Avaldatud: 6. august 2012Kategooriad: Uudised

Ühe suurema piimatootja OU Aravete Agro enamusosalus ehk 82 protsenti aktsiatest on müü­dud Austria investorite grupile, kelle omandis oli enne seda Eestis juba kuus piimafarmi.

Austerlaste näol on tegemist n-ö Vaklaki grupi­ga, mis pärast Aravete Agro omandamist on tõus­nud konkurentsitult kõige suuremaks piimatootmisgrupiks Eestis. Vaid vähem kui pool aastat en­ne tehinguid Aravete Agroga ehk eelmise aasta lõ­pus omandas Vaklak grupp ASi Adavere Agro ja ASi Risti Agro. OÜ Vaklak juht on austerlane Wolfgang Leitner. Ta on ühtlasi ka kõigi seitsme Vaklak grup­pi kuuluva piimafarmi juhatuse või nõukogu liige.

Äriregistri andmeil vahetasid Aravete Agro suu­remad osalused omanikku selle aasta aprillis ja juuli algul. Oma osaluse Aravete Agros müüs ka et­tevõtte tegevjuht Leonid Linkov eraisikuna ja kaasosanikuna mitme firma kaudu, Tallinna Äripan­ga üks omanikfirma AS Leonarda Invest ning in­vestorid, kes peidavad end OÜ Afford Õigusbüroo taha. Kokku on ostetud 81,9 protsenti Aravete Agrost. Ülejäänud 18,1 protsenti jaguneb umbes 450 väikeosaniku vahel.

Ehkki juriidiliselt kuuluvad praegu osakud fir­made asutamise ja raamatupidamisega tegeleva Saima Vahimetsa firmale OÜ Friestein, on tehin­gute rahastajaiks Austria investorid ehk nn Vak­lak grupp. Saima Vahimets keeldus igasugustest kommentaaridest.

Ettevõtte juht pakkus 30 senti osakust. Aravete Agro mitu väikeosanikku väitsid Äripäevale, et et­tevõtte juhatuse esimees Leonid Linkov on varem käinud nende juures ettepanekuga müüa osakud talle ja pakkunud osaku eest 30 senti. Oma väikeosaluse müüjaid oli siiski vähe, sest pakutud hinda peetakse liiga väikeseks. Küll aga arvasid väikeosanikud, et ilmselt tegid Aravete Agro suuremad osa­nikud väga hea tehingu, sest muidu ei oleks nad ju oma osalust müünud. Samuti avaldas mitu väikeomanikku kahtlust, kas austerlased üldse kunagi nende osalused välja ostavad, sest hääleõigus on neil nagunii käes.

Leonid Linkov oli ajakirjanikuga suheldes tõr­ges. "Tehingutega seotud andmed on äriregistris olemas ja minu käest te midagi täpsemat, kui riik­likus registris kirjas on, ei saa," ütles Linkovning li­sas, et ei oska ka kommenteerida Austria investori­tega läbirääkimisi. Küll kinnitas, et on pakkunud väikeosanikele võimalust oma osalus talle müüa.

Kõik firmad iseseisvad. Austria investorite ja nendele kuuluvate piimatootjate vahelist suhtlust koordineerib OÜ RebrukFarm tegevjuht Alo Salm. "Ma nimetan ennast naljatledes korkvenderiks -see on see balloon või kumm, mis pannakse laeva ja kai vahele," muigab Salm. "Igasugused arutelud, nõupidamised, investeeringuplaanid ja igakuine aruandlus käib praegu minu kaudu. Mina olen va­helüli omanike ja ettevõtete vahel."

Samas rõhutab Salm, et kõik nn Vaklaki grup­pi kuuluvad ettevõtted on iseseisvad ja juhte välja vahetatud ei ole. "Tegu ei ole kontserniga," selgitas ta. "Kõik on eraldi ettevõtted, kuuluvad erinevatele Austria investoritele ja iga ettevõte tegutseb nii, na­gu on siiamaani tegutsenud." Vaklaki grupi jurii­dilist poolt on Eestis aidanud korraldada AS Advo­kaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat Allar Aru on ka mitme gruppi kuuluva piimafar­mi nõukogu liige. Küsimusele, kas nende klienti­dest austerlastel on plaanis Eestis veel mõni põllu­majandusettevõte osta, vastas Aru, et sellist infot tal praegu ei ole. "Nad pigem keskenduvad olemas­olevate ettevõtete tõhusamale töölepanemisele ja firmadesse vajalike investeeringute tegemisele."

Mis on mis

OÜ Aravete Agro

Eesti üks suuremaid piima­tootjaid, lisaks kasvatab söödateravilja ja rohusöötasid oma tarbeks.

Tänavu aprillis ja juuli al­gul müüsid endised suure­mad osanikud – Leonid Lin­kov eraisikuna ja kaasosani­kuna mitme firma kaudu, Tal­linna Äripanga üks omanikfir­ma AS Leonarda Invest ja OÜ Afford Holding – oma osa­lused.

Ostjateks on Austria inves­torid ehk nn Vaklak grupp. Praeguseks on kokku oste­tud 81,9 protsenti, osakuid hoiab firmade asutamisega tegelev Saima Vahimetsa OÜ Friestein.

