Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Üleujutused, veemajanduse juhtimise parendusvõimalused, veevõtt ja heitvesi, jääkreostus

14. märts 2022 12:30 - 16:45

Veemajanduskavad 2022-2027 (eelnõu)

Hetkel koostatakse kolmanda perioodi 2022-2027 veemajanduskavasid, mille eesmärgiks on pinna – ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Eestis on määratletud kolm vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond.

Veemajanduskavad koostatakse koos üleujutusega seotud riskide maandamiskavadega. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid kahjulikke konfliktsituatsioone.

Kutsume teid esitama oma ettepanekuid ja vastuväiteid avaldatud dokumentide osas avaliku väljapaneku ajal, mis kestab kuus kuud. Eelnõude avalik väljapanek kestab 31.12.2021- 30.06.2022.

Toimumisaeg: 14. märts 2022, kell 12:30–16:45, MS Teams vahendusel

Päeva modereerib Reeda Iismaa, Keskkonnaministeeriumi veesoakonna nõunik

Lisainfo ja registreerimine: Keskkonnaministeeriumi kodulehelt

Palume registreerida aruteludel hiljemalt 2 päeva enne koosoleku algust. Koosolekul osalemise link saadetakse peale registreerimist teie e-postile. Tehniliste probleemide korral pöörduge kadri@maves.ee.

Päevakava

12.30-12.40

Sissejuhatus – Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi asekantsler (võib muutuda)

12.40-14.00

  • Veemajanduskava vajadus, üldeesmärgid ja struktuur. Üldised ettepanekud veemajanduse tõhusamaks korraldamiseks järgmistel
    perioodidel. Kliimamuutuste mõju  – Karl Kupits, Maves OÜ
  • Kliimamuutuste mõju järvedele ja vajalikud meetmed Eesti Maaülikool (esineja täpsustamisel)
  • Koormused: veevõtt, heitvesi, sh kaevandused ja vee-ettevõtete tegevused, ohtlikud ained veekeskkonnas, jääkreostusobjektid.
    Veemajanduskavade meetmete kaardirakenduse tutvustus – Karl Kupits, Maves OÜ, Pille Antons, ELLE OÜ

14.00-14.20

Küsimused-vastused

14.20-14.35

Paus

14.35-14.50

LIFE IP CleanEST projekti Viru alamvesikonna veemajanduskava tugispetsialisti rolli tutvustus. – Tatjana Rõõm, Keskkonnaministeeriumi Life IP CleanEST projekti abiprojektijuht

14.50-15.10

Meetmete kaasfinantseerimise võimalused (Keskkonnaprogramm, EL vahendid) – Olav Ojala, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

15.10-15.20

Küsimused-vastused

15.20-15.35

Üleujutused maaparandussüsteemidel, maaparandussüsteemi lisavee juhtimine. – Tiiu Valdmaa, Põllumajandus- ja Toiduameti maaparanduse ja maakasutuse osakonnajuhataja

15.35-15.45

Küsimused-vastused

15.45-16.05

Üleujutusohuga seotud riskide kaardistamine ning üleujutusohuga riskipiirkondade määramine. Üleujutusohu hindamisel kasutud stsenaariumid. – Agne Aruväli, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

16.05-16.35

Ajakohastatud üleujutusega seotud riskide maandamiskavad. Üleujutuste tagajärgede vähendamiseks planeeritud meetmed ning nende rakendamise põhimõtted. – Pille Antons, ELLE OÜ

16.35-16.45

Küsimused-vastused