Soome Põllumeeste ja Metsaomanike Keskliidu president Juha Marttila nendib, et Soome farmerid saavad toetustele rohkem loota kui nende ametivennad Eestis.

Kuidas toetab Soome riik oma farmereid?

Soome põllumajandus rajaneb Euroo­pa Liidu (EL) toetusskeemidele. Need hõl­mavad otsetoetusi, mida rahastab EL ning Soome riigi eelarvest kaasfinantseerita-vaid vähem soodsate alade ja põllumajan­duslikke keskkonnatoetusi.

Soome riigi poolse kaasfinantseerimise eelarve on 566 mln eurot, millele lisandub riiklik abi vastavalt Soome liitumislepingu­le ELiga. Riigieelarvest finantseeritav põh­japoolsete alade toetus hõlmab piimatoot­mise toetust, samuti toetusi looma ja hari­tava maa kohta.

2014. aastal on põhjapoolsete alade toetusteks eelarves ette nähtud 310 mln eurot. Lõuna-Soomes on riiklik toetus um­bes 62 mln. Lisaks toetatakse riigieelar­vest vähem soodsaid alasid 119 mln euro ulatuses. Lisaks sellele on põllumajandus­lik investeerimistoetus ja varasem pensio­nile jäämine, mis soodustavad majandus­üksuste laienemist ja aitavad vähendada tootmiskulusid.

Palun kirjeldage Soome põllumajanduse hetkeseisu.

Põllumajanduse osakaal Soome majan­duses on vähenenud, kuid kõigist maaelu valdkondadest on see siiani kõige tähtsam majandusharu, seda ka tööhõive osakaa­lu poolest. Soome SKTst annab põlluma­jandus 2%, samas töötab põllumajanduses 85 000 inimest. 

Loe edasi Maalehest