Kunagi oli kokku üle 700 väi­keaktsionäri, nüüd on alles umbes 450 väikeaktsionäri. juhatuse esimees Leonid Linkov, juhatuse liige Lem­bit Savila.

2012. aasta juuni keskpai­gast on nõukogu liikmeteks Wolfgang Leitner, Allar Aru ja Saima Vahimets. 2011. aasta käive oli 5,5 mln eurot(+10% võrreldes 2010. aastaga) ja kasum 0,9 mln eurot (+450%).

Kommentaar

Tootmisvõimekus suurenes uute omanikega

MARGUS MULD, Trigon Dairy Farming ASi Eesti farmide juht:

Austria investoritele kuuluv nn Vaklaki grupp on pärast Aravete Agro ostmist oluliselt oma tootmispotentsiaali suurendanud. Samas me väga ei tunne, et üks piimatootja oleks teisele suur konkurent, sest kõigil on kindlad müügikanalid. Kuna oma osaluse Aravete Agros müüs ka Tallinna Äripangaga seotud firma, siis ma arvan, et pank tahab lahti saada ka kõigist teistest piimatootmisfirmadest, milles ta veel osanik on. Ja pole välistatud, et kuna nad on ühe ostjaga juba kaupa teinud, siis võivad nad ka edaspidi temaga ostu-müügitehinguid teha.

Uus investor pole veel pakkumist teinud

TOIVO RIISPAP

OÜ Aravete Agro osanik (0,1%):

Minu osalus, nagu ka kõigil teistel väikeosanikel, on tekkinud tänu sellele, et me omal ajal majandis töötasime. Osanikele ei ole kunagi di­vidende jagatud, kuuldavasti on kogu teenitud kasum investeeritud ettevõttesse.

Ma ei ole viimastel üldkoosolekutel käinud, kuid kuulda on, et enamusosalus on müüdud Austria investoritele. Tegelikult pole väikeaktsio­näridel juba ammu mingit sõnaõigust olnud, sest kontrollpakk läks ära juba ammu, siis, kui suur­omanikuks oli Lacto.

Kunagi tegi Linkov (Leonid Linkov, Aravate Agro tegevjuht- toim) mulle ja abikaasale ette­paneku müüa osalus maha. Me ei müünud, sest pakutud hind oli vilets. Ei tea, kas uus, Austria in­vestor teeb kunagi parema pakkumise. Seni ei ole meiega ühendust võetud.

Äripank valmis loobuma põllumajandusfirmadest

Kui praegu tuleks keegi ostja ja ütleks, et müüge selle või teise piimatootja osalus ära, siis me kindlasti kaaluksime seda, kin­nitas Tallinna Äripanga nõu­kogu liige, OÜ Advokaadibü­roo Laus & Partnerid vandead­vokaat ja partner Madis Kiisa.

"Kui leiduks ostja, siis me ole­me alati nõus läbi rääkima," ütles Kiisa ja lisas, et iga asi on müügis, kui hind sobib. "Samas olen mi­na siiski vaid kliendi esindaja ja mina müügiotsuseid ei tee."

Tallinna Äripangale kuulub kaude osalus sellistes suurtes pii­matootmisettevõtetes, nagu AS Peetri Põld ja Piim, OÜ Tamm­saare, Lelle Põllumajanduse OÜ ja OÜ Vaimastvere Agro. Tänavu aprillis müüs pangaga seotud ettevõte oma osaluse OÜs Ara­vete Agro.

Kiisa sõnul oli Aravete Ag­ro müük suhteliselt õnnelik ju­hus, sest leidus piimatootmisest huvitatud ostja. "Müügiprotsess võttis siiski aasta aega," täp­sustas ta.

Kiisa ütles, et ega pank tege­likult ju põllumajandusega te­geleda ei taha. "Tallinna Äripan­gaga seotud põllumajanduset­tevõtted ei ole meie jaoks stra­teegiline investeering, need on nii-öelda häda sunnil omanda­tud ja võlgade katteks saadud ettevõtted."

Kiisa meenutas, et Äripank sai põllumajandusfirmad sel­le tõttu, et finantseeris kunagi afgaanist piimaärimeest Yaqub Haidaryt, kes aga pankrotti läks. "Me oleme neid firmasid toeta­nud ja kõik need ettevõtted on iseseisvalt end ära majandanud ning ka võlataagast lahti saa­nud," rääkis Kiisa.

Tasub teada

Mõlemal Austria grupil 7 piimatootmisfirmat

NN Vaklak Grupi investorid on Austria firmad Perkoutz Gesellshaft, Certus Beteiligungsja CA-LE11 Immobilien. Eestis on re­gistreeritud OÜ Vaklak, mida ju­hib austerlane Wolfgang Leitner.

Gruppi kuulub 7 piimafarmi.

Eesti piimatootmisturul tegut­seb veel üks Austria investori­te grupp, mille 7 piimatootmis­firmat on koondunud OÜ Ühinenud Farmid alla – OÜ Karuvälja, AS Ühinenud Farmid, OÜ Abja Farmid, OÜ Muhu Farmid, OÜ Tõhela Farmid, OÜ Rõude Far­mid, TÜH Varstu Piimaühistu.

Väinu Rozental, Äripäev

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/