Eestimaa Looduse Fondi tegevuse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja riigiasutustega järgmiste tegevuste kaudu: ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine; Eestile omaste loodusmaastike ja koosluste säilitamine; loodusvarade säästlikule kasutamisele kaasaaitamine; keskkonnateadlikkuse suurendamine ühiskonnas; lahenduste otsimine tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks. Loe lähemalt http://www.elfond.ee/

Roheline värav on uudisteallikas, mis pakub tasuta informatsiooni loodus- ning keskkonnateadlikku mõtteviisi edendamiseks. Roheline Värav pakub infot, mis aitaks mõista ökosüsteemi terviklikkust, selle toimimist ning haavatavust; suurendada ühtekuuluvustunnet inimese ja looduse vahel; õppida arvestama loodusega iga otsuse algetapil. Loe lähemalt http://www.greengate.ee/

Ökomärgised võeti kasutusele pakkumaks tarbijale võimalust leida tooteid/teenuseid, mis tekitavad loodusele vähem kahju. Ökomärgised paigaldatakse ainult toodetele/teenustele, mis vastavad seatud kriteeriumitele. Ülevaade levinumatest ökomärgistest: http://www.envir.ee/et/levinumad-okomargised-eestis

Baltic Deal on kõikide Läänemere äärsete riikide koostööprojekt, mille eesmärk on vähendada põllumajanduslikust tegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid keskkonnale nii, et konkurentsivõime ja tootmismahud ei kannataks. Projekti lõpptulemusena peaks olema loodud kõikide Läänemere piirkonna riikide koostööl ühine lähenemine keskkonnakaitseks põllumajanduses ning samuti tugevdada seeläbi kõikide osalevate riikide koostööd põllumajanduslike nõuandesüsteemide vahel. Loe lähemalt http://www.pikk.ee/balticdeal/