Avaldatud: 18. september 2012Kategooriad: Uudised

Energiahinna tõus on köö­givilja kasvatamise küttega kasvuhoonetes väga raskeks muutnud.

AS Sagro on köögivilja kas­vuhoones kasvatanud 20 aas­tat, viimased kaks-kolm aastat on olnud keerulised. Normaal­setel aastatel ulatus tomatitoodang üle 600 tonni aastas ja sel­lest ei jätkunud kõigile kauba­kettidele. Nüüd oleme vähenda­nud aasta toodangut 400 ton­nini. Kasvuhoonekurgi kas­vatamise rentaablus on natu­ke parem, kuid tänaseks on ka kurki toota ebaotstarbekas.

Müügihind jäi samaks. Taime­kasvatuses on tootmisperiood pikk ja oktoobris-novembris on raske tootmist planeeri­da, kui pole teada, mis on ener­gia hinnad näiteks märtsis-aprillis. Tänavu juhtus koguni nii, et gaasi hind tõusis läinud aas­taga võrreldes märtsis vastavalt 42 ja aprillis 44%. Müügihin­nad jäid aga eelmise aasta tase­mele. Kuid probleemil on ka tei­ne külg.

ELis kehtib ühtne põlluma­janduspoliitika. Toetatakse põl­lumajandustootmist, et hoida toidu hindu madalal. Aiandust aga ei toetata: hinnad kujune­vad vabaturuhindadena. Reaal­sed hinnad aga pärsivad toot­mist, tarbija ei ole võimeline selle hinnaga ostmaja kalline­mine viib selle tootegruppi toi­dukorvist välja. Sellepärast on­gi paljud riigid hakanud kaud­selt tootjaid toetama. On tek­kinud ebavõrdne konkurents ja moonutatud hinnad. Näi­teks Lõuna-Soomes makstak­se kasvuhoone m2 kohta toetust 11 eurot, meil kujuneb tänavu kahjum umbes viis eurot ruut­meetri kohta. Läti kehtestas maksusoodustused kasvuhoonetootjatele just kütusehinna olulise tõusu pärast. Kaudseid toetusi on ka teistel riikidel.

EL ei aita. Meie riik on nii väi­ke, sellepärast tunnetame valukohti kiiremini, meid mõjutab energia kallinemine kõige ot­semalt. ELi regulatsioonid mõ­juvad aga väga pika ajajooksul. Kui sealt üldse lahendusi loota, võtab see kaua aega.

Aiandusliit on välja pakku­nud partnerlust riigiga ning teinud ettepaneku analüüsida, kas vajame kodumaist katmik-köögivilja. Kas tänased neli-viis tootjat, kes on veel olnud jät­kusuutlikud tootjad ja varusta­nud kaubakette kodumaise too­tega, saavad jätkata? Elu on näi­danud, et kodumaise köögivil­ja kadumine turult tõstab kohe imporditud köögivilja hinda.

Kalle Reiter (AS Sagro juhatuse esimees), Äripäev (18.09.2012)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/