Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

PRESSITEADE

Tartus, 24. oktoobril 2018

e-PRIAs algab maaparanduse investeeringutoetuse taotluste eeltäitmine

 

Alates 24.oktoobrist on põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse soovijatel võimalik PRIA iseteenindusportaalis e-PRIA taotlust eeltäita ning 31. oktoobrist 7. novembrini e-PRIAs taotlused ära esitada.

See toetus aitab rahastada  maaparanduslikke tegevusi nagu kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine, samuti juurdepääsu tagamine põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine/rekonstrueerimine.

Tänavune taotlusvoor on käimasoleval rahastusperioodil neljas, selle eelarves on toetuste jaoks 8 miljonit eurot. Eelarve jaguneb kahe sihtgrupi vahel:  ettevõtjatele 2 400 000 eurot, MTÜdele ja sihtasutustele  5 600 000 eurot.

Meetme määrusega sätestatakse täpsemad nõuded taotlejatele ning nende kulutuste loetelu, mille jaoks võib toetust saada. Toetuse ja omaosaluse määr ning toetuse suurus sõltuvad tegevustest, mille jaoks toetust taotletakse.

Selgitav info taotlemise ja e-PRIA kasutamise kohta on PRIA kodulehel, abi saab küsida investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.

Kõik taotlused läbivad hindamise määruse lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindamine toimub eraldi mõlemas sihtgrupis. Toetused määratakse nõuetekohastele taotlustele eelarvete ulatuses ning kui kõigi taotluste rahuldamiseks eelarvet ei jätku, määratakse toetused hindepunktide põhjal saadud paremusjärjestuste alusel.

Otsused koostab PRIA hiljemalt 26. veebruariks 2019

 

Pressiteate edastas

Eveliis Padar
juhtivspetsialist | teabeosakond

+372 5342 3747  | 737 1219

eveliis.padar@pria.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
www.pria.ee