest on võimalik  nii põllumassiivide lisamiseks kui piiride muutmiseks esitada avaldus ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Selliseid muudatusi on võimalik edaspidi teha ka kõigil järgnevatel aastatel.

Täpsemalt loe: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/pindalatoetused_yld_2015/  ja 

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega määratletakse perioodil 2015-2020 makstavate põllumajanduse otsetoetuste üldised nõuded, ühtse pindalatoetuse, kliima- ja keskkonnatoetuse nõuded. Otsetoetusi saab tänavu taotleda 7.-25. maini.

 

Lisaks antakse 2015. aastal siseriiklike toetustena Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses riigiabina sätestatud järgmisi toetusi:

•             põllumajanduskindlustustoetus;
•             põllumajandusloomade aretustoetus;
•             põllumajandustootja asendamise toetus;
•             turuarendustoetus

ning Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses riikliku abinõuna sätestatud 
•             praktikatoetust.
 

Täpsemalt vaata siseriiklike toetuste kohta põllumajanduministeeriumi kodulehelt

Uuendatud 19.05.2015

 

Siintoodud materjal on koostatud eesmärgiga selgitada toetusvõimalusi nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele.

ALUSTAVALE  ETTEVÕTJALE:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS):

Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus 

Toetuse suurus
Starditoetust on võimalik taotleda kuni  5 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
Täpsemalt: http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist

Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.
Stardi- ja kasvutoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.
Täpsemalt: http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist

Toetust saab kasutada masinate, seadmete või muu ettevõtte tegevuseks otseselt vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks. Soetatava materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.

Transport- ja seadistamine
Toetust saab kasutada toetusega soetatavate masinate ja seadmetega seotud transpordi ja seadistamise kuludeks.

Turundus
Toetust saab kasutada projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimiseks. Teenuseosutaja peab olema vähemalt viimase aasta jooksul tegelenud osutatava turundusteenuse pakkumisega.

Käibemaks
Toetust saab kasutada projekti raames tasutud käibemaksu tasumiseks, kui taotlejal ei ole käibemaksu kohuslane.

Stardi- ja kasvutoetust ei saa taotleda põllumajanduslikuks tegevuseks.

 

Eesti Töötukassa:

Toetused vaata: http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised

 

Ettevõtluse alustamise toetus http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot), mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Ettevõtluse alustamise toetuse saaja
Toetust saab taotleda , kui olete vähemalt 18-aastane registreeritud töötu või koondamisteatega tööotsija ning täidetud on üks järgnevatest tingimustest:
1.            olete läbinud ettevõtluskoolituse;
2.            teil on majandusalane kutse- või kõrgharidus;
3.            teil on ettevõtluskogemus (vähemalt üheaastane FIE või juhatuse liikme staatus). 

 

Töötutoetus http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus

Töötutoetusele on õigus, kui:
1.            olete registreeritud töötuna;
2.            teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (112.22 eurot);
3.            olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite.

 

Töötaja ümberõppe kulude hüvitamine  http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootaja-umberoppe-kulude-huvitamine

Töötukassa hüvitab tööandjale 50% ulatuses (kuid mitte rohkem kui 1250 eurot) töötaja ümber- või täiendusõppe kulud, kui:
1.            töötaja ei ole terviseseisundi tõttu pikka aega tulnud toime oma tööülesannete täitmisega ja pärast ümber- või täiendõpet pakub tööandja töötajale teist tööd;
2.            töötaja oli enne tööle asumist töötuna arvel järjest vähemalt 12 kuud ja koolitus parandab tema tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.  
Töötaja koolituskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos tervisetõendi või töölepingu koopiaga.

Töötaja koolitus ei tohi alata enne, kui olete töötukassalt saanud koolituskulude hüvitamise kinnituskirja.

Koolitus, mille kulude hüvitamist taotlete, võib kesta kuni ühe aasta.

 

TEGUTSEVALE ETTEVÕTJALE:

Kuidas leida enda projektile sobivaid toetusvõimalusi:
Olenevalt projekti valdkonnast on Eestis eurofondide vahendite jagamine ja haldamine jaotatud mitmete üksuste vahel:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) http://www.pria.ee/

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) http://www.eas.ee/

Erametsakeskus http://www.eramets.ee//toetused

Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) http://www.kik.ee/et/taotlejale/avatud-voorud.html

INNOVE - elukestva õppe toetamine http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) infoühiskonna teadlikkuse tõstmine http://www.ria.ee/itt/

Selleks, et jooksvalt kõikide fondide tegevusega kursis olla, haldab EAS ühist andmebaasi, mille leiab: http://easbaas.5dvision.ee/    

See on vaba ligipääsuga kõigile. Kuvatakse otsingut täpsustavad väljad, mida võib täita, kuid ei pea. Juhul kui ei määra ühtegi kriteeriumit, kuvatakse kõik andmebaasis olevad toetusmeetmed. Kuvatavad toetusmeetmed on jaotatud tegevuste, oleku ja tähtaegade järgi. Olek võib olla kas suletud, avatud või avanemas.

Kui tähtaja tulbas on kuupäev, siis tähendab see seda, et antud meetmel on kindel sulgemise tähtaeg ja hiljemalt selleks kuupäevaks peavad kõik taotlusdokumendid esitatud olema.

Kui tähtaja tulbas märked puuduvad, siis tähendab see seda, et meede on jooksvalt avatud ja meede on avatud kuni eelarvevahendite lõppemiseni.

Kui meede on hetkel suletud, siis ei tähenda see ilmtingimata seda, et see ei võiks jälle uuesti avaneda. Mitmed meetmed on sellised mis avanevad tähtajaliselt korra või kaks aastas. Samuti võidakse meede uuesti avada kui mõni positiivse kinnituse saanud taotleja mingil põhjusel projekti elluviimisest loobub ja selle tagajärjel lähevad ülejäänud vahendid uuesti jaotamisele.

Iga toetusmeetme leheküljel on ära toodud lühitutvustus ja veebiaadress lehele kus on toetuse detailsem info, reeglid, taotluse esitamiseks vajalike dokumentide blanketid, juhised ja näidised. Lisaks tasub alati otsida üles vastava meetme määrus, kus on kirjas konkreetse toetuse jagamise tingimused ja kord.

Meetme määrus on kõige detailsem ja põhjalikum dokument ning tuleks kindlasti enne toetuse taotlemist üksikasjalikult läbi lugeda.

Kindlasti on soovitav ka vastava konsulendiga nõu pidada, kuna ka nemad tegelevad toetuste temaatikaga igapäevaselt ja saavad anda omapoolse objektiivse hinnangu ning näpunäiteid. Lisaks toetusvõimalustele oskavad konsulendid nõustada ka muudes küsimustes nagu strateegiline planeerimine, lisaks toetustele ka teiste võimalike finantsvahendite kaasamine või muud ettevõtlusega seotud küsimused.

Konsulendid PRIA toetuste osas leiad siit:
http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/konsulendid/leia-konsulent

Metsavaldkonna konsulendid leiad siit:
http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/

Konsultandid EAS-i toetuste osas leiad siit:
http://www.eka.ee/index.php?id=10892 
Osade EAS-i toetuste (näiteks: eksporditoetus) puhul on eelkonsultatsioon isegi kohustuslik.

 

Eelnevalt konsulteerides saab küsida esialgset hinnangut kavandatavale projektile. Juhul kui ilmneb, et projekt ei ole abikõlbulik, säästate aega ja raha taotlusdokumentatsiooni täitmise arvelt ning saate nõu, mida edaspidi silmas pidada ja kuidas edasi minna.

 

Koostas: Aavo Hõbe, maaettevõtluse ja finantsmajanduse valdkonna konsulent
veebruaris, 2